Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Vrijdag 13 november 2020 - Brussel

3. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) - Vastgesteld door de Raad op 23 oktober 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG – Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) – Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) - Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 14 november 2020, in.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid