Index 
Notulen
XML 49kPDF 209kWORD 61k
Vrijdag 13 november 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 3.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 4.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)
 5.Eerste stemming
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Tweede stemming
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Ingekomen stukken
 15.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Letse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de immuniteit van Nils Ušakovs ingediend, zodat ze een gerechtelijke procedure kunnen inleiden voor feiten die een inbreuk kunnen vormen op de Letse wet inzake controle op het verkeer van strategische goederen.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


3. Standpunten van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 63, lid 1, van het Reglement mede de volgende standpunten van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van deze standpunten, alsook het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) - Vastgesteld door de Raad op 23 oktober 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG – Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) – Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

- Standpunt van de Raad in eerste lezing, met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) - Vastgesteld door de Raad op 4 november 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zijn standpunten goed te keuren, gaat bijgevolg morgen, 14 november 2020, in.


4. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen)

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 11 november 2020 (punt 9 van de notulen van 11.11.2020).

De commissies CULT, ECON en ECON/BUDG konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 71, lid 2, van het Reglement.


5. Eerste stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
Verslag over het investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal [2020/2058(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Paul Tang (A9-0198/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0343/2020.

Er kan worden gestemd tot 10.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 12.45 uur.

Het woord werd gevoerd door:

—   Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur), vóór de opening van de eerste stemronde, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) (2020/0102(COD)) - commissie ENVI.

Deze motie zal in stemming worden gebracht na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 7 van de notulen van 13.11.2020).

(De vergadering wordt om 9.03 uur geschorst.)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.45 uur hervat.


7. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0304)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 16)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Bij HS (633 voor, 22 tegen, 33 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal
Verslag over het investeringsplan voor een duurzaam Europa – financiering van de Green Deal [2020/2058(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Paul Tang (A9-0198/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0305)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 17)

InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0306)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 18)

Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0343/2020

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0307)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 19)

(De vergadering wordt om 12.55 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 14.00 uur hervat.


9. Tweede stemming

Het Parlement houdt een eindstemming over:

—   InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0343/2020.

Er kan worden gestemd tot 15.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17.30 uur.

Het woord werd gevoerd door:

—   José Manuel Fernandes (rapporteur), vóór de opening van de tweede stemronde, met een motie tot terugverwijzing van de volgende zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement: InvestEU-programma (2020/0108(COD)) - commissie ECON.

Deze motie zal in stemming worden gebracht na de eindstemming over het voorstel van de Commissie (punt 11 van de notulen van 13.11.2020).

(De vergadering wordt om 14.03 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.30 uur hervat.


11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

InvestEU-programma ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0306)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 18)

VERZOEK OM TERUGVERWIJZING NAAR DE COMMISSIE

Bij HS (539 voor, 136 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat
Ontwerpresolutie B9-0343/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0307)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 11, 12 en 13 november 2020, punt 19)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd:

ECON

advies:

ITRE, IMCO, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in cryptoactiva en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 - 2020/0265(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 282, lid 5, van het Verdrag zal de Voorzitter de Europese Centrale Bank over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd:

ECON

advies:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

De notulen van deze vergadering en de notulen van de vergaderingen van 11 november 2020 en 12 november 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 23 november 2020 t/m 26 november 2020.


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.31 uur gesloten.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aangezien deze vergaderperiode in verband met de COVID-19-pandemie op afstand wordt gehouden, wordt er geen presentielijst neergelegd ter ondertekening door de leden.

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid