Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 114kPDF 252kWORD 71k
Maanantai 23. marraskuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 7.Puhemiehen ilmoitus
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 9.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (keskustelu)
 14.Äänestykset
 15.Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (jatkoa keskustelulle)
 16.Kohti uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 17.Rahoitusvälineiden markkinat: tiedonantovaatimusten, tuotehallintavaatimusten ja positiolimiittien muuttaminen covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi ***I (keskustelu)
 18.Tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)
 19.Tiedotusvälineiden vapauden vahvistaminen: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (lyhyt esittely)
 20.Euroopan uusi teollisuusstrategia (lyhyt esittely)
 21.Covid-19-pandemian ulkopoliittiset seuraukset (lyhyt esittely)
 22.Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantaminen (lyhyt esittely)
 23.Äänestysselitykset
 24.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Perjantaina 13. marraskuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.06.


3. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

11. marraskuuta 2020, 12. marraskuuta 2020 ja 13. marraskuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Irlannin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Colm Markey on nimitetty parlamentin jäseneksi Mairead McGuinnessin tilalle 20. marraskuuta 2020 alkaen.

Parlamentti merkitsi hänen valintansa tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Colm Markey osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja hänellä on kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet edellyttäen, että hän on ensin allekirjoittanut ilmoituksen siitä, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D- ja Verts/ALE-ryhmiltä sekä sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ITRE-valiokunta: Andrea Caroppo

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Alicia Homs Ginel

valtuuskunta EU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: Terry Reintken tilalle Viola Von Cramon-Taubadel

Päätökset tulevat voimaan tänään.


6. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti PECH- ja ECON-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   PECH-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamisesta 20 päivänä toukokuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/833 muuttamisesta (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Esittelijä: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

—   ECON-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

—   ECON-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevista kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista covid-19-pandemiasta (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Esittelijä: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi ennen keskiyötä huomenna tiistaina 24. marraskuuta 2020 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


7. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että varainhoitoasetuksen 234 artiklan mukaisen kuulemisen jälkeen AFET-valiokunta, DEVE-valiokunta ja BUDG-valiokunta ovat esittäneet yhteiset kantansa seuraavan kolmen EU:n eritysrahaston voimassaolon jatkamiseen:

—   Syyrian kriisin johdosta perustettu EU:n alueellinen erityisrahasto (Madad-rahasto), jonka voimassaolon on määrä päättyä 14. joulukuuta 2020

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (asiakirja on saatavilla vain englanniksi)

—   Keski-Afrikan tasavaltaa varten perustettu EU:n erityisrahasto (Bêkou-erityisrahasto), jonka voimassaolon on määrä päättyä 31. joulukuuta 2020

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (asiakirja on saatavilla vain englanniksi)

—   Kolumbiaa koskeva EU:n erityisrahasto, jonka voimassaolon on määrä päättyä 31. joulukuuta 2020

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (asiakirja on saatavilla vain englanniksi).

Jos poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei esitä vastalausetta 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, nämä yhteiset kannat toimitetaan virallisesti Euroopan komissiolle.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 25. marraskuuta 2020 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kalastuskapasiteetin alentamisesta Itämerellä sekä asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Itämeren itäosan turskaa, Itämeren länsiosan turskaa ja Itämeren länsiosan silakkaa kalastavien laivastojen kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen osalta (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä annetun päätöksen N:o 573/2014/EU muuttamisesta (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin lokakuun 2020 I istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys, josta keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—   O-000070/2020 Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n kauppapolitiikan tarkastelu (B9-0024/2020).


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus neuvoston asetukseksi (EU, Euratom) arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamisesta (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ECON

- Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskevan Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Neuvoston päätös Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2020, voimassaolon jatkamisesta Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- Mietintö covid-19-pandemian ulkopoliittisista seurauksista (2020/2111(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Mietintö tiedotusvälineiden vapauden vahvistamisesta: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (2020/2009(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Mietintö tuoteturvallisuudesta sisämarkkinoilla (2019/2190(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Mietintö aiheesta ”kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi” (2020/2021(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: David Cormand (A9-0209/2020)

- Mietintö EU-vaaleja koskevasta tilannekatsauksesta (2020/2088(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Mietintö kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantamisesta (2019/2184(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisestä arvopaperistamista koskevasta kehyksestä ja erityisestä kehyksestä yksinkertaiselle, läpinäkyvälle ja standardoidulle arvopaperistamiselle annetun asetuksen (EU) 2017/2402 muuttamisesta covid-19-pandemiasta toipumisen helpottamiseksi (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2020 varainhoitovuodeksi 2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019 (2019/2199(INI)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) – JURI-valiokunta - Esittelijä: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Käsittelyjärjestys

Marraskuun 2020 II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 659.977/PDOJ) on jaettu.

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyspuheenvuoroja koskevia kirjallisia pyyntöjä ja myöntävänsä puheenvuorot pyyntöjen vastaanottamista vastaavassa kronologisessa järjestyksessä.

Puheenvuorot: Sven Simon ja Reinhard Bütikofer.

Lopulliseen esityslistaluonnokseen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa kaksi kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä (työjärjestyksen 163 artikla) seuraavien menettelyjen hyväksymiseksi tällä istuntojaksolla:

—   Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (PDOJ:n kohta 56)

—   Covid-19-pandemian johdosta toteutettavat covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevat tilapäiset toimenpiteet (PDOJ:n kohta 57).

Puhemies ilmoitti myös, että näistä pyynnöistä äänestetään tämän päivän äänestyksissä.

Lisäksi puhemies ilmoitti, että käsiteltäväksi ei ollut jätetty työjärjestyksen 67 ja 68 artiklan nojalla yhtään seuraavia neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantoja koskevaa hylkäämisehdotusta tai tarkistusta:

—   Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (PDOJ:n kohta 41)

—   Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (PDOJ:n kohta 65).

Ehdotetut säädökset katsotaan täten hyväksytyiksi (P9_TA(2020)0308 ja P9_TA(2020)0309).

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta lopulliseen esityslistaluonnokseen:

Tiistain ja keskiviikon toiset äänestykset ovat avoinna klo 20.00–21.15.

Puhemies ilmoitti lopuksi, että äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrän perusteella. Tiedot äänestysten jakautumisesta ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla kohdassa ”Ensisijaiset tiedot ja asiakirjat”.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


13. Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (keskustelu)

Mietintö aiheesta ”kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi” [2020/2021(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Didier Reynders (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Martin Hojsík (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Arba Kokalari PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Sandro Gozi Renew-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dorien Rookmaker, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth ja Alex Agius Saliba.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 23.11.2020, kohta 15)


14. Äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

—   Julia Laffranquen nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklalla perustettuun komiteaan
Adrián Vázquez Lázaran JURI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 128 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi ehdotuksesta Julia Laffranquen nimittämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020)

—   Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
Mietintö neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraavat kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 163 artikla):

—   Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-valiokunta

—   Covid-19-pandemian johdosta toteutettavat covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevat tilapäiset toimenpiteet *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON-valiokunta

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

—   Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Kroatian ja Puolan avustaminen luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksaminen Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

—   Lisätalousarvioesitys nro 9/2020: avustus Kroatialle, Puolalle, Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2020 varainhoitovuodeksi 2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

—   Asunnottomuuden vähentäminen Euroopan unionissa
Dolors Montserratin PETI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys asunnottomuuden vähentämisestä Euroopan unionissa (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020)

—   Schengen-järjestelmä ja covid-19-kriisin aikana toteutetut toimenpiteet
Dolors Montserratin PETI-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Schengen-järjestelmästä ja covid-19-kriisin aikana toteutetuista toimenpiteistä (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 19.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna tiistaina 24. marraskuuta 2020 klo 8.30.


15. Kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi (jatkoa keskustelulle)

Mietintö aiheesta ”kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi” [2020/2021(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: David Cormand (A9-0209/2020)

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 23.11.2020, kohta 13)

Puheenvuorot: Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon ja Sunčana Glavak.

Didier Reynders (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2020, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


16. Kohti uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kohti uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa vuoden 2020 jälkeen (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta ja Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Jean-Lin Lacapelle ID-ryhmän puolesta, Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo ja Edina Tóth.

Didier Reynders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Rahoitusvälineiden markkinat: tiedonantovaatimusten, tuotehallintavaatimusten ja positiolimiittien muuttaminen covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber esitteli mietinnön.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Eero Heinäluoma S&D-ryhmän puolesta, Billy Kelleher Renew-ryhmän puolesta, Joachim Kuhs ID-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta ja José Gusmão GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: sitoutumaton Mislav Kolakušić, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq ja Alfred Sant.

Mairead McGuinness käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2020, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


18. Tuoteturvallisuus sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)

Mietintö tuoteturvallisuudesta sisämarkkinoilla [2019/2190(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann esitteli asian.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2020, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).


19. Tiedotusvälineiden vapauden vahvistaminen: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (lyhyt esittely)

Mietintö tiedotusvälineiden vapauden vahvistamisesta: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli [2020/2009(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz esitteli asian.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2020, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 14 (lopullinen äänestys).


20. Euroopan uusi teollisuusstrategia (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta [2020/2076(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda esitteli asian.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 9.


21. Covid-19-pandemian ulkopoliittiset seuraukset (lyhyt esittely)

Mietintö covid-19-pandemian ulkopoliittisista seurauksista [2020/2111(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans esitteli asian.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 14.


22. Kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantaminen (lyhyt esittely)

Mietintö kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantamisesta [2019/2184(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé esitteli asian.

Mairead McGuinness (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2020, kohta 7 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 25.11.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).


23. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


24. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista vahvistettiin (ks. Esityslista PE 659.977/OJMA).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.42.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Estyneet:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö