Indekss 
Protokols
XML 113kPDF 258kWORD 72k
Pirmdiena, 2020. gada 23. novembris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 9.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (debates)
 14.Balsošanas laiks
 15.Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (debašu turpinājums)
 16.Virzība uz jaunu Patērētāju tiesību aizsardzības programmu pēc 2020. gada (debates)
 17.Finanšu instrumentu tirgi: grozījumi attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldības prasībām un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas ***I (debates)
 18.Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū (īss izklāsts)
 19.Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme (īss izklāsts)
 20.Jauna Eiropas industriālā stratēģija (īss izklāsts)
 21.Covid-19 uzliesmojuma sekas ārpolitikā (īss izklāsts)
 22.Attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošana (īss izklāsts)
 23.Balsojumu skaidrojumi
 24.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta piektdien, 2020. gada 13. novembrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.06.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2020. gada 11. novembra, 2020. gada 12. novembra un 2020. gada 13. novembra sēžu protokoli tika apstiprināti.


4. Parlamenta sastāvs

Īrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Colm Markey ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Mairead McGuinness vietā, sākot ar 2020. gada 20. novembri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņa iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Colm Markey pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos S&D un Verts/ALE grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ITRE komiteja: Andrea Caroppo.

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Alicia Homs Ginel.

Delegācija ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: Viola Von Cramon-Taubadel aizstāj Terry Reintke.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


6. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71. pants)

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 71. pantu paziņoja par PECH komitejas un ECON komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem:

—   PECH komiteja: Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Referente: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   ECON komiteja: Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētu trešo valstu valūtu etalonu atbrīvojumu un konkrētu pārtraucamu etalonu aizstājējetalonu izraudzīšanu groza Regulu (ES) 2016/1011 (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Referente: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   ECON komiteja: Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Referents: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Saskaņā ar Reglamenta 71. panta 2. punktu viena vai vairākas politiskās grupas vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, līdz nākamās dienas, proti, otrdienas, 2020. gada 24. novembra, pusnaktij var rakstiski pieprasīt balsot par lēmumiem sākt sarunas.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


7. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka AFET komiteja, DEVE komiteja un BUDG komiteja pēc apspriešanās saskaņā ar Finanšu regulas 234. pantu ir iesniegušas savas kopējās nostājas par šādu trīs ES trasta fondu darbības laika pagarināšanu:

—   ES Reģionālais trasta fonds reaģēšanai uz krīzi Sīrijā (Madad fonds), kura darbības laiks beidzas 2020. gada 14. decembrī;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (Šis dokuments ir pieejams tikai angļu valodā.);

—   ES trasta fonds Centrālāfrikas Republikas atbalstam (fonds “Bêkou”), kura darbības laiks beidzas 2020. gada 31. decembrī;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (Šis dokuments ir pieejams tikai angļu valodā.);

—   Eiropas Savienības trasta fonds Kolumbijas atbalstam, kura darbības laiks beidzas 2020. gada 31. decembrī;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (Šis dokuments ir pieejams tikai angļu valodā.).

Ja neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nebūs izteikuši iebildumus 24 stundu laikā pēc šī paziņojuma, kopējās nostājas oficiāli tiks iesniegtas Eiropas Komisijai.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2020. gada 25. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1139 attiecībā uz zvejas kapacitātes samazināšanu Baltijas jūrā un Regulu (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz galīgu zvejas darbību pārtraukšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu, Baltijas jūras rietumdaļas krājuma mencu un Baltijas jūras rietumdaļas krājuma reņģi zvejojošās flotēs (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs ("dokumentu izsniegšana") (pārstrādāta redakcija) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās ("pierādījumu iegūšana") (pārstrādāta redakcija) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2020. gada oktobra I sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauts šāds jautājums, uz kuru jāatbild mutiski un kuram seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000070/2020, kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: ES tirdzniecības politikas pārskatīšana (B9-0024/2020).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido īpašu finansējuma programmu kodoliekārtu dezekspluatācijai un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai un atceļ Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1368/2013 (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Projekts Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ECON

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš Īstenošanas protokolam, ko pievieno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (kodifikācija) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 145. panta 1. punktam un 146. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts tā protokola darbības termiņš, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2020. gada 15. novembrī (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par Covid-19 uzliesmojuma sekām ārpolitikā (2020/2111(INI)) - AFET komiteja - Referente: Hilde Vautmans (A9-0204/2020).

- Ziņojums par mediju brīvības stiprināšanu: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme (2020/2009(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020).

- Ziņojums par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū (2019/2190(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Marion Walsmann (A9-0207/2020).

- Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (2020/2021(INI)) - IMCO komiteja - Referents: David Cormand (A9-0209/2020).

- Ziņojums par Eiropas vēlēšanu izvērtēšanu (2020/2088(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Pascal Durand (A9-0211/2020).

- Ziņojums par attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošanu (2019/2184(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - ECON komiteja - Referents: Othmar Karas (A9-0213/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - ECON komiteja - Referents: Paul Tang (A9-0215/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - INTA komiteja - Referents: Christophe Hansen (A9-0216/2020).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu atcelšanu dažiem ražojumiem (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A9-0217/2020).

- Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Olivier Chastel (A9-0221/2020).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020).

- Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu (2019/2199(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Clare Daly (A9-0226/2020).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - JURI komiteja - Referents: Franco Roberti (A9-0222/2020).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - JURI komiteja - Referents: Geoffroy Didier (A9-0224/2020).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - JURI komiteja - Referents: Emil Radev (A9-0225/2020).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2020. gada novembra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 659.977/PDOJ).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis rakstiskus pieprasījumus dot vārdu par Reglamenta neievērošanu un ka viņš dos runātājiem vārdu hronoloģiskā pieprasījumu saņemšanas secībā.

Uzstājās Sven Simon un Reinhard Bütikofer.

Galīgajā darba kārtības projektā tika ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis divus pieprasījumus piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants), lai šajā sesijā pieņemtu turpmāk minētos dosjē.

—   Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (GDKP 56. punkts).

—   Pagaidu pasākumi saistībā ar pievienotās vērtības nodokli Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kas īstenojami, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju (GDKP 57. punkts).

Sēdes vadītājs arī darīja zināmu, ka par šiem pieprasījumiem tiks balsots šodienas balsošanas laikā.

Turklāt sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz turpmāk minētajām nostājām, ko Padome pieņēmusi pirmajā lasījumā, atbilstoši Reglamenta 67. un 68. pantam nav iesniegts neviens priekšlikums nostāju noraidīt un nav iesniegts neviens grozījums.

—   Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (GDKP 41. punkts).

—   Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs (GDKP 65. punkts).

Līdz ar to minētie tiesību aktu priekšlikumi ir uzskatāmi par pieņemtiem (P9_TA(2020)0308 un P9_TA(2020)0309).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs galīgajā darba kārtības projektā ierosināja turpmāk minēto grozījumu.

Otrdienas un trešdienas otrais balsošanas laiks būs noteikts no plkst. 20.00 līdz plkst. 21.15.

Sēdes vadītājs noslēgumā darīja zināmu, ka balsošana būs sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no tā, cik daudz būs grozījumu un cik daudz būs pieprasījumu balsot pa daļām un balsot atsevišķi. Informācija par balsošanas sadalījumu pa dažādiem balsošanas laikiem būs pieejama Parlamenta tīmekļa vietnē sadaļā “Svarīgākā informācija un dokumenti”.

Parlaments šiem priekšlikumiem piekrita.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


13. Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (debates)

Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu [2020/2021(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: David Cormand (A9-0209/2020).

David Cormand iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis).

Uzstājās Martin Hojsík (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Arba Kokalari PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Sandro Gozi grupas “Renew” vārdā, Virginie Joron ID grupas vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā, Dorien Rookmaker, pie grupām nepiederoša deputāte, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth un Alex Agius Saliba.

(Debašu turpinājums: 23.11.2020. protokola 15. punkts.)


14. Balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Julia Laffranque iecelšana darbam komitejā, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu
Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. pantu iesniedzis Adrián Vázquez Lázara JURI komitejas vārdā, par ierosinājumu iecelt Julia Laffranque darbam komitejā, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020).

—   Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana
Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk minētajiem pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants).

—   Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA komiteja.

—   Pagaidu pasākumi saistībā ar pievienotās vērtības nodokli Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kas īstenojami, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON komiteja.

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minētajiem dokumentiem.

—   Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana: palīdzība Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un avansa maksājumi Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0221/2020).

—   2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9 projekts: palīdzība Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Polijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020).

—   Bezpajumtniecības problēmas risināšana Eiropas Savienībā
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu iesniegusi Dolors Montserrat PETI komitejas vārdā, par bezpajumtniecības problēmas risināšanu Eiropas Savienībā (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020).

—   Šengenas sistēma un Covid-19 krīzes laikā veiktie pasākumi
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu iesniegusi Dolors Montserrat PETI komitejas vārdā, par Šengenas sistēmu un Covid-19 krīzes laikā veiktajiem pasākumiem (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 19.45.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, otrdien, 2020. gada 24. novembrī, plkst. 8.30.


15. Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu (debašu turpinājums)

Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu [2020/2021(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: David Cormand (A9-0209/2020).

(Debašu sākums: 23.11.2020. protokola 13. punkts.)

Uzstājās Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon un Sunčana Glavak.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2020. protokola 11. punkts (grozījumi); 25.11.2020. protokola 14. punkts (galīgais balsojums).


16. Virzība uz jaunu Patērētāju tiesību aizsardzības programmu pēc 2020. gada (debates)

Komisijas paziņojums: Virzība uz jaunu Patērētāju tiesību aizsardzības programmu pēc 2020. gada (2020/2874(RSP)).

Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā un Christel Schaldemose S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Dita Charanzová grupas “Renew” vārdā, Jean-Lin Lacapelle ID grupas vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo un Edina Tóth.

Uzstājās Didier Reynders.

Debates tika slēgtas.


17. Finanšu instrumentu tirgi: grozījumi attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldības prasībām un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0208/2020).

Markus Ferber iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Eero Heinäluoma S&D grupas vārdā, Billy Kelleher grupas “Renew” vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā un José Gusmão GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Mislav Kolakušić, pie grupām nepiederošs deputāts, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq un Alfred Sant.

Uzstājās Mairead McGuinness.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2020. protokola 11. punkts (grozījumi); 25.11.2020. protokola 14. punkts (galīgais balsojums).


18. Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū (īss izklāsts)

Ziņojums par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū [2019/2190(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marion Walsmann (A9-0207/2020).

Marion Walsmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 24.11.2020. protokola 7. punkts (grozījumi); 25.11.2020. protokola 9. punkts (galīgais balsojums).


19. Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme (īss izklāsts)

Ziņojums par mediju brīvības stiprināšanu: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme [2020/2009(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020).

Magdalena Adamowicz iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 24.11.2020. protokola 11. punkts (grozījumi); 25.11.2020. protokola 14. punkts (galīgais balsojums).


20. Jauna Eiropas industriālā stratēģija (īss izklāsts)

Ziņojums par jaunu Eiropas industriālo stratēģiju [2020/2076(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Carlo Calenda (A9-0197/2020).

Carlo Calenda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.11.2020. protokola 9. punkts.


21. Covid-19 uzliesmojuma sekas ārpolitikā (īss izklāsts)

Ziņojums par Covid-19 uzliesmojuma sekām ārpolitikā [2020/2111(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Hilde Vautmans (A9-0204/2020).

Hilde Vautmans iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.11.2020. protokola 14. punkts.


22. Attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošana (īss izklāsts)

Ziņojums par attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošanu [2019/2184(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Tomas Tobé iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 24.11.2020. protokola 7. punkts (grozījumi); 25.11.2020. protokola 9. punkts (galīgais balsojums).


23. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


24. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 659.977/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.42.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika