Zoznam 
Zápisnica
XML 46kPDF 213kWORD 62k
Piatok, 13. novembra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity
 3.Pozície Rady v prvom čítaní
 4.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Oznámenie výsledkov hlasovania
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Druhé hlasovanie
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Predloženie dokumentov
 15.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné lotyšské orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Nilsa Ušakovsa s cieľom začať súdne konanie v súvislosti so skutkami, ktoré môžu predstavovať porušenie lotyšského zákona o kontrole obehu strategického tovaru.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


3. Pozície Rady v prvom čítaní

Predsedajúca oznámila, že na základe článku 63 ods. 1 rokovacieho poriadku jej boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie o:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) - prijatá Radou 23. októbra 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES – prijatá Radou 4. novembra 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) – prijatá Radou 4. novembra 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) – prijatá Radou 4. novembra 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho pozícií preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 14. novembra 2020.


4. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúca oznámila, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, jej nebola doručená žiadosť o iných rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici zo stredy 11. novembre 2020 (bod 9 zápisnice zo dňa 11.11.2020).

Výbory CULT, ECON a ECON/BUDG preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.


5. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (program EU4Health) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody [2020/2058(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Zriadenie programu InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Návrh uznesenia B9-0343/2020.

Hlasovať je možné do 10.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 12.45 h.

Vystúpenia:

—   Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca), pred začatím prvého kola hlasovania, so žiadosťou, aby sa táto vec vrátila gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) (2020/0102(COD)) – výbor ENVI.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 7 zápisnice zo dňa 13.11.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 9.03 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.45 h.


7. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (program EU4Health) ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 282/2014 [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0304)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 16)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 633, proti: 22, zdržali sa hlasovania: 33).

Investičný plán pre udržateľnú Európu - financovanie zelenej dohody
Správa o investičnom pláne pre udržateľnú Európu – financovanie zelenej dohody [2020/2058(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Paul Tang (A9-0198/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0305)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 17)

Zriadenie programu InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0306)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 18)

Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Návrh uznesenia B9-0343/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0307)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 19)

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 14.00 h.


9. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Zriadenie programu InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Návrh uznesenia B9-0343/2020.

Hlasovať je možné do 15.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 17.30 h.

Vystúpenia:

—   José Manuel Fernandes (spravodajca), pred začatím druhého kola hlasovania, so žiadosťou, aby bola táto vec vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Program InvestEU (2020/0108(COD)) - výbor ECON.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 11 zápisnice zo dňa 13.11.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 14.03 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.30 h.


11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúci oznámil výsledky hlasovania:

Program InvestEU ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0306)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 18)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (za: 539, proti: 136, zdržali sa hlasovania: 11).

Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát
Návrh uznesenia B9-0343/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0307)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 11.,12. a 13. novembra 2020, bod 19)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

Predseda v súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku prekonzultuje tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO, LIBE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))

Predseda v súlade s článkom 145 ods. 1 rokovacieho poriadku prekonzultuje tento návrh s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 282 ods. 5 zmluvy bude predseda fakultatívne konzultovať s Európskou centrálnou bankou.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

Zápisnica z dnešného rokovania a zápisnice z rokovaní z 11. a 12. novembra 2020 budú predložené Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 23. do 26. novembra 2020.


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 17.31 h.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Keďže sa táto schôdza koná na diaľku z dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19, prezenčná listina nie je k dispozícii poslancom na podpis.

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia