Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Piatok, 13. novembra 2020 - Brusel

5. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (program EU4Health) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody [2020/2058(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Zriadenie programu InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Návrh uznesenia B9-0343/2020.

Hlasovať je možné do 10.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 12.45 h.

Vystúpenia:

—   Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca), pred začatím prvého kola hlasovania, so žiadosťou, aby sa táto vec vrátila gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) (2020/0102(COD)) – výbor ENVI.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 7 zápisnice zo dňa 13.11.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 9.03 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia