Seznam 
Zápis
XML 49kPDF 208kWORD 62k
Pátek, 13. listopadu 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Žádost o zbavení imunity
 3.Postoje Rady v 1. čtení
 4.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 5.První hlasování
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Oznámení výsledků hlasování
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Druhé hlasování
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Oznámení výsledků hlasování
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Předložení dokumentů
 15.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 16.Termín příštího dílčího zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Žádost o zbavení imunity

Příslušné lotyšské orgány předaly žádost, aby byl Nils Ušakovs zbaven imunity za účelem zahájení trestního stíhání pro skutky, které by mohly představovat porušení lotyšského zákona o kontrole oběhu zboží strategického významu.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


3. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámila, že na základě čl. 63 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoje Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) – přijatý Radou dne 23. října 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES – přijatý Radou dne 4. listopadu 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) (přepracované znění) – přijatý Radou dne 4. listopadu 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI

- Postoj Rady v prvním čtení s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) – přijatý Radou dne 4. listopadu 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postojů začne běžet zítra, dne 14. listopadu 2020.


4. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného ve středu 11. listopadu 2020 (bod 9 zápisu ze dne 11.11.2020).

Výbory CULT, ECON a ECON/BUDG tak po uplynutí lhůty uvedené v čl. 71 odst. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání.


5. První hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“) ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu
Zpráva k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu [2020/2058(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Program InvestEU ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva
Návrh usnesení B9-0343/2020.

Hlasovat bylo možné do 10:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 12:45.

Vystoupení

—   Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj) před zahájením prvního hlasování s žádostí, aby byla následující věc vrácena příslušnému výboru za účelem zahájení interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu: Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“) (2020/0102(COD)) - výbor ENVI.

Žádost byla zařazena do hlasování po konečném hlasování o návrhu Komise (bod 7 zápisu ze dne 13.11.2020).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:03.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:45.


7. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“) ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program „EU pro zdraví“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0304)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 16)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

Parlament žádost schválil JH (pro: 633, proti: 22, zdrželo se: 33).

Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu
Zpráva k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu [2020/2058(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0305)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 17)

Program InvestEU ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0306)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 18)

Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva
Návrh usnesení B9-0343/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0307)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 19)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:55.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 14:00.


9. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Program InvestEU ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva
Návrh usnesení B9-0343/2020.

Hlasovat bylo možné do 15:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 17:30.

Vystoupení

—   José Manuel Fernandes (zpravodaj) před zahájením prvního hlasování s žádostí, aby byla následující věc vrácena příslušnému výboru za účelem zahájení interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu: Program InvestEU (2020/0108(COD)) - výbor ECON.

Žádost byla zařazena do hlasování po konečném hlasování o návrhu Komise (bod 11 zápisu ze dne 13.11.2020).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:03.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:30.


11. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Program InvestEU ***I
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0306)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 18)

ŽÁDOST O VRÁCENÍ VÝBORU

Parlament žádost schválil JH (pro: 539, proti: 136, zdrželo se: 11).

Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva
Návrh usnesení B9-0343/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0307)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 11., 12. a 13. listopadu 2020, bod 19)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 - 2020/0265(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 11. a 12. listopadu 2020, budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


16. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 23. do 26. listopadu 2020.


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 17:31.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Toto dílčí zasedání se vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií COVID-19 konalo distančně. Poslanci tudíž nepodepisovali žádnou prezenční listinu.

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí