Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 9k
Mandag den 23. november 2020 - Bruxelles

14. Afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om:

—   Udnævnelse af Julia Laffranque til medlem af det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Forslag til afgørelse indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128 af Adrián Vázquez Lázara for JURI om indstilling af Julia Laffranque til medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020)

—   Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om følgende anmodninger om uopsættelig forhandling:

—   Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA;

—   Midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og -medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som følge af covid-19-pandemien *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

—   Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og til udbetaling af forskud til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og til udbetaling af forskud til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

—   Ændringsbudget nr. 9/2020: Bistand til Kroatien, Polen, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien
Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2020 til det almindelige budget for 2020, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og forskudsbetalinger til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

—   Nedbringelse af antallet af hjemløse i Den Europæiske Union
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 227, stk. 2, af Dolors Montserrat for PETI om nedbringelse af antallet af hjemløse i Den Europæiske Union (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020)

—   Schengensystemet og de foranstaltninger, der er truffet under covid-19-krisen
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 227, stk. 2, af Dolors Montserrat for PETI om Schengensystemet og de foranstaltninger, der er truffet under covid-19-krisen (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 19.45.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, tirsdag 24. november 2020 kl. 08.30.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik