Indeks 
Protokol
XML 49kPDF 210kWORD 61k
Fredag den 13. november 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af immunitet
 3.Rådets førstebehandlingsholdninger
 4.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Anden afstemningsrunde
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Modtagne dokumenter
 15.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Anmodning om ophævelse af immunitet

De kompetente lettiske myndigheder havde indgivet en anmodning om ophævelse af Nils Ušakovs' immunitet med henblik på at indlede en retssag vedrørende forhold, der kunne udgøre en overtrædelse af den lettiske lov om kontrol med omsætning af strategiske varer.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


3. Rådets førstebehandlingsholdninger

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 63, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdning) – Vedtaget af Rådet den 23. oktober 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
henvist til kor. udv.: ENVI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF – Vedtaget af Rådet den 4. november 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
henvist til kor. udv.: JURI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning) – Vedtaget af Rådet den 4. november 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
henvist til kor. udv.: JURI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (omarbejdning) – Vedtaget af Rådet den 4. november 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
henvist til kor. udv.: JURI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at vedtage sin holdning, var således at regne fra dagen efter, den 14. november 2020.


4. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning)

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget en anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, vedrørende beslutningerne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra onsdag den 11. november 2020 (punkt 9 i protokollen af 11.11.2020).

CULT, ECON og __[A257766]__ havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 71, stk. 2, fastsatte frist.


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet") [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

—   Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
Betænkning om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt [2020/2058(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Siegfried Mureşan og Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   InvestEU-programmet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Irene Tinagli (A9-0203/2020)

—   Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
Forslag til beslutning B9-0343/2020.

Afstemningen ville være åben til kl.10.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 12.45.

Indlæg

—   Cristian-Silviu Buşoi (ordfører), inden åbningen af den første afstemningsrunde for at anmode om, at følgende spørgsmål blev henvist til det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") (2020/0102(COD)) - ENVI.

Denne anmodning ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag (punkt 7 i protokollen af 13.11.2020).

(Mødet udsat kl. 09.03.)


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.45.


7. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet") [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0304)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 16)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (633 for, 22 imod, 33 hverken/eller).

Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
Betænkning om investeringsplanen for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt [2020/2058(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Siegfried Mureşan og Paul Tang (A9-0198/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0305)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 17)

InvestEU-programmet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0306)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 18)

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
Forslag til beslutning B9-0343/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0307)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 19)

(Mødet afbrudt kl. 12.55.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 14.00.


9. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   InvestEU-programmet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Irene Tinagli (A9-0203/2020)

—   Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
Forslag til beslutning B9-0343/2020.

Afstemningen ville være åben til kl.15.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 17.30.

Indlæg

—   José Manuel Fernandes (ordfører), inden åbningen af den anden afstemningsrunde for at anmode om, at følgende spørgsmål blev henvist til det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4: InvestEU-programmet (2020/0108(COD)) - ECON.

Denne anmodning ville blive sat under afstemning efter den endelige afstemning om Kommissionens forslag (punkt 11 i protokollen af 13.11.2020).

(Mødet udsat kl. 14.03.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.30.


11. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

InvestEU-programmet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0306)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 18)

ANMODNING OM HENVISNING TIL FORNYET UDVALGSBEHANDLING

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (539 for, 136 imod, 11 hverken/eller).

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet
Forslag til beslutning B9-0343/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0307)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 11., 12. og 13. november 2020, punkt 19)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, IMCO, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 - 2020/0265(COD))
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dette møde og protokollerne fra møderne den 11. november 2020 og den 12. november 2020 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 23. november 2020 - 26. november 2020.


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 17.31.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Idet denne mødeperiode som følge af covid-19-pandemien afholdes i form af fjernmøder, er der ingen tilstedeværelsesliste, der skal underskrives af medlemmerne.

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik