Показалец 
Протокол
XML 62kPDF 223kWORD 63k
Петък, 13 ноември 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет
 3.Позиции на Съвета на първо четене
 4.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 5.Първо гласуване
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Обявяване на резултатите от гласуването
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Второ гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Внесени документи
 15.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 16.График на следващите заседания
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Искане за снемане на имунитет

Компетентните латвийски органи изпратиха искане за снемане на имунитета на Nils Ušakovs, с цел образуване на съдебно производство за действия, които могат да съставляват нарушение на латвийското законодателство за контрола на движението на стратегически стоки.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия, в случая комисията JURI.


3. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена) – приета от Съвета на 23 октомври 2020 г. (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО - приета от Съвета на 4 ноември 2020 г. (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) – приета от Съвета на 4 ноември 2020 г. (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст) - приета от Съвета на 4 ноември 2020 г. (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своите позиции, започва да тече от утре, 14 ноември 2020 г.


4. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)

Председателят съобщи, че не е получавал искане от членове на ЕП или от една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, във връзка с решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 11 ноември 2020 г. (точка 9 от протокола от 11.11.2020 г.).

Следователно комисиите CULT, ECON и ECON/BUDG можаха да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.


5. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт
Доклад относно плана за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт [2020/2058(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Siegfried Mureşan и Paul Tang (A9-0198/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Програмата InvestEU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0343/2020.

Гласуването ще продължи до 10.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 12.45 ч.

Изказвания

—   Cristian-Silviu Buşoi (докладчик), преди започването на първата сесия на гласуване, за да поиска следният въпрос да бъде изпратен на компетентната комисия, с цел провеждане на междуинституционални преговори, съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) (2020/0102(COD)) - комисия ENVI.

Това искане ще бъде поставено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 7 от протокола от 13.11.2020 г.).

(Заседанието е прекъснато в 9.03 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.45 ч.


7. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0304)
(Подробности за гласуването: приложение "Резултати от гласуванията" от 11, 12 и 13 ноември 2020 г., точка 16)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

С поименно гласуване (633 гласа „за“, 22 гласа „против“, 33 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт
Доклад относно плана за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт [2020/2058(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Siegfried Mureşan и Paul Tang (A9-0198/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0305)
(Подробности за гласуването: приложение "Резултати от гласуванията" от 11, 12 и 13 ноември 2020 г., точка 17)

Програмата InvestEU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0306)
(Подробности за гласуването: приложение "Резултати от гласуванията" от 11, 12 и 13 ноември 2020 г., точка 18)

Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0343/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0307)
(Подробности за гласуването: приложение "Резултати от гласуванията" от 11, 12 и 13 ноември 2020 г., точка 19)

(Заседанието беше прекъснато в 12.55 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 14.00 ч.


9. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Програмата InvestEU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0343/2020.

Гласуването ще продължи до 15.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 17.30 ч.

Изказвания

—   José Manuel Fernandes (докладчик), преди започването на втората сесия на гласуване, за да поиска следният въпрос да бъде изпратен на компетентната комисия, с цел провеждане на междуинституционални преговори, съгласно член 59, параграф 4 от Правилника за дейността: Програмата InvestEU (2020/0108(COD)) - комисия ECON.

Това искане ще бъде поставено на гласуване след окончателното гласуване на предложението на Комисията (точка 11 от протокола от 13.11.2020 г.).

(Заседанието е прекъснато в 14.03 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 17.30 ч.


11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Програмата InvestEU ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: José Manuel Fernandes и Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0306)
(Подробности за гласуването: приложение "Резултати от гласуванията" от 11, 12 и 13 ноември 2020 г., точка 18)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

С поименно гласуване (539 гласа „за“, 136 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава
Предложение за резолюция B9-0343/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0307)
(Подробности за гласуването: приложение "Резултати от гласуванията" от 11, 12 и 13 ноември 2020 г., точка 19)


12. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет по това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка по това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, IMCO, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет по това предложение.

В съответствие с член 282, параграф 5 от Договора, председателят ще се консултира с Европейската централна банка по това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията от 11 ноември 2020 г. и от 12 ноември 2020 г. ще бъдат представени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 23 ноември 2020 г. до 26 ноември 2020 г.


17. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 17.31 ч.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Тъй като настоящата месечна сесия се провежда дистанционно поради причини, свързани с пандемията от COVID-19, не е изготвен присъствен списък, в който членовете на ЕП да се подпишат.

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност