Indeks 
Protokół
XML 78kPDF 241kWORD 66k
Czwartek, 12 listopada 2020 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (debata)
 3.Pierwsza część głosowania
 4.Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (ciąg dalszy debaty)
 5.Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (debata)
 6.Przejrzystość zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, a także dostępu do nich (debata)
 7.Skład Parlamentu
 8.Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład (debata)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 11.Ogłoszenie wyników głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Skład komisji i delegacji
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)
 17.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 18.Składanie dokumentów
 19.Ogłoszenie wyników głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.34.

Caroline Roose (sprawozdawczyni) na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu złożyła oświadczenie na temat swojego sprawozdania, które zostanie poddane pod głosowanie w pierwszej części głosowania: Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja) (A9-0184/2020).


2. Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000065/2020, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (B9-0023/2020)

Juan Fernando López Aguilar rozwinął pytanie.

Didier Reynders (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Katarina Barley w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Daniel Caspary, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Jeroen Lenaers, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Danuta Maria Hübner i Łukasz Kohut.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 4 protokołu z dnia 12.11.2020)


3. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

Dostosowania techniczne:

Kwoty:

W odniesieniu do poniższych linii dane liczbowe zostaną dostosowane tak, aby odpowiadały wynikom głosowania w komisji BUDG:

Linia budżetowa 16 02 05 03 Przechodzenie na przepisy Unii Europejskiej (rozwój obszarów wiejskich) – Bałkany Zachodnie” (poprawka 1018): płatności zostaną skorygowane do kwoty 47 803 059 EUR;

Linia budżetowa 07 03 01 01 Mobilność edukacyjna w dziedzinie kształcenia i szkolenia w ramach programu Erasmus+” (poprawka 1025): płatności zostaną skorygowane do kwoty 2 796 161 799 EUR.

Uwagi:

Pozycja 07 10 08 „Prokuratura Europejska (EPPO)” (poprawki 906, 907 i 961) zostanie przeniesiona do tytułu 20 w celu dostosowania do nowej nomenklatury, a zatem zostanie utworzona jako nowy artykuł 20 10 02, a uwagi z poprawki 961 zostaną dodane zgodnie z głosowaniem w komisji BUDG; uwagi do rozdziału 20 10 i artykułu 20 10 02 zostaną dostosowane w taki sposób, aby w obydwu przypadkach odpowiadały wynikowi głosowania w komisji BUDG.

Pozycja PP 09 21 01 Projekt pilotażowy – Wykorzystanie sztucznej inteligencji w gospodarce o obiegu zamkniętym” (poprawka 1142) zostaje przeniesiona z tytułu 1 do tytułu 3.

Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 w odniesieniu do Komisji.

Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady i Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

—   Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0206/2020);

—   Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Caroline Roose (A9-0184/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 10.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00.


4. Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (ciąg dalszy debaty)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000065/2020, które skierował Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Wpływ środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (B9-0023/2020)

(Początek debaty: pkt 2 protokołu z dnia 12.11.2020)

Głos zabrali: Geoffroy Didier, Pina Picierno, Frances Fitzgerald, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, Tomáš Zdechovský i Sven Simon.

Głos zabrał Didier Reynders (członek Komisji).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Juan Fernando López Aguilar, w imieniu komisji LIBE, w sprawie wpływu środków stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (2020/2790(RSP)) (B9-0343/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 13.11.2020 r. (poprawki); pkt 11 protokołu z dnia 13.11.2020 r. (głosowanie końcowe).


5. Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Cristian-Silviu Buşoi przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Stella Kyriakides (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nicolae Ştefănuță (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Chrysoula Zacharopoulou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Sara Cerdas w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Dorien Rookmaker niezrzeszona, Edina Tóth, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Jordan Bardella, Jutta Paulus, João Ferreira i Antoni Comín i Oliveres.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Radan Kanev, István Ujhelyi, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria da Graça Carvalho, César Luena i Łukasz Kohut.

Głos zabrała Stella Kyriakides.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19 protokołu z dnia 12.11.2020 r. (poprawki); pkt 7 protokołu z dnia 13.11.2020 r. (głosowanie końcowe).


6. Przejrzystość zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, a także dostępu do nich (debata)

Oświadczenie Komisji: Przejrzystość zakupu szczepionek przeciwko COVID-19, a także dostępu do nich (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Joëlle Mélin w imieniu grupy ID, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Geuking w imieniu grupy ECR, Marc Botenga w imieniu grupy GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković i Jutta Paulus.

Głos zabrała Stella Kyriakides.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


7. Skład Parlamentu

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o wyborze Vlada Dana Gheorghego w miejsce Clotilde Armand na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 10 listopada 2020 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Vlad Dan Gheorghe bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


8. Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład (debata)

Sprawozdanie w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład [2020/2058(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Siegfried Mureşan i Paul Tang (A9-0198/2020)

Siegfried Mureşan i Paul Tang przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Petros Kokkalis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrali: Caroline Nagtegaal (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Salvatore De Meo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Romeo Franz (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Pierre Larrouturou w imieniu grupy S&D, Fabienne Keller w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR, Manon Aubry w imieniu grupy GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Gilles Boyer, Roman Haider, Rasmus Andresen, Zbigniew Kuźmiuk, Jessica Polfjärd, Maria Arena, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Anna Zalewska, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Ondřej Kovařík, Elżbieta Kruk, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Jessica Stegrud, Markus Pieper, Robert Biedroń, Hermann Tertsch i Maria Spyraki.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 19 protokołu z dnia 12.11.2020 r. (poprawki); pkt 7 protokołu z dnia 13.11.2020 r. (głosowanie końcowe).

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.54.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

9. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.08.


10. Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący ogłosił, że grupa PPE zgłosiła kandydaturę Roberty Metsoli.

Ponieważ Roberta Metsola była jedyną kandydatką, a w ustalonym terminie (pkt 8 protokołu z dnia 11.11.2020) nie wpłynęły wnioski o głosowanie tajne, Przewodniczący ogłosił Robertę Metsolę wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i pogratulował jej wyboru na to stanowisko.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Regulaminu zastępuje ona w porządku pierwszeństwa ustępującą pierwszą wiceprzewodniczącą Mairead McGuiness.


11. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

—   Dostosowania techniczne
Zawierdzone w GI (635 głosów za, przy 46 głosach przeciw i 5 wstrzymujących się);

—    Projekty poprawek dotyczących środków w sekcji III budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 w odniesieniu do Komisji;

—    Projekty poprawek dotyczących środków w sekcjach I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady i Rady Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 13)

Przewodniczący poinformował, że urzędująca przewodnicząca Rady Bettina Hagedorn przekazała Parlamentowi następujące oświadczenie:

„Przyjmuję do wiadomości różnice między stanowiskiem Parlamentu a stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu na 2021 r. przedstawionego przez Komisję.

W związku z powyższym jako urzędującą przewodniczącą Rady wyrażam zgodę na zwołanie przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Chociaż warunki naszej pracy będą znacznie trudniejsze niż zazwyczaj, jestem przekonana, że uda nam się osiągnąć na czas wyważone i solidne porozumienie w sprawie budżetu na 2021 r.”

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0302)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 14)

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0303)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 15)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.19.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.30.


13. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Renew następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja BUDG: Vlad Dan Gheorghe

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia: Vlad Dan Gheorghe

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


14. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

—   Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0206/2020);

—   Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Caroline Roose (A9-0184/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład
Sprawozdanie w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład [2020/2058(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Siegfried Mureşan i Paul Tang (A9-0198/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 18.15.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.33.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.16.


16. Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)

Sprostowania P8_TA(2019)0377(COR02) i P8_TA(2019)0378(COR02) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 10 protokołu z dnia 11.11.2020).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie sprostowań pod głosowanie zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.


17. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 18/2020, DEC 19/2020, DEC 20/2020 i DEC 22/2020 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 21/2020 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 2/2020 - Komitet Regionów.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków INF 2/2020 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z art. 29 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków C7/2020, C8/2020 i C9/2020 - Sekcja I - Parlament Europejski.


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 22/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0056/2020 - C9-0332/2020 - 2020/2218(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 2/2020 – ESDZ (N9-0058/2020 - C9-0339/2020 - 2020/2225(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-07/T/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0059/2020 - C9-0342/2020 - 2020/2226(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków V/AB-08/T/20 – Europejski Trybunał Obrachunkowy (N9-0060/2020 - C9-0343/2020 - 2020/2227(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 3/2020 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N9-0061/2020 - C9-0344/2020 - 2020/2228(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0062/2020 - C9-0346/2020 - 2020/2229(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0063/2020 - C9-0347/2020 - 2020/2230(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0064/2020 - C9-0348/2020 - 2020/2231(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2020 – Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N9-0065/2020 - C9-0349/2020 - 2020/2232(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2020 – Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych (N9-0066/2020 - C9-0358/2020 - 2020/2233(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INFO 01/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0067/2020 - C9-0359/2020 - 2020/2234(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2020 – Komitet Regionów (N9-0068/2020 - C9-0360/2020 - 2020/2235(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 26/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0069/2020 - C9-0361/2020 - 2020/2236(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 27/2020 – Sekcja III – Komisja (N9-0070/2020 - C9-0362/2020 - 2020/2237(GBD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG

2) przez posłów

- Gerolf Annemans, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Filip De Man, Roman Haider, Jaak Madison i Tom Vandendriessche. Projekt rezolucji w sprawie ochrony naszej gospodarki przed przejmowaniem przez podmioty zagraniczne (B9-0340/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA

- Jordan Bardella. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnionej współpracy wojskowej państw członkowskich w regionie Sahelu (B9-0341/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE

- Gianantonio Da Re. Projekt rezolucji w sprawie wdrażania środków mających na celu wzmocnienie sektora leśno-drzewnego oraz promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej (B9-0342/2020)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI


19. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawcy: Pierre Larrouturou i Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0302)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 14)

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Seszelami oraz protokół wykonawczy do tej umowy (na lata 2020–2026) (rezolucja)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0303)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 15)

Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021-2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0304)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 16)

Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład
Sprawozdanie w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy - jak finansować Zielony Ład [2020/2058(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Siegfried Mureşan i Paul Tang (A9-0198/2020)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2020)0305)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 11, 12 i 13 listopada 2020 r., pkt 17)


20. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


21. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 659.871/OJVE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 18.22.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Jako że ze względu na pandemię COVID-19 sesja ta odbywa się zdalnie, posłom nie przedłożono do podpisu listy obecności.

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności