Rodyklė 
Protokolas
XML 48kPDF 210kWORD 62k
Penktadienis, 2020 m. lapkričio 13 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Prašymas atšaukti imunitetą
 3.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 4.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)
 5.Pirmasis balsavimas
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Antrasis balsavimas
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Gauti dokumentai
 15.Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Posėdžio pabaiga
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Katarina BARLEY
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Prašymas atšaukti imunitetą

Latvijos kompetentingos valdžios institucijos perdavė prašymą atšaukti Nilo Ušakovo imunitetą siekiant pradėti baudžiamąjį procesą dėl veikos, kuria galėjo būti pažeisti Latvijos įstatymai dėl strateginių prekių apyvartos kontrolės.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


3. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 63 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šias Tarybos pozicijas su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pimąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija). Tarybos priimta 2020 m. spalio 23 d. (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB. Tarybos priimta 2020 m. lapkričio 4 d. (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija). Tarybos priimta 2020 m. lapkričio 4 d. (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija). Tarybos priimta 2020 m. lapkričio 4 d. (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo pozicijas, prasidės kitą dieną, t. y. 2020 m. lapkričio 14 d..


4. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkė pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos paskelbta trečiadienio, 2020 m. lapkričio 11 d. protokole (2020 11 11 protokolo 9 punktas).

CULT, ECON ir ECON/BUDG komitetai galėjo pradėti derybas pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui.


5. Pirmasis balsavimas

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas
Pranešimas „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“ [2020/2058(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Programa „InvestEU“ ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0343/2020.

Balsavimas bus tęsiamas iki 10.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 12.45 val.

Kalbėjo:

—   Cristian-Silviu Buşoi (pranešėjas) iki pirmojo balsavimo pradžios, jis paprašė, kad siekiant pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį kompetentingam komitetui nagrinėti būtų grąžintas šis klausimas: 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) (2020/0102(COD)) - ENVI komitetas.

Cette demande sera mise aux voix après le vote final sur la proposition de la Commission (2020 11 13 protokolo 7 punktas).

(Posėdis sustabdytas 09.03 val.)


PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.45 val.


7. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“) ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2020)0304)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 16)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Po vardinio balsavimo (633 balsavo už, 22 – prieš, 33 susilaikė) Parlamentas prašymui pritarė.

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas
Pranešimas „Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas“ [2020/2058(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Paul Tang (A9-0198/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0305)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 17)

Programa „InvestEU“ ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0306)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 18)

Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0343/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0307)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 19)

(Posėdis sustabdytas 12.55 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 14.00 val.


9. Antrasis balsavimas

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   Programa „InvestEU“ ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0343/2020.

Balsavimas bus tęsiamas iki 15.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 17.30 val.

Kalbėjo:

—   José Manuel Fernandes (pranešėjas) iki antrojo balsavimo pradžios, jis paprašė, kad siekiant pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį kompetentingam komitetui nagrinėti būtų grąžintas šis klausimas: Programa „InvestEU“ (2020/0108(COD)) - ECON komitetas.

Dėl šio prašymo bus balsujama po galutinio balsavimo dėl Komisijos pasiūlymo (2020 11 13 protokolo 11 punktas).

(Posėdis sustabdytas 14.03 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.30 val.


11. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Programa „InvestEU“ ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta su pakeitimais (P9_TA(2020)0306)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 18)

PRAŠYMAS GRĄŽINTI KOMITETUI

Po vardinio balsavimo (539 balsavo už, 136 – prieš, 11 susilaikė) Parlamentas prašymui pritarė.

Dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikis demokratijai, pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0343/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0307)
(Balsavimo rezultattai: 2020 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d. balsavimo priedas, punktas 19).


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE, IMCO, LIBE

- Priedai pridedami prie dokumento Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.
Pagal Sutarties 282 straipsnio 5 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Centriniu Banku.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Šios mėnesinės sesijos protokolų tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Šio posėdžio protokolas, 2020 m. lapkričio 11 d. ir 2020 m. lapkričio 12 d. posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2020 m. lapkričio 23 d. 2020 m. lapkričio 26 d..


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 17.31 val.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Kadangi dėl su COVID-19 pandemija susijusių priežasčių ši sesija vyksta nuotoliniu būdu, nariams dalyvių sąrašas nėra pateikiamas pasirašyti.

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika