Rodyklė 
Protokolas
XML 113kPDF 259kWORD 73k
Pirmadienis, 2020 m. lapkričio 23 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 6.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (diskusijos)
 14.Balsavimas
 15.Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (diskusijų tęsinys)
 16.Siekiant sukurti naują vartotojų darbotvarkę laikotarpiui po 2020 m. (diskusijos)
 17.Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I (diskusijos)
 18.Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas (trumpas pristatymas)
 19.Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo (trumpas pristatymas)
 20.Nauja Europos pramonės strategija (trumpas pristatymas)
 21.COVID-19 protrūkio pasekmės užsienio politikai (trumpas pristatymas)
 22.Vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimas (trumpas pristatymas)
 23.Paaiškinimai dėl balsavimo
 24.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2020 m. lapkričio 13 d., penktadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.06 val.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2020 m. lapkričio 11 d., 2020 m. lapkričio 12 d. ir 2020 m. lapkričio 13 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


4. Parlamento sudėtis

Airijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Colm Markey, kuris pakeis Mairead McGuinness, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2020 m. lapkričio 20 d.

Parlamentas atsižvelgė į jo išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Colm Markey įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D ir Verts/ALE frakcijų ir nepriklausomų narių sekretoriato sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

ITRE komitetas: Andrea Caroppo;

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Alicia Homs Ginel;

Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Viola Von Cramon-Taubadel vietoj Terry Reintke.

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


6. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnį Pirmininkas paskelbė PECH ir ECON komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais:

—   PECH komitetas: Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/833, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Pranešėja: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   ECON komitetas: Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011 (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Pranešėja: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   ECON komitetas: Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytdienos, 2020 m. lapkričio 24 d., antradienio, vidurnakčio gali raštu paprašyti, kad dėl sprendimų pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


7. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad po konsultacijų pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį AFET komitetas, DEVE komitetas ir BUDG komitetas perdavė savo bendrąsias pozicijas dėl trijų ES patikos fondų galiojimo pratęsimo, t. y.:

—   ES regioninis patikos fondas, sukurtas reaguojant į krizę Sirijoje (fondas „Madad“), kurio galiojimas baigiasi 2020 m. gruodžio 14 d.

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (šis dokumentas yra tik anglų k.);

—   Centrinės Afrikos Respublikai skirtas patikos fondas (fondas „Bêkou“), kurio galiojimas baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (šis dokumentas yra tik anglų k.);

—   ES patikos fondas Kolumbijai, kurio galiojimas baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d.

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (šis dokumentas yra tik anglų k.).

Jei per 24 valandas nuo paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareikš prieštaravimų, šios bendrosios pozicijos bus oficialiai perduotos Komisijai.


8. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. lapkričio 25 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1139, kiek tai susiję su žvejybos pajėgumo Baltijos jūroje mažinimu, ir Reglamentas (ES) Nr. 508/2014, kiek tai susiję su rytinės Baltijos jūros dalies menkes, vakarinės Baltijos jūros dalies menkes ir vakarinės Baltijos jūros dalies silkes žvejojančių laivynų žvejybos veiklos nutraukimu visam laikui (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti vartotojų kolektyvinius interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2020 spalio mėn. pirmąją sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtrauktas šis klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ir dėl kurio diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

—   klausimas O-000070/2020, kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu Komisijai: ES prekybos politikos peržiūra (B9-0024/2020).


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma specialioji branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansinė programa ir panaikinamas Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Tarybos reglamento (ES, Euratomas), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių, projektas (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

ECON

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos ir Kuko Salų Vyriausybės tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo galiojimas, sudarymo (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl minimalaus jūrininkų rengimo (kodifikuota redakcija) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2020 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl COVID-19 protrūkio pasekmių užsienio politikai (2020/2111(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Pranešimas „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo“ (2020/2009(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Pranešimas dėl produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimo (2019/2190(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Pranešimas „Tvaresnės bendrosios rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“ (2020/2021(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: David Cormand (A9-0209/2020)

- Pranešimas „EP rinkimų rezultatų apžvalga“ (2020/2088(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Pranešimas dėl vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimo (2019/2184(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikriems produktams taikomų muitų panaikinimo (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos mokėti (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo mobilizuoti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams mokėti Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra. Report on the situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018 - 2019 (2019/2199(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Darbų programa

Išdalytas galutinis 2020 m. lapkričio antrosios sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 659.977/PDOJ).

Pirmininkas pranešė, kad gavo rašytinius prašymus padaryti pareiškimą dėl darbo tvarkos ir kad jis suteiks žodį jų autoriams chronologine prašymų gavimo tvarka.

Kalbėjo Sven Simon ir Reinhard Bütikofer.

Pasiūlyti šie galutinio darbotvarkės projekto pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pirmininkas pranešė, kad gavo du prašymus taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis) siekiant per šią sesiją priimti šiuos du dokumentus:

—   Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas (galutinio darbotvarkės projekto 56 punktas);

—   Laikinos priemonės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu COVID-19 vakcinoms ir in vitro diagnostikos medicinos priemonėms dėl COVID-19 pandemijos (galutinio darbotvarkės projekto 57 punktas).

Pirmininkas taip pat pranešė, kad dėl šių prašymų bus balsuojama šios dienos balsuoti skirtu laiku.

Be to, Pirmininkas informavo, kad nebuvo pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius pateikta nei pasiūlymų atmesti toliau nurodytas per pirmąjį svarstymą priimtas Tarybos pozicijas, nei jų pakeitimų:

—   Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (galutinio darbotvarkės projekto 41 punktas);

—   Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse (galutinio darbotvarkės projekto 65 punktas).

Todėl pasiūlyti aktai (P9_TA(2020)0308 ir P9_TA(2020)0309) laikomi priimtais.

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė tokį galutinio darbotvarkės projekto pakeitimą:

Antradienio ir trečiadienio antrasis balsavimas vyks 20.00–21.15 val.

Pirmininkas informavo, kad balsavimas bus suskirstytas į kelis balsavimus priklausomai nuo pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ir atskirai skaičiaus. Informaciją apie balsavimo suskirstymą į įvairius balsavimus bus galima rasti Parlamento interneto svetainės skiltyje „Prioritetinė informacija ir dokumentai“.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Darbų programa patvirtinta.


13. Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (diskusijos)

Pranešimas „Tvaresnės bendrosios rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“ [2020/2021(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys).

Kalbėjo Martin Hojsík (ENVI komiteto nuomonės referentas), Arba Kokalari PPE frakcijos vardu, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, Sandro Gozi Renew frakcijos vardu, Virginie Joron ID frakcijos vardu, Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL frakcijos vardu, Dorien Rookmaker, nepriklausoma Parlamento narė, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth ir Alex Agius Saliba.

(Diskusijų tęsinys: 2020 11 23 protokolo 15 punktas)


14. Balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų:

—   Julios Laffranque skyrimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare
Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį pateikė Adrián Vázquez Lázara JURI komiteto vardudėl siūlymo skirti Julią Laffranque Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis):

—   Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA komitetas;

—   Laikinos priemonės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu COVID-19 vakcinoms ir in vitro diagnostikos medicinos priemonėms dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON komitetas

Parlamento surengė vieną balsavimą dėl šių dokumentų:

—   Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: pagalba Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir avansai Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos
Pranešimas pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos mokėti [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projektas: pagalba Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Lenkijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams mokėti Airijai, Graikijai, Ispanijai Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Benamystės lygio mažinimas Europos Sąjungoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardu – dėl benamystės lygio mažinimo ES (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Šengeno sistema ir priemonės, kurių imtasi per COVID-19 krizę
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnio 2 dalį pateikė Dolors Montserrat PETI komiteto vardu – dėl Šengeno sistemos ir priemonių, kurių imtasi per COVID-19 krizę (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Balsavimas vyks iki 19 h 45.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2020 m. lapkričio 24 d., antradienį, 08.30 val.


15. Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (diskusijų tęsinys)

Pranešimas „Tvaresnės bendrosios rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“ [2020/2021(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0209/2020)

(Diskusijų pradžia: 2020 11 23 protokolo 13 punktas)

Kalbėjo Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon ir Sunčana Glavak.

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 11 24 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2020 11 25 protokolo 14 punktas (galutinis balsavimas).


16. Siekiant sukurti naują vartotojų darbotvarkę laikotarpiui po 2020 m. (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Siekiant sukurti naują vartotojų darbotvarkę laikotarpiui po 2020 m. (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu ir Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Dita Charanzová Renew frakcijos vardu, Jean-Lin Lacapelle ID frakcijos vardu, Anna Cavazzini Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo ir Edina Tóth.

Kalbėjo Didier Reynders.

Diskusijos baigtos.


17. Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Eero Heinäluoma S&D frakcijos vardu, Billy Kelleher Renew frakcijos vardu, Joachim Kuhs ID frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu ir José Gusmão GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Mislav Kolakušić, nepriklausomas Parlamento narys, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq ir Alfred Sant.

Kalbėjo Mairead McGuinness.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 11 24 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2020 11 25 protokolo 14 punktas (galutinis balsavimas).


18. Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimo [2019/2190(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann padarė pristatymą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 11 24 protokolo 7 punktas (pakeitimai); 2020 11 25 protokolo 9 punktas (galutinis balsavimas).


19. Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo“ [2020/2009(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz padarė pristatymą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 11 24 protokolo 11 punktas (pakeitimai); 2020 11 25 protokolo 14 punktas (galutinis balsavimas).


20. Nauja Europos pramonės strategija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naujos Europos pramonės strategijos [2020/2076(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda padarė pristatymą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 11 25 protokolo 9 punktas


21. COVID-19 protrūkio pasekmės užsienio politikai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl COVID-19 protrūkio pasekmių užsienio politikai [2020/2111(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans padarė pristatymą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 11 25 protokolo 14 punktas


22. Vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimo [2019/2184(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé padarė pristatymą.

Kalbėjo Mairead McGuinness (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2020 11 24 protokolo 7 punktas (pakeitimai); 2020 11 25 protokolo 9 punktas (galutinis balsavimas).


23. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


24. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 659.977/OJMA).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.42 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika