Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

9. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

—   Πρόγραμμα InvestEU ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Irene Tinagli (A9-0203/2020

—   Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά της Covid-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.30.

Παρεμβάσεις

—   Ο José Manuel Fernandes (εισηγητής), πριν από την έναρξη της δεύτερης ψηφοφορίας, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Πρόγραμμα InvestEU (2020/0108(COD)) - επιτροπή ECON.

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.03.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου