Indekss 
Protokols
XML 76kPDF 235kWORD 66k
Ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu (debates)
 3.Pirmais balsošanas laiks
 4.Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu (debašu turpinājums)
 5.Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) (debates)
 6.Iepirkumu pārredzamība un Covid-19 vakcīnu pieejamība (debates)
 7.Parlamenta sastāvs
 8.Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana (debates)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
 11.Balsošanas rezultātu paziņošana
 12.Sēdes atsākšana
 13.Komiteju un delegāciju sastāvs
 14.Otrais balsošanas laiks
 15.Sēdes atsākšana
 16.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 17.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Balsošanas rezultātu paziņošana
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.34.

Caroline Roose (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 159. panta 4. punktu par savu ziņojumu, par kuru balsošana notiks pirmajā balsošanas laikā: ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija) (A9-0184/2020).


2. Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000065/2020 un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (B9-0023/2020).

Juan Fernando López Aguilar izvērsa jautājumu.

Didier Reynders (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Katarina Barley S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld grupas “Renew” vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Hermann Tertsch ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Jeroen Lenaers, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Danuta Maria Hübner un Łukasz Kohut.

(Debašu turpinājums: 12.11.2020. protokola 4. punkts)


3. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas.

Tehniskās korekcijas

Summas:

Turpmāk minētajā pozīcijā skaitļus koriģēs, lai tie atbilstu BUDG komitejas balsošanas rezultātiem.

Budžeta pozīcija 16 02 05 03 “Pāreja uz Eiropas Savienības noteikumiem (lauku attīstība) – Rietumbalkāni” (groz. Nr. 1018): maksājumi tiks koriģēti uz 47 803 059 EUR.

Budžeta pozīcija 07 03 01 01 “Erasmus+ — mācību mobilitāte izglītības un apmācības jomā” (groz. Nr. 1025): maksājumi tiks koriģēti uz 2 796 161 799 EUR.

Piezīmes

Budžeta pozīcija 07 10 08 “Eiropas Prokuratūra (EPPO)” (groz. Nr. 906, 907 un 961) tiks pārcelta uz 20. sadaļu, lai to saskaņotu ar jauno nomenklatūru, un tādēļ to izveidos kā jaunu 20 10 02. pantu un tiks pievienotas groz. Nr. 961 piezīmes atbilstīgi BUDG komitejas balsojumam; gan 20 10. nodaļas, gan 20 10 02. panta piezīmes tiks pielāgotas, lai tās atbilstu BUDG komitejas balsojuma rezultātiem.

Budžeta pozīcija PP 09 21 01 – Izmēģinājuma projekts – MI iekļaušana aprites ekonomikā (groz. Nr. 1142) ir pārvietota no 1. uz 3. sadaļu.

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju.

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

—   Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Pierre Larrouturou un Olivier Chastel (A9-0206/2020).

—   ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Caroline Roose (A9-0184/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.00.


4. Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu (debašu turpinājums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000065/2020) un kuru uzdeva Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (B9-0023/2020).

(Debašu sākums: 12.11.2020. protokola 2. punkts)

Uzstājās Geoffroy Didier, Pina Picierno, Frances Fitzgerald, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, Tomáš Zdechovský un Sven Simon.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā - par Covid-19 pasākumu ietekmi uz demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām (2020/2790(RSP)) (B9-0343/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.11.2020. protokola 7. punkts (grozījumi); 13.11.2020. protokola 11. punkts (galīgais balsojums).


5. Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma "ES Veselība”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020).

Cristian-Silviu Buşoi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Stella Kyriakides (Komisijas locekle).

Uzstājās Nicolae Ştefănuță (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Chrysoula Zacharopoulou (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Liese PPE grupas vārdā, Sara Cerdas S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir grupas “Renew” vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Dorien Rookmaker, pie grupām nepiederoša deputāte, Edina Tóth, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Jordan Bardella, Jutta Paulus, João Ferreira un Antoni Comín i Oliveres.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Radan Kanev, István Ujhelyi, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria da Graça Carvalho, César Luena un Łukasz Kohut.

Uzstājās Stella Kyriakides.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.11.2020. protokola 19. punkts (grozījumi); 13.11.2020. protokola 7. punkts (galīgais balsojums).


6. Iepirkumu pārredzamība un Covid-19 vakcīnu pieejamība (debates)

Komisijas paziņojums: Iepirkumu pārredzamība un Covid-19 vakcīnu pieejamība (2020/2843(RSP)).

Stella Kyriakides (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir grupas “Renew” vārdā, Joëlle Mélin ID grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Geuking ECR grupas vārdā, Marc Botenga GUE/NGL grupas vārdā, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković un Jutta Paulus.

Uzstājās Stella Kyriakides.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


7. Parlamenta sastāvs

Rumānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Vlad Dan Gheorghe ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Clotilde Armand vietā, sākot no 2020. gada 10. novembra.

Parlaments pieņēma zināšanai viņa iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Vlad Dan Gheorghe pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par iespējamām domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


8. Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana (debates)

Ziņojums par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana [2020/2058(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Paul Tang (A9-0198/2020).

Siegfried Mureşan un Paul Tang iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Petros Kokkalis (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

Uzstājās Caroline Nagtegaal (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Salvatore De Meo (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Romeo Franz (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber PPE grupas vārdā, Pierre Larrouturou S&D grupas vārdā, Fabienne Keller grupas “Renew” vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Gilles Boyer, Roman Haider, Rasmus Andresen, Zbigniew Kuźmiuk, Jessica Polfjärd, Maria Arena, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Anna Zalewska, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Ondřej Kovařík, Elżbieta Kruk, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Jessica Stegrud, Markus Pieper, Robert Biedroń, Hermann Tertsch un Maria Spyraki.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.11.2020. protokola 19. punkts (grozījumi); 13.11.2020. protokola 7. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.54.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

9. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.08.


10. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

Sēdes vadītājs paziņoja, ka no PPE grupas ir saņēmis Roberta Metsola kandidatūru.

Tā kā Roberta Metsola bija vienīgā kandidāte un līdz noteiktajam termiņam nebija pieprasīta aizklātā balsošana (11.11.2020. protokola 8. punkts), sēdes vadītājs paziņoja, ka Roberta Metsola ir ievēlēta par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieci un apsveica viņu ar ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 20. panta 1. punktu viņa hierarhiskā secībā stājas iepriekšējās priekšsēdētāja vietnieces Mairead McGuiness, proti, pirmās vietnieces, vietā.


11. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

—   Tehniskās korekcijas
Apstiprināts PS (635 par, 46 pret, 5 atturas)
;

—    Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta III iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Komisiju;

— Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļas apropriāciju grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Eiropas Revīzijas palātu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas ombudu, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Ārējās darbības dienestu.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts.)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka amatā esošā Padomes priekšsēdētāja Bettina Hagedorn ir iesniegusi Parlamentam šādu paziņojumu:

"Esmu ņēmusi vērā atšķirības starp Parlamenta un Padomes nostāju attiecībā uz Komisijas iesniegto 2021. gada budžeta projektu.

Tāpēc kā amatā esošā Padomes priekšsēdētāja piekrītu, ka Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs sasauc Samierināšanas komiteju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.

Lai gan sagaidāms, ka mums nāksies strādāt daudz sarežģītākos apstākļos nekā parasti, esmu pārliecināta, ka mēs spēsim savlaicīgi panākt līdzsvarotu un stabilu vienošanos par 2021. gada budžetu".

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Pierre Larrouturou un Olivier Chastel (A9-0206/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0302).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts.)

ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Caroline Roose (A9-0184/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0303).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.19.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.30.


13. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis turpmāk minētos grupas “Renew” lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

BUDG komiteja: Vlad Dan Gheorghe

Delegācija ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Vlad Dan Gheorghe

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


14. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Pierre Larrouturou un Olivier Chastel (A9-0206/2020).

—   ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Caroline Roose (A9-0184/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma "ES Veselība”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020).

—   Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
Ziņojums par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana [2020/2058(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Paul Tang (A9-0198/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 15.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 18.15.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.33.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 18.16.


16. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Par kļūdu labojumiem P8_TA(2019)0377(COR02) un P8_TA(2019)0378(COR02) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (11.11.2020. protokola 10. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


17. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 18/2020, DEC 19/2020, DEC 20/2020 un DEC 22/2020 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 21/2020 – III iedaļa - Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 2/2020 – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu INF 2/2020 – Eiropas Ārējās darbības dienests.

Saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumus C7/2020, C8/2020 un C9/2020 – I iedaļa – Eiropas Parlaments.


18. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 22/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0056/2020 - C9-0332/2020 - 2020/2218(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 2/2020 — EĀDD (N9-0058/2020 - C9-0339/2020 - 2020/2225(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-07/T/20 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0059/2020 - C9-0342/2020 - 2020/2226(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam V/AB-08/T/20 — Eiropas Revīzijas palāta (N9-0060/2020 - C9-0343/2020 - 2020/2227(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 3/2020 — Eiropas Ombuds (N9-0061/2020 - C9-0344/2020 - 2020/2228(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0062/2020 - C9-0346/2020 - 2020/2229(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0063/2020 - C9-0347/2020 - 2020/2230(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0064/2020 - C9-0348/2020 - 2020/2231(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. INF3/2020, IV iedaļa — Tiesa (N9-0065/2020 - C9-0349/2020 - 2020/2232(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2020, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N9-0066/2020 - C9-0358/2020 - 2020/2233(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INFO 01/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0067/2020 - C9-0359/2020 - 2020/2234(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2020 — Reģionu komiteja (N9-0068/2020 - C9-0360/2020 - 2020/2235(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 26/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0069/2020 - C9-0361/2020 - 2020/2236(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 27/2020, III iedaļa — Komisija (N9-0070/2020 - C9-0362/2020 - 2020/2237(GBD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

2. Deputāti

- Gerolf Annemans, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Filip De Man, Roman Haider, Jaak Madison un Tom Vandendriessche. Rezolūcijas priekšlikums par mūsu ekonomikas aizsardzību pret ārvalstu īstenotu pārņemšanu (B9-0340/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Jordan Bardella. Rezolūcijas priekšlikums par dalībvalstu pastiprinātu militāro sadarbību Sāhelā (B9-0341/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: DEVE

- Gianantonio Da Re. Rezolūcijas priekšlikums par mežsaimniecības un kokrūpniecības nozares stiprināšanai un ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas veicināšanai paredzētu pasākumu īstenošanu (B9-0342/2020)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI


19. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Pierre Larrouturou un Olivier Chastel (A9-0206/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0302).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts.)

ES un Seišelu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums un tā īstenošana. Protokols (2020–2026) (rezolūcija)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokolu (2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Caroline Roose (A9-0184/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0303).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts.)

Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma "ES Veselība”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0304).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts.)

Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
Ziņojums par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana [2020/2058(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Paul Tang (A9-0198/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0305).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts.)


20. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


21. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 659.871/OJVE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 18.22.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Šajā Parlamenta sesijā, kas Covid-19 pandēmijas dēļ notiek attālināti, nekāds apmeklējumu reģistrs deputātiem parakstīšanai izlikts netiek.

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika