Seznam 
Zápis
XML 115kPDF 258kWORD 72k
Pondělí, 23. listopadu 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství ve výborech a v delegacích
 6.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 7.Sdělení předsednictví
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele (rozprava)
 14.Hlasování
 15.Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele (pokračování rozpravy)
 16.Na cestě k novému programu pro spotřebitele po roce 2020 (rozprava)
 17.Trhy finančních nástrojů: změna požadavků na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I (rozprava)
 18.Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (krátké přednesení)
 19.Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem (krátké přednesení)
 20.Nová průmyslová strategie pro Evropu (krátké přednesení)
 21.Zahraničně politické důsledky rozšíření onemocnění COVID-19 (krátké přednesení)
 22.Zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci (krátké přednesení)
 23.Vysvětlení hlasování
 24.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno v pátek 13. listopadu 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:06.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 11. listopadu 2020, 12. listopadu 2020 a 13. listopadu 2020, byly schváleny.


4. Složení Parlamentu

Příslušné irské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Colm Markey, kterým je nahrazena Mairead McGuinness, byl s platností od 20. listopadu 2020 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal jeho zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Colm Markey v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D a Verts/ALE a sekretariátu nezařazených poslanců tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ITRE: Andrea Caroppo

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Alicia Homs Ginel

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU–Srbsko: Viola Von Cramon-Taubadel, kterou je nahrazena Terry Reintke

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.


6. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil v souladu s článkem 71 jednacího řádu rozhodnutí výborů PECH a ECON zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

—   výbor PECH: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Zpravodajka: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   výbor ECON: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   výbor ECON: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Zpravodaj: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 24. listopadu 2020, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.


7. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že poté, co byly výbory AFET, DEVE a BUDG konzultovány v souladu s článkem 234 finančního nařízení, předaly své společné postoje k prodloužení těchto tří svěřenských fondů Unie:

—   Regionální svěřenský fond Evropské unie zřízený v reakci na krizi v Sýrii (fond Madad), jehož doba trvání skončí dnem 14. prosince 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (Tento dokument je k dispozici pouze v angličtině.);

—   Svěřenský fond EU Bêkou pro Středoafrickou republiku, jehož doba trvání skončí dnem 31. prosince 2020;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (Tento dokument je k dispozici pouze v angličtině.);

—   Svěřenský fond EU pro Kolumbii, jehož doba trvání skončí dnem 31. prosince 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (Tento dokument je k dispozici pouze v angličtině.).

Pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepředloží do 24 hodin od jejich oznámení námitku, budou tyto společné postoje oficiálně předány Evropské komisi.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 25. listopadu 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o snížení rybolovné kapacity v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení rybolovných činností týkající se loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře a v západní části Baltského moře a sledě obecného v západní části Baltského moře (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním prvním říjnovém dílčím zasedání bylo zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byla zařazena tato otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 136 jednacího řádu):

—   O-000070/2020, kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Přezkum obchodní politiky EU (B9-0024/2020).


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Rady, kterým se zavádí specifický finanční program pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem a kterým se zrušuje nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh nařízení Rady (EU, Euratom), kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (kodifikované znění) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o zahraničně politických důsledcích rozšíření onemocnění COVID-19 (2020/2111(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Zpráva o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem (2020/2009(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Zpráva o zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (2019/2190(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Zpráva na téma Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele (2020/2021(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: David Cormand (A9-0209/2020)

- Zpráva o bilanci evropských voleb (2020/2088(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Zpráva o zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci (2019/2184(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19 (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité produkty (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Zpráva o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020, který je přiložen k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 (2019/2199(INI)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) (přepracované znění) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého listopadového zasedání (PE 659.977/PDOJ).

Předseda oznámil, že mu byly postoupeny písemné žádosti týkající se procesních námitek a že udělí slovo řečníkům podle pořadí, v jakém tyto žádosti obdržel.

Vystoupili: Sven Simon a Reinhard Bütikofer.

Byly navrženy tyto změny konečného návrhu pořadu jednání (článek 158 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že mu byly postoupeny dvě žádosti o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu) za účelem přijetí níže uvedených spisů během tohoto dílčího zasedání:

—   Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (bod 56 PDOJ);

—   Dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (bod 57PDOJ).

Předseda rovněž oznámil, že žádosti byly zařazeny do dnešního hlasování.

Předseda mimo jiné oznámil, že v souvislosti s níže uvedenými postoji Rady v prvním čtení nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh:

—   Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech (bod 41 PDOJ);

—   Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (bod 65 PDOJ).

Navržené akty tudíž byly prohlášeny za přijaté (P9_TA(2020)0308 a P9_TA(2020)0309).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu konečného návrhu pořadu jednání:

Druhá hlasování v úterý a ve středu proběhnou od 20:00 do 21:15.

Předseda nakonec oznámil, že hlasování se rozdělí do několika bloků v závislosti na počtu pozměňovacích návrhů a počtu žádostí o dílčí a oddělená hlasování. Informace o rozdělení hlasování do jednotlivých bloků se zveřejní na internetových stránkách Parlamentu v rubrice „Prioritní dokumenty a informace“.

Parlament s těmito návrhy vyslovil souhlas.

Plán práce byl tímto schválen.


13. Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele (rozprava)

Zpráva na téma „Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele [2020/2021(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Martin Hojsík (zpravodaj výboru ENVI), Arba Kokalari za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Sandro Gozi za skupinu Renew, Virginie Joron za skupinu ID, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Anne-Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL, Dorien Rookmaker – nezařazená poslankyně, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth a Alex Agius Saliba.

(pokračování rozpravy: bod 15 zápisu ze dne 23.11.2020)


14. Hlasování

Parlament hlasoval o:

—   Jmenování Julie Laffranqueové členkou výboru zřízeného článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 128 jednacího řádu předložil Adrián Vázquez Lázara za výbor JURI o návrhu jmenovat Julii Laffranqueovou členkou výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlament hlasoval o těchto žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu):

—   Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA;

—   Dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .výbor ECON

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

—   Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Návrh opravného rozpočtu č. 9/2020: pomoc Chorvatsku, Polsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020, který je přiložen k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Řešení míry bezdomovectví v Evropské unii
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 227 odst. 2 jednacího řádu předložila Dolors Montserrat za výbor PETI o řešení míry bezdomovectví v Evropské unii (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Schengenský systém a opatření přijatá během krize způsobené onemocněním COVID-19
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 227 odst. 2 jednacího řádu předložila Dolors Montserrat za výbor PETI o schengenském systému a opatřeních přijatých během krize způsobené onemocněním COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Hlasovat bylo možné do 19:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, úterý 24. listopadu 2020, v 8:30.


15. Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele (pokračování rozpravy)

Zpráva na téma „Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele [2020/2021(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: David Cormand (A9-0209/2020)

(začátek rozpravy: bod 13 zápisu ze dne 23.11.2020)

Vystoupili: Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon a Sunčana Glavak.

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11 zápisu ze dne 24.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 25.11.2020 (konečné hlasování).


16. Na cestě k novému programu pro spotřebitele po roce 2020 (rozprava)

Prohlášení Komise: Na cestě k novému programu pro spotřebitele po roce 2020 (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, a Christel Schaldemose za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Dita Charanzová za skupinu Renew, Jean-Lin Lacapelle za skupinu ID, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo a Edina Tóth.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.


17. Trhy finančních nástrojů: změna požadavků na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber uvedl zprávu.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Eero Heinäluoma za skupinu S&D, Billy Kelleher za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, a José Gusmão za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Mislav Kolakušić – nezařazený poslanec, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq a Alfred Sant.

Vystoupila Mairead McGuinness.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11 zápisu ze dne 24.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 25.11.2020 (konečné hlasování).


18. Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (krátké přednesení)

Zpráva o zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann uvedla zprávu.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 24.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 25.11.2020 (konečné hlasování).


19. Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem (krátké přednesení)

Zpráva o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem [2020/2009(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz uvedla zprávu.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 11 zápisu ze dne 24.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 25.11.2020 (konečné hlasování).


20. Nová průmyslová strategie pro Evropu (krátké přednesení)

Zpráva o nové průmyslové strategii pro Evropu [2020/2076(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda uvedl zprávu.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 25.11.2020.


21. Zahraničně politické důsledky rozšíření onemocnění COVID-19 (krátké přednesení)

Zpráva o zahraničně politických důsledcích rozšíření onemocnění COVID-19 [2020/2111(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans uvedla zprávu.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 14 zápisu ze dne 25.11.2020.


22. Zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci (krátké přednesení)

Zpráva o zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé uvedl zprávu.

Vystoupila Mairead McGuinness (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 24.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 9 zápisu ze dne 25.11.2020 (konečné hlasování).


23. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


24. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 659.977/OJMA).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:42.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí