Indekss 
Protokols
XML 49kPDF 208kWORD 61k
Piektdiena, 2020. gada 13. novembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Pieprasījums atcelt imunitāti
 3.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 4.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71.pants) (turpmākie pasākumi)
 5.Pirmais balsošanas laiks
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas rezultātu paziņošana
 8.Sēdes atsākšana
 9.Otrais balsošanas laiks
 10.Sēdes atsākšana
 11.Balsošanas rezultātu paziņošana
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sēdes slēgšana
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Pieprasījums atcelt imunitāti

Latvijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Nils Ušakovs imunitāti, lai uzsāktu kriminālvajāšanu sakarā ar aizdomām par darbībām, ar kurām pārkāpts Latvijas Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


3. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītāja, balstoties uz Reglamenta 63. panta 1. punktu, paziņoja, ka ir saņēmusi turpmāk minētās Padomes nostājas, kā arī iemeslus, kuri likuši Padomei tās pieņemt, un Komisijas nostāju par tām.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) — Padome pieņēmusi 2020. gada 23. oktobrī (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK — Padomes paskaidrojuma raksts — Padome pieņēmusi 2020. gada 4. novembrī (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (pārstrādāta redakcija) — Padome pieņēmusi 2020. gada 4. novembrī (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās ("pierādījumu iegūšana") (pārstrādāta redakcija) — Padomes paskaidrojuma raksts — Padome pieņēmusi 2020. gada 4. novembrī (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savas nostājas, sākas nākamajā dienā, 2020. gada 14. novembrī.


4. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71.pants) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots trešdienas, 2020. gada 11. novembra, sēdes protokolā (11.11.2020. protokola 9. punkts), viņa nav saņēmusi nevienu pieprasījumu no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu.

Līdz ar to CULT, ECON un ECON/BUDG komitejas pēc Reglamenta 71. panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


5. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma "ES Veselība”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020).

—   Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
Ziņojums par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana [2020/2058(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Programma InvestEU ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Irene Tinagli (A9-0203/2020).

—   Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0343/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 10.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 12.45.

Uzstāšanās

—   Cristian-Silviu Buşoi (referents) uzstājās pirms pirmā balsošanas laika atklāšanas, saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot turpmāk minēto jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas: Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) (2020/0102(COD)) - ENVI komiteja.

Par šo pieprasījumu būs jābalso pēc galīgās balsošanas par Komisijas priekšlikumu (13.11.2020. protokola 7. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.03.)


SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.45.


7. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma "ES Veselība”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2020)0304).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (633 par, 22 pret, 33 atturas).

Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana
Ziņojums par ilgtspējīgu Eiropas investīciju plānu — zaļā kursa finansēšana [2020/2058(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Siegfried Mureşan un Paul Tang (A9-0198/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0305).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts.)

Programma InvestEU ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Irene Tinagli (A9-0203/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0306).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts.)

Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0343/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0307).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.00.


9. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Programma InvestEU ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Irene Tinagli (A9-0203/2020).

—   Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0343/2020.

Balsot būs iespējams līdz plkst. 15.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 17 .30.

Uzstāšanās

—   José Manuel Fernandes (referents) uzstājās pirms otrā balsošanas laika atklāšanas, saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu pieprasot turpmāk minēto jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas: Programma InvestEU (2020/0108(COD)) - ECON komiteja.

Par šo pieprasījumu būs jābalso pēc galīgās balsošanas par Komisijas priekšlikumu (13.11.2020. protokola 11. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.03.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.30.


11. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Programma InvestEU ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Irene Tinagli (A9-0203/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2020)0306).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts.)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (539 par, 136 pret, 11 atturas).

Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu
Rezolūcijas priekšlikums B9-0343/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0307).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 11., 12., un 13. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts.)


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izmēģinājuma režīmu attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, IMCO, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Šīs sēdes protokolu un 2020. gada 11. novembra un 2020. gada 12. novembra sēžu protokolus iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2020. gada 23. novembra līdz 2020. gada 26. novembrim.


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 17.31.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Šajā Parlamenta sesijā, kas Covid-19 pandēmijas dēļ notiek attālināti, nekāds apmeklējumu reģistrs deputātiem parakstīšanai izlikts netiek.

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika