Показалец 
Протокол
XML 135kPDF 280kWORD 75k
Понеделник, 23 ноември 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)
 7.Съобщение на председателството
 8.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (разискване)
 14.Сесия на гласуване
 15.Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (продължeние на разискването)
 16.Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г. (разискване)
 17.Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I (разискване)
 18.Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (кратко представяне)
 19.Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (кратко представяне)
 20.Нова промишлена стратегия за Европа (кратко представяне)
 21.Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика (кратко представяне)
 22.Повишаване на ефективността на развитието и на помощта (кратко представяне)
 23.Обяснения на вот
 24.Поправки на вот и намерения за гласуване
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в петък, 13 ноември 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.06 ч.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията, проведени на 11 ноември 2020 г., 12 ноември 2020 г. и 13 ноември 2020 г., бяха одобрени.


4. Състав на Парламента

Ирландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Colm Markey като член на Европейския парламент, на мястото на Mairead McGuinness, считано от 20 ноември 2020 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Colm Markey заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


5. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D и Verts/ALE, както и от секретариата на независимите членове на ЕП, следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ITRE: Andrea Caroppo

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Alicia Homs Ginel

Делегация в Парламентарната комисия за стабилизиране и асоцииране ЕС-Сърбия: Viola Von Cramon-Taubadel на мястото на Terry Reintke

Тези решения влизат в сила днес.


6. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, в съответствие с член 71 от Правилника за дейността, решенията на комисиите PECH и ECON за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади:

—   комисия PECH: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Докладчик: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои бенчмаркове в процес на прекратяване (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   комисия ECON: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре, вторник, 24 ноември 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


7. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че след консултациите, проведени съгласно член 234 от Финансовия регламент, комисията AFET, комисията DEVE и комисията BUDG предадоха своите общи позиции относно удължаването на срока на действие на три доверителни фонда на ЕС, а именно:

—   Регионалният доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия (фонд „Мадад“), чийто срок на действие изтича на 14 декември 2020 г.;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (Документът е наличен само на английски език);

- Доверителният фонд на ЕС за Централноафриканската република (Фонд „Беку“), чийто срок на действие изтича на 31 декември 2020 г.;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (Документът е наличен само на английски език);

- Доверителен фонд на ЕС за Колумбия, чийто срок на действие изтича на 31 декември 2020 г.;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (Документът е наличен само на английски език).

Ако не бъде повдигнато възражение от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, в рамките на 24-те часа след обявяването на общите позиции, тези позиции се предават официално на Европейската комисия.


8. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 25 ноември 2020 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на намаляването на риболовния капацитет в Балтийско море, и на Регламент (ЕС) № 508/2014 по отношение на окончателното преустановяване на риболовните дейности на флотовете, извършващи риболов на треска в източната част на Балтийско море, треска в западната част на Балтийско море и херинга в западната част на Балтийско море (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата октомврийска месечна сесия на 2020 г., се намира на сайта на Парламента.


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):

—   O-000070/2020, зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Прегледа на търговската политика на ЕС (B9-0024/2020).


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Проект на регламент (EС, Евратом) на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON

- Решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук относно удължаване на срока на действие на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица (кодифициран текст) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно последиците от избухването на COVID-19 за външната политика (2020/2111(INI)) - AFET - Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (2020/2009(INI)) - LIBE - Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Доклад относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (2019/2190(INI)) - IMCO - Докладчик: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Доклад Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (2020/2021(INI)) - IMCO - Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020)

- Доклад относно равносметката след изборите за Европейски парламент (2020/2088(INI)) - AFCO - Докладчик: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Доклад относно повишаването на ефективността на развитието и на помощта (2019/2184(INI)) - DEVE - Докладчик: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - ECON - Докладчик: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - ECON - Докладчик: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - INTA - Докладчик: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за премахване на митата върху определени продукти (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - INTA - Докладчик: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - BUDG - Докладчик: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. (2019/2199(INI)) - LIBE - Докладчик: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - JURI - Докладчик: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - JURI - Докладчик: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - JURI - Докладчик: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания от втората ноемврийска сесия на 2020 г. (PE 659.977/PDOJ) е раздаден.

Председателят съобщи, че е получил писмени искания за процедурни въпроси и че ще даде думата на ораторите по хронологичен ред на получаването на исканията.

Изказаха се Sven Simon и Reinhard Bütikofer.

Бяха предложени следните промени в окончателния проект на дневен ред (член 158 от Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че е получил две искания за прилагане на неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) за приемането на следните досиета по време на настоящата месечна сесия:

—   Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (точка 56 от проекта на дневен ред);

—   Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на пандемията от COVID-19 (точка 57 от проекта на дневен ред).

Председателят съобщи също така, че тези искания ще бъдат подложени на гласуване по време на днешната сесия за гласуване.

Освен това, председателят информира, че не са внесени предложения за отхвърляне, нито изменения съгласно членове 67 и 68 от Правилника за дейността във връзка със следните позиции на Съвета на първо четене:

—   Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (точка 41 от проекта на дневен ред);

—   Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (точка 65 от проекта на дневен ред).

Следователно предложените актове се считат за приети (P9_TA(2020)0308 и P9_TA(2020)0309).

След консултации с политическите групи, председателят предложи следната промяна в окончателния проект на дневен ред:

Вторите сесии за гласуване във вторник и сряда ще бъдат открити в периода от 20 до 21.15 часа.

И накрая, председателят съобщи, че гласуванията ще бъдат разпределени в различните сесии за гласуване, според броя на измененията и броя на исканията за разделно гласуване и отделни гласувания. Информация за разпределението на гласуванията в различните сесии за гласуване ще бъде достъпна на уебсайта на Парламента в раздел „Приоритетна информация и документи“.

Парламентът даде съгласието си за тези предложения.

С това редът на работа е определен.


13. Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (разискване)

Доклад "Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите" [2020/2021(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Martin Hojsík (докладчик по становището на комисията ENVI), Arba Kokalari, от името на групата PPE, Biljana Borzan, от името на групата S&D, Sandro Gozi, от името на групата Renew, Virginie Joron, от името на групата ID, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth, и Alex Agius Saliba.

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 23.11.2020 г.)


14. Сесия на гласуване

Парламентът гласува по:

—   Предложение за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Предложение за решение, внесено съгласно член 128 от Правилника за дейността, от Adrián Vázquez Lázara, от името на комисията JURI, за предлагане за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
Доклад относно препоръка на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Парламентът гласува по следните искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността):

—   Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - комисия INTA;

—   Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на пандемията от COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - комисия ECON

Парламентът гласува с единно гласуване по:

—   Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Проект на коригиращ бюджет № 9/2020: помощ за Хърватия, Полша, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природни бедствия и на авансови плащания на Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Борба с бездомничеството в Европейския съюз
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 227, параграф 2 от Правилника за дейността, от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, относно борбата с бездомничеството в ЕС (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Шенгенската система и мерките, предприети по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 227, параграф 2 от Правилника за дейността, от Dolors Montserrat, от името на комисията PETI, относно Шенгенската система и мерките, предприети по време на кризата с COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Гласуването ще продължи до 19.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, вторник, 24 ноември 2020 г., в 8.30 ч.


15. Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (продължeние на разискването)

Доклад "Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите" [2020/2021(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020)

(Начало на разискването: точка 13 от протокола от 23.11.2020 г.)

Изказаха се Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon и Sunčana Glavak.

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11 от протокола от 24.11.2020 г. (изменения); точка 14 от протокола от 25.11.2020 г. (окончателно гласуване).


16. Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г. (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, и Christel Schaldemose, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Dita Charanzová, от името на групата Renew, Jean-Lin Lacapelle, от името на групата ID, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo и Edina Tóth.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.


17. Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber представи доклада.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Изказаха се Othmar Karas, от името на групата PPE, Eero Heinäluoma, от името на групата S&D, Billy Kelleher, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, и José Gusmão, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq и Alfred Sant.

Изказа се Mairead McGuinness.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11 от протокола от 24.11.2020 г. (изменения); точка 14 от протокола от 25.11.2020 г. (окончателно гласуване).


18. Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (кратко представяне)

Доклад относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар [2019/2190(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann направи представянето.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7 от протокола от 24.11.2020 г. (изменения); точка 9 от протокола от 25.11.2020 г. (окончателно гласуване).


19. Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (кратко представяне)

Доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите [2020/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz направи представянето.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 11 от протокола от 24.11.2020 г. (изменения); точка 14 от протокола от 25.11.2020 г. (окончателно гласуване).


20. Нова промишлена стратегия за Европа (кратко представяне)

Доклад относно нова промишлена стратегия за Европа [2020/2076(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda направи представянето.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 9 от протокола от 25.11.2020 г.


21. Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика (кратко представяне)

Доклад относно последиците от избухването на COVID-19 за външната политика [2020/2111(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans направи представянето.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 14 от протокола от 25.11.2020 г.


22. Повишаване на ефективността на развитието и на помощта (кратко представяне)

Доклад относно повишаването на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта [2019/2184(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé направи представянето.

Изказа се Mairead McGuinness (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7 от протокола от 24.11.2020 г. (изменения); точка 9 от протокола от 25.11.2020 г. (окончателно гласуване).


23. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


24. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 659.977/OJMA).


26. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.42 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност