Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 49kPDF 201kWORD 61k
Perjantai 13. marraskuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 3.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 4.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestystulosten ilmoittaminen
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Toiset äänestykset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Äänestystulosten ilmoittaminen
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istunnon päättäminen
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Latvian toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Nils Ušakovsin koskemattomuuden pidättämiseksi, jotta oikeusviranomaiset voivat nostaa syytteet tekojen johdosta, jotka mahdollisesti rikkovat strategisten tarvikkeiden liikkumisen valvontaa koskevaa Latvian lainsäädäntöä.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


3. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 63 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa neuvoston seuraavat kannat ja perusteet niiden vahvistamiselle sekä komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) - Neuvosto hyväksynyt 23 päivänä lokakuuta 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta – Neuvosto hyväksynyt 4 päivänä marraskuuta 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ('asiakirjojen tiedoksianto') (uudelleenlaadittu teksti) – Hyväksytty neuvostossa 4. marraskuuta 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti) – Hyväksytty neuvostossa 4. marraskuuta 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti vahvistaa kantansa, alkaa näin ollen huomisesta 14. marraskuuta 2020.


4. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla) (jatkotoimet)

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä pyyntöjä liittyen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskeviin päätöksiin, joista ilmoitettiin keskiviikkona 11. marraskuuta 2020 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.11.2020, kohta 9).

CULT-, ECON- ja ECON/BUDG -valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä.


5. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) N:o 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

—   Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
Mietintö kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan [2020/2058(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   InvestEU-ohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020)

—   Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
Päätöslauselmaesitys B9-0343/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 10.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 12.45.

Puheenvuorot:

—   Ennen ensimmäisten äänestysten alkua Cristian-Silviu Buşoi (esittelijä), joka pyysi, että seuraava asia palautetaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten: EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) (2020/0102(COD)) - ENVI-valiokunta.

Tästä pyynnöstä äänestetään komission ehdotuksesta toimitettavan lopullisen äänestyksen jälkeen (istunnon pöytäkirja 13.11.2020, kohta 7).

(Istunto keskeytettiin klo 9.03.)


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.45.


7. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”) ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) N:o 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0304)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 16)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (633 puolesta, 22 vastaan, 33 tyhjää).

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
Mietintö kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan [2020/2058(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Paul Tang (A9-0198/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0305)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 17)

InvestEU-ohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0306)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 18)

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
Päätöslauselmaesitys B9-0343/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0307)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 19)

(Istunto keskeytettiin klo 12.55.)


Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 14.00.


9. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   InvestEU-ohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
Päätöslauselmaesitys B9-0343/2020.

Äänestykset olivat avoinna klo 15.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 17.30.

Puheenvuorot:

—   Ennen toisten äänestysten alkua José Manuel Fernandes (esittelijä), joka pyysi, että seuraava asia palautetaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten: EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027: InvestEU-ohjelma (2020/0108(COD)) - ECON-valiokunta.

Tästä pyynnöstä äänestetään komission ehdotuksesta toimitettavan lopullisen äänestyksen jälkeen (istunnon pöytäkirja 13.11.2020, kohta 11).

(Istunto keskeytettiin klo 14.03.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.30.


11. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

InvestEU-ohjelma ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0306)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 18)

VALIOKUNTAKÄSITTELYYN PALAUTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (539 puolesta, 136 vastaan, 11 tyhjää).

Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
Päätöslauselmaesitys B9-0343/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0307)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 11., 12. ja 13. marraskuuta 2020, kohta 19)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hajautetun tilikirjan teknologiaan perustuvien markkinainfrastruktuurien pilottijärjestelmästä (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja sekä 11. marraskuuta 2020 ja 12. marraskuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 23. marraskuuta 2020 - 26. marraskuuta 2020.


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 17.31.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Koska käynnissä oleva istuntojakso toimitetaan etäyhteyden välityksellä covid-19-pandemian vuoksi, istunnossa ei ole läsnäololistaa jäsenten allekirjoitusta varten.

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö