Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Брюксел

6. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, в съответствие с член 71 от Правилника за дейността, решенията на комисиите PECH и ECON за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади:

—   комисия PECH: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Докладчик: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 24 ноември 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност