Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 9k
Måndagen den 23 november 2020 - Bryssel

14. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om följande:

—   Förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Förslag till beslut i enlighet med artikel 128 i arbetsordningen, från Adrián Vázquez Lázara, för JURI-utskottet, med förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-utskottet;

—   Covid-19-pandemin: tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON-utskottet

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

—   Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med en folkhälsokris
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot folkhälsan [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Förslag till ändringsbudget nr 9/2020: stöd till Grekland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 som åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern med anledning av en folkhälsokris [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Åtgärder mot antalet hemlösa i Europeiska unionen
Resolutionsförslag i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om åtgärder mot andelen hemlösa i Europeiska unionen (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Schengensystemet och de åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen
Resolutionsförslag i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om Schengensystemet och åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 19.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, tisdagen den 24 november 2020 08.30.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy