Kazalo 
Zapisnik
XML 74kPDF 229kWORD 66k
Četrtek, 12. november 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo (razprava)
 3.Prvi čas glasovanja
 4.Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo (nadaljevanje razprave)
 5.Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) (razprava)
 6.Preglednost pri nakupu cepiva proti covidu-19 in dostopu do njega (razprava)
 7.Sestava Parlamenta
 8.Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora (razprava)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta
 11.Razglasitev izidov glasovanja
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sestava odborov in delegacij
 14.Drugi čas glasovanja
 15.Nadaljevanje seje
 16.Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)
 17.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 18.Predložitev dokumentov
 19.Razglasitev izidov glasovanja
 20.Obrazložitve glasovanja
 21.Popravki in namere glasovanj
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.34.

Caroline Roose (poročevalka) je na podlagi člena 159(4) Poslovnika podala izjavo o svojem poročilu, o katerem se bo glasovalo v prvem času glasovanja: Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu EU/Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol (2020–2026) (resolucija) (A9-0184/2020).


2. Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2020 Komisiji, ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE: Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (B9-0023/2020)

Juan Fernando López Aguilar je predstavil vprašanje.

Didier Reynders (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Katarina Barley v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine Renew, Sergey Lagodinsky v imenu skupine Verts/ALE, Hermann Tertsch v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Kostas Papadakis (samostojni poslanec), Daniel Caspary, Tanja Fajon, Ramona Strugariu, Sylwia Spurek, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, Ivan Vilibor Sinčić, Jeroen Lenaers, Petar Vitanov, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Danuta Maria Hübner in Łukasz Kohut.

(Nadaljevanje razprave: točka 4 zapisnika z dne 12.11.2020)


3. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

Tehnična prilagoditev:

Zneski:

Zneski v naslednjih vrsticah bodo prilagojeni tako, da bodo ustrezali izidu glasovanja v odboru BUDG:

Vrstica 16 02 05 03 – Prehod na pravila Evropske unije (razvoj podeželja) – Zahodni Balkan (osnutek dopolnitve 1018): plačila bodo prilagojena na 47.803.059 EUR;

Vrstica 07 03 01 01 – Učna mobilnost Erasmus+ v izobraževanju in usposabljanju (osnutek dopolnitve 1025): plačila bodo prilagojena na 2.796.161.799 EUR.

Opombe:

Vrstica 07 10 08 „Evropsko javno tožilstvo (EJT)“ (osnutki dopolnitev 906, 907 in 961) se prenese v naslov 20, da se uskladi z novo nomenklaturo, zato bo oblikovana kot novi člen 20 10 02, opombe k osnutku dopolnitve 961 pa bodo dodane v skladu z glasovanjem v odboru BUDG. Opombe k poglavju 20 10 in členu 20 10 02 bodo prilagojene tako, da bodo v obeh primerih ustrezale rezultatom glasovanja v odboru BUDG.

Vrstica PP 09 21 01 – Pilotni projekt - Vključevanje umetne inteligence v krožno gospodarstvo (AM 1142) se prestavi iz naslova 1 v naslov 3.

Predlogi dopolnitev odobritev v oddelku III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 v zvezi s Komisijo.

Predlogi dopolnitev odobritev v oddelkih I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, kar zadeva Evropski parlament, Svet in Evropski svet, Sodišče, Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

—   Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0206/2020);

—   Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol (2020–2026)(resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Caroline Roose (A9-0184/2020).

Glasovanje je odprto do10.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 13.00.


4. Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo (nadaljevanje razprave)

Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2020 Komisiji, ki ga je postavil Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE: Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (B9-0023/2020)

(Začetek razprave: točka 2 zapisnika z dne 12.11.2020)

Govorili so Geoffroy Didier, Pina Picierno, Frances Fitzgerald, Vladimír Bilčík, Dolors Montserrat, Tomáš Zdechovský in Sven Simon.

Govoril je Didier Reynders (član Komisije).

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 136(5) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE o vplivu ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (2020/2790(RSP)) (B9-0343/2020).

Razprava se je končala.

Glasovanje: točka 7 zapisnika z dne 13.11.2020 (predlogi sprememb); točka 11 zapisnika z dne 13.11.2020 (končno glasovanje).


5. Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Cristian-Silviu Buşoi je predstavil poročilo.

Govorila je Stella Kyriakides (članica Komisije).

Govorili so Nicolae Ştefănuță (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Chrysoula Zacharopoulou (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Peter Liese v imenu skupine PPE, Sara Cerdas v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir v imenu skupine Renew, Silvia Sardone v imenu skupine ID, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, samostojna poslanka Dorien Rookmaker, Edina Tóth, Jytte Guteland, Frédérique Ries, Jordan Bardella, Jutta Paulus, João Ferreira in Antoni Comín i Oliveres.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Radan Kanev, István Ujhelyi, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maria da Graça Carvalho, César Luena in Łukasz Kohut.

Govorila je Stella Kyriakides.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19 zapisnika z dne 12.11.2020 (predlogi sprememb); točka 7 zapisnika z dne 13.11.2020 (končno glasovanje).


6. Preglednost pri nakupu cepiva proti covidu-19 in dostopu do njega (razprava)

Izjava Komisije: Preglednost pri nakupu cepiva proti covidu-19 in dostopu do njega (2020/2843(RSP))

Stella Kyriakides (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir v imenu skupine Renew, Joëlle Mélin v imenu skupine ID, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, Helmut Geuking v imenu skupine ECR, Marc Botenga v imenu skupine GUE/NGL, Tomislav Sokol, Sara Cerdas, Pascal Canfin, Simona Baldassarre, Michèle Rivasi, Marisa Matias, Seán Kelly, Javi López, Margrete Auken, Angelika Niebler, Romana Jerković in Jutta Paulus.

Govorila je Stella Kyriakides.

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

Razprava se je zaključila.


7. Sestava Parlamenta

Pristojni romunski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Clotilde Armand za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Vlad Dan Gheorghe z začetkom veljavnosti dne 10. novembra 2020.

Parlament sprejme na znanje njegovo izvolitev.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Vlad Dan Gheorghe polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


8. Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora (razprava)

Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora [2020/2058(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Paul Tang (A9-0198/2020)

Siegfried Mureşan in Paul Tang sta predstavila poročilo.

Govoril je Petros Kokkalis (pripravljavec mnenja odbora ENVI).

Govoril je Valdis Dombrovskis (izvršni podpredsednik Komisije).

Govorili so Caroline Nagtegaal (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Salvatore De Meo (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Romeo Franz (pripravljavec mnenja odbora CULT), Markus Ferber v imenu skupine PPE, Pierre Larrouturou v imenu skupine S&D, Fabienne Keller v imenu skupine Renew, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Gilles Boyer, Roman Haider, Rasmus Andresen, Zbigniew Kuźmiuk, Jessica Polfjärd, Maria Arena, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Anna Zalewska, Isabel Benjumea Benjumea, Margarida Marques, Ondřej Kovařík, Elżbieta Kruk, Othmar Karas, Aurore Lalucq, Jessica Stegrud, Markus Pieper, Robert Biedroń, Hermann Tertsch in Maria Spyraki.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19 zapisnika z dne 12.11.2020 (predlogi sprememb); točka 7 zapisnika z dne 13.11.2020 (končno glasovanje).

(Seja je bila prekinjena ob 12.54.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.08.


10. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta

Predsednik je sporočil, da je prejel kandidaturo Roberte Metsole, ki jo je vložila skupine PPE.

Glede na to, da je bila Roberta Metsola edina kandidatka in da zahtev za tajno glasovanje v določenem roku (točka 8 zapisnika z dne 11.11.2020) ni bilo, je predsednik razglasil, da je Roberta Metsola podpredsednica Evropskega parlementa, in ji čestital za izvolitev.

V skladu s členom 20(1) Poslovnika po prednostnem vrstnem redu zasede mesto svoje predhodnice, Mairead McGuinness, prve podpredsednice.


11. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

—   Tehnična prilagoditev
Odobrena s PG (635 za, 46 proti, 5 vzdržanih)
;

—    Predlogi dopolnitev odobritev v oddelku III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 v zvezi s Komisijo;;

—    Predlogi dopolnitev odobritev v oddelkih I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, kar zadeva Evropski parlament, Svet in Evropski svet, Sodišče, Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje..

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 13)

Predsednik je sporočil, da je predsedujoča Svetu Bettina Hagedorn Parlamentu poslala naslednjo izjavo:

„Seznanjena sem z razlikami med stališčema Parlamenta in Sveta o predlogu proračuna za leto 2021, ki ga je predložila Komisija.

Zato se kot predsedujočaSvetu strinjam, da predsednik Evropskega parlamenta skliče spravni odbor v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Čeprav bodo pogoji za naše delo veliko težji kot običajno, sem prepričana, da bomo lahko pravočasno dosegli uravnotežen in trden dogovor o proračunu za leto 2021.“

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0302)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 14)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol (2020–2026)(resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0303)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 15)

(Seja je bila prekinjena ob 13.19.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

12. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.30.


13. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Renew prejel sklep o naslednjih spremembah v sestavi odborov in delegacij:

odbor BUDG: Vlad Dan Gheorghe

Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija: Vlad Dan Gheorghe

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


14. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0206/2020);

—   Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol (2020–2026)(resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Caroline Roose (A9-0184/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora [2020/2058(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Paul Tang (A9-0198/2020).

Glasovanje je odprto do15.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 18.15.

(Seja je bila prekinjena ob 14.33.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 18.16.


16. Popravki (člen 241 Poslovnika) (nadaljevanje)

Popravki P8_TA(2019)0377(COR02) in P8_TA(2019)0378(COR02) so bili objavljeni med včerajšnjo plenarno sejo (točka 10 zapisnika z dne 11.11.2020).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 241(4) Poslovnika, se šteje, da so sprejeti.


17. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Odbor za proračun se je v skladu z odstavkom 1 člena 31 finančne uredbe odločil, da odobri prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 18/2020, DEC 19/2020, DEC 20/2020 in DEC 22/2020 - oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun se je v skladu z odstavkom 2 člena 31 finančne uredbe odločil, da odobri prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 21/2020 – oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun se je v skladu s členom 31 finančne uredbe odločil, da odobri prerazporeditev sredstev DEC 2/2020 – Odbor regij.

Odbor za proračun se je v skladu s členom 29 finančne uredbe odločil, da odobri prerazporeditev sredstev INF 2/2020 – Evropska služba za zunanje delovanje.

Odbor za proračun se je v skladu s členom 29 finančne uredbe odločil, da odobri prerazporeditev sredstev C7/2020, C8/2020 in C9/2020 - oddelek I – Evropski parlament.


18. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2020 – oddelek III – Komisija (N9-0056/2020 - C9-0332/2020 - 2020/2218(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 2/2020 - SEAE (N9-0058/2020 - C9-0339/2020 - 2020/2225(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-07/T/20 - Evropsko računsko sodišče (N9-0059/2020 - C9-0342/2020 - 2020/2226(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-08/T/20 - Evropsko računsko sodišče (N9-0060/2020 - C9-0343/2020 - 2020/2227(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev 3/2020 - Evropski varuh človekovih pravic (N9-0061/2020 - C9-0344/2020 - 2020/2228(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0062/2020 - C9-0346/2020 - 2020/2229(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0063/2020 - C9-0347/2020 - 2020/2230(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0064/2020 - C9-0348/2020 - 2020/2231(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve sredstev INF3/2020 – oddelek IV - Sodišče (N9-0065/2020 - C9-0349/2020 - 2020/2232(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1/2020 - Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (N9-0066/2020 - C9-0358/2020 - 2020/2233(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INFO 01/2020 - oddelek III - Komisija (N9-0067/2020 - C9-0359/2020 - 2020/2234(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 3/2020 - Odbor regij (N9-0068/2020 - C9-0360/2020 - 2020/2235(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0069/2020 - C9-0361/2020 - 2020/2236(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2020 - Oddelek III - Komisija (N9-0070/2020 - C9-0362/2020 - 2020/2237(GBD))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG

2) od poslancev Parlamenta

- Gerolf Annemans, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Filip De Man, Roman Haider, Jaak Madison in Tom Vandendriessche. Predlog resolucije o zaščiti našega gospodarstva pred tujimi prevzemi (B9-0340/2020)
posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Jordan Bardella. Predlog resolucije o okrepljenem vojaškem sodelovanju držav članic v Sahelu (B9-0341/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: DEVE

- Gianantonio Da Re. Predlog resolucije o izvajanju ukrepov za okrepitev lesnega sektorja in spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (B9-0342/2020)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI


19. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0302)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 14)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje. Protokol (2020–2026)(resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) [05243 - C9-0073/2020 - 2020/0002M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Caroline Roose (A9-0184/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0303)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 15)

Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0304)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 16)

Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora [2020/2058(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Paul Tang (A9-0198/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0305)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 17)


20. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


21. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 659.871/OJVE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 18.22.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Zaradi pandemije covida-19 to delno zasedanje poteka na daljavo, zato seznam prisotnosti za podpis poslancev ni na voljo.

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov