Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2021(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0209/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0209/2020

Συζήτηση :

PV 23/11/2020 - 13
PV 23/11/2020 - 15
CRE 23/11/2020 - 13
CRE 23/11/2020 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0318

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

13. Μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές [2020/2021(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0209/2020)

Ο David Cormand παρουσιάζει την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Martin Hojsík (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Arba Kokalari, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Biljana Borzan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sandro Gozi, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Virginie Joron, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth και Alex Agius Saliba.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου