Kazalo 
Zapisnik
XML 45kPDF 202kWORD 61k
Petek, 13. november 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem imunitete
 3.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 4.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)
 5.Prvi čas glasovanja
 6.Nadaljevanje seje
 7.Razglasitev izidov glasovanja
 8.Nadaljevanje seje
 9.Drugi čas glasovanja
 10.Nadaljevanje seje
 11.Razglasitev izidov glasovanja
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanj
 14.Predložitev dokumentov
 15.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 16.Datum naslednjih sej
 17.Zaključek seje
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Zahteva za odvzem imunitete

Latvijski pristojni organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Nilsu Ušakovsu, da bi ga lahko sodno preganjali zaradi dejanj, za katere se sumi, da pomenijo kršitev latvijske zakonodaje o nadzoru pretoka strateškega blaga.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


3. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je sporočila, da je v skladu s členom 63(1) Poslovnika od Sveta prejela naslednje stališče, skupaj z razlogi za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) - sprejeto s strani Sveta dne 23. oktobra 2020 (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES – sprejeto s strani Sveta dne 4. novembra 2020 (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev) – sprejeto s strani Sveta dne 4. novembra 2020 (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev) – sprejeto s strani Sveta 4. novembra 2020 (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališč, začne teči z jutrišnjim dnem, 14. novembra 2020.


4. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika) (nadaljevanje)

Predsedujoča je sporočila, da ni prejela zahtev poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi s začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku s srede, 11. novembra 2020 (točka 9 zapisnika z dne 11.11.2020).

Odbori CULT, ECON in ECON/BUDGso lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 71(2) Poslovnika.


5. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020);

—   Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora [2020/2058(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Paul Tang (A9-0198/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

—   Program InvestEU ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Vpliv ukrepov proti COVID-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Predlog resolucije B9-0343/2020.

Glasovanje je odprto do10.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 12.45.

Govori

—   Cristian-Silviu Buşoi (poročevalec) je pred prvim časom glasovanja zahteval, da se naslednja zadeva vrne pristojnemu odboru zaradi medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 59(4) Poslovnika: Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) (2020/0102(COD)) - odbor ENVI.

Glasovanje o zahtevi bo potekalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije (točka 7 zapisnika z dne 13.11.2020).

(Seja je bila prekinjena ob 09.03.)


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

6. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.45.


7. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program EU za zdravje“) ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021-2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 („Program EU za zdravje“) [COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0304)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra, točka 16)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Parlament je s poimenskim glasovanjem (633 za, 22 proti, 33 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Naložbeni načrt za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora
Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora [2020/2058(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Siegfried Mureşan in Paul Tang (A9-0198/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0305)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra, točka 17)

Program InvestEU ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0306)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra, točka 18)

Vpliv ukrepov proti COVID-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Predlog resolucije B9-0343/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0307)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra, točka 19)

(Seja je bila prekinjena ob 12.55.)


PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 14.00.


9. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

—   Program InvestEU ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Irene Tinagli (A9-0203/2020);

—   Vpliv ukrepov proti COVID-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice
Predlog resolucije B9-0343/2020.

Glasovanje je odprto do15.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 17.30.

Govori

—   José Manuel Fernandes (poročevalec) je pred drugim časom glasovanja zahteval, da se naslednja zadeva vrne pristojnemu odboru zaradi medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 59(4) Poslovnika: Program InvestEU (2020/0108(COD)) - odbor ECON.

Glasovanje o zahtevi bo potekalo po končnem glasovanju o predlogu Komisije (točka 11 zapisnika z dne 13.11.2020).

(Seja je bila prekinjena ob 14.03.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

10. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 17.30.


11. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Program InvestEU ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU [COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Irene Tinagli (A9-0203/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0306)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra, točka 18)

ZAHTEVA ZA VRNITEV ODBORU

Parlament je s poimenskim glasovanjem (539 za, 136 proti, 11 vzdržanih glasov) zahtevo odobril.

Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, temeljne pravice in pravno državo
Predlog resolucije B9-0343/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0307)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra, točka 19)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


13. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence (COM(2020)0594 - C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE, IMCO, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 (COM(2020)0593 - C9-0306/2020 – 2020/0265(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI, LIBE


15. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Zapisnik te seje in zapisniki sej z dne 11. novembra 2020 in z dne 12. novembra 2020 bodo predloženi Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 23. novembra 2020 do 26. novembra 2020.


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 17.31.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Zaradi pandemije covida-19 to delno zasedanje poteka na daljavo, zato seznam prisotnosti za podpis poslancev ni na voljo.

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov