Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Maandag 23 november 2020 - Brussel

12. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november II 2020 (PE 659.977/PDOJ) is rondgedeeld.

De Voorzitter deelt mee dat hij een aantal schriftelijke verzoeken om een ordepunt op te werpen heeft ontvangen en dat hij de betrokkenen in volgorde van ontvangst van de verzoeken het woord zal geven.

Het woord wordt gevoerd door Sven Simon en Reinhard Bütikofer.

De volgende wijzigingen van de definitieve ontwerpagenda worden voorgesteld (artikel 158 van het Reglement):

De Voorzitter deelt mee dat hij twee verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure heeft ontvangen (artikel 163 van het Reglement) voor de vaststelling van de volgende dossiers tijdens deze vergaderperiode:

—   Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (punt 56 PDOJ);

—   Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de COVID-19-pandemie (punt 57 PDOJ).

De Voorzitter deelt eveneens mee dat deze verzoeken tijdens de stemming van vandaag in stemming worden gebracht.

De Voorzitter deelt voorts mee dat er geen voorstellen tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig de artikelen 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot de volgende standpunten van de Raad in eerste lezing:

—   Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (punt 41 PDOJ);

—   Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (punt 65 PDOJ).

De voorgestelde handelingen worden bijgevolg geacht te zijn aangenomen (P9_TA(2020)0308 en P9_TA(2020)0309).

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging van de definitieve ontwerpagenda voor:

De tweede stemming op dinsdag en woensdag wordt geopend om 20.00 uur en gesloten om 21.15 uur.

De Voorzitter deelt tot slot mee dat de stemmingen afhankelijk van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om stemming in onderdelen en aparte stemming worden verdeeld over verschillende stemrondes. De informatie met betrekking tot de verdeling van de stemmingen over de verschillende stemrondes is beschikbaar op de website van het Parlement in de rubriek “Prioritaire informatie en documenten”.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze voorstellen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid