Indeks 
Protokół
XML 115kPDF 265kWORD 72k
Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (debata)
 14.Głosowanie
 15.Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (ciąg dalszy debaty)
 16.W stronę nowego programu na rzecz konsumentów po 2020 r. (debata)
 17.Rynki instrumentów finansowych: zmiana wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I (debata)
 18.Zapewnienie bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku (krótka prezentacja)
 19.Wzmocnienie wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (krótka prezentacja)
 20.Nowa strategia przemysłowa dla Europy (krótka prezentacja)
 21.Wpływ pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną (krótka prezentacja)
 22.Poprawa efektywności rozwoju i skuteczności pomocy (krótka prezentacja)
 23.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 24.Korekty i zamiary głosowania
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w piątek 13 listopada 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.06.


3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dni 11 listopada 2020 r., 12 listopada 2020 r. i 13 listopada 2020 r. zostały zatwierdzone.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy irlandzkie powiadomiły o wyborze Colma Markey'a w miejsce Mairead McGuinness na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 20 listopada 2020 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Colm Markey bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup S&D i Verts/ALE oraz z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja ITRE: Andrea Caroppo

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Alicia Homs Ginel

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Serbia: Viola Von Cramon-Taubadel zamiast Terry Reintke

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


6. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Zgodnie z art. 71 Regulaminu Przewodniczący ogłosił decyzje komisji PECH i ECON o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań:

—   komisja PECH: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/833 z dnia 20 maja 2019 r. ustanawiające środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Sprawozdawczyni: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   komisja ECON: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenia zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   komisja ECON: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, tj. wtorek 24 listopada 2020 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


7. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że po konsultacji zgodnie z art. 234 rozporządzenia finansowego komisja AFET, komisja DEVE i komisja BUDG przekazały swoje wspólne stanowiska w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania trzech funduszy powierniczych UE:

—   regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii (fundusz „Madad”), który wygasa w dniu 14 grudnia 2020 r.;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (dokument dostępny tylko w jęz. angielskim);

—   Fundusz Powierniczy UE dla Republiki Środkowoafrykańskiej (fundusz „Bêkou”), który wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r.;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (dokument dostępny tylko w jęz. angielskim);

—   Fundusz Powierniczy UE dla Kolumbii, który wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r.;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (dokument dostępny tylko w jęz. angielskim).

Jeżeli żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wniosą sprzeciwu w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wspólnych stanowisk, zostaną one formalnie przekazane Komisji Europejskiej.


8. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę 25 listopada 2020 r. do podpisania następujących aktów przyjętych w zwykłej procedurze ustawodawczej:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do zmniejszenia zdolności połowowej w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do trwałego zaprzestania działalności połowowej flot poławiających dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego, dorsza atlantyckiego z zachodniej części Morza Bałtyckiego i śledzia atlantyckiego z zachodniej części Morza Bałtyckiego (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (wersja przekształcona) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej sesji październikowej w 2020 r. jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—   O-000070/2020, które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Przegląd unijnej polityki handlowej (B9-0024/2020).


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego specjalny program finansowy dotyczący likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Projekt rozporządzenia Rady (UE, Euratom) zmieniającego rozporządzenie (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (tekst jednolity) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Decyzja Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną (2020/2111(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (2020/2009(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku (2019/2190(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Sprawozdanie w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (2020/2021(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: David Cormand (A9-0209/2020)

- Sprawozdanie w sprawie oceny wyborów europejskich (2020/2088(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Sprawozdanie w sprawie poprawy efektywności rozwoju i skuteczności pomocy (2019/2184(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19 (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019 (2019/2199(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Porządek obrad

Końcowy projekt porządku dziennego drugiej sesji listopadowej w 2020 r. (PE 659.977/PDOJ) został rozdany.

Przewodniczący poinformował, że otrzymał pisemne wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu oraz że głosu prelegentom będzie udzielał w kolejności otrzymania wniosków.

Głos zabrali Sven Simon i Reinhard Bütikofer.

Zaproponowano wprowadzenie następujących zmian do końcowego projektu porządku dziennego (art. 158 Regulaminu):

Przewodniczący poinformował, że otrzymał dwa wnioski o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu) w odniesieniu do przyjęcia następujących dossier w czasie tej sesji miesięcznej:

—   Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pkt 56 PDOJ);

—   Środki tymczasowe przyjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19, dotyczące podatku od wartości dodanej od szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby (pkt 57 PDOJ).

Przewodniczący poinformował również, że wnioski te zostaną poddane pod głosowanie w czasie dzisiejszej części głosowania.

Ponadto Przewodniczący poinformował, że nie złożono żadnych wniosków o odrzucenie ani nie zgłoszono żadnych poprawek, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w następujących kwestiach:

—   Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (pkt 41 PDOJ);

—   Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (pkt 65 PDOJ).

Proponowane akty uznaje się zatem za przyjęte (P9_TA(2020)0308 i P9_TA(2020)0309).

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował wprowadzenie następującej zmiany do końcowego projektu porządku dziennego:

Druga część głosowania we wtorek i w środę będzie otwarta od godz. 20.00 do godz. 21.15.

Przewodniczący poinformował, że głosowania zostaną rozplanowane na różne części głosowania, w zależności od liczby poprawek i liczby wniosków o głosowania podzielone i odrębne. Informacje dotyczące rozplanowania głosowań na różne części głosowania będą dostępne na stronie internetowej Parlamentu w rubryce “Informacje i dokumenty priorytetowe”.

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


13. Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (debata)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów [2020/2021(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Didier Reynders (członek Komisji).

Głos zabrali Martin Hojsík (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Arba Kokalari w imieniu grupy PPE, Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Sandro Gozi w imieniu grupy Renew, Virginie Joron w imieniu grupy ID, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Anne-Sophie Pelletier w imieniu grupy GUE/NGL, Dorien Rookmaker niezrzeszona, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth i Alex Agius Saliba.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 15 protokołu z dnia 23.11.2020)


14. Głosowanie

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

—   Mianowanie Julii Laffranque na członkinię komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 128 Regulaminu PE przez Adriána Vázqueza Lázarę w imieniu komisji JURI w sprawie propozycji mianowania Julii Laffranque na członkinię komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego
Mianowanie Franka Eldersona na członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi wnioskami o zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu):

—   Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - komisja INTA;

—   Środki tymczasowe przyjęte w odpowiedzi na pandemię COVID-19, dotyczące podatku od wartości dodanej od szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .komisja ECON

Parlament przystąpi do jednego głosowania nad następującymi tekstami:

—   Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Projekt budżetu korygującego nr 9 do budżetu na 2020 r.: pomoc dla Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2020 na rok budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Zajęcie się problemem bezdomności w Unii Europejskiej
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu PE przez Dolors Montserrat w imieniu komisji PETI w sprawie zajęcia się poziomem bezdomności w UE (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   System Schengen i środki podjęte w czasie kryzysu związanego z COVID-19
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 227 ust. 2 Regulaminu PE przez Dolors Montserrat w imieniu komisji PETI w sprawie systemu Schengen i środków podjętych w czasie kryzysu związanego z COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 19.45.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro we wtorek 24 listopada 2020 r. o godz. 8.30.


15. Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (ciąg dalszy debaty)

Sprawozdanie w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów [2020/2021(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: David Cormand (A9-0209/2020)

(Początek debaty: pkt 13 protokołu z dnia 23.11.2020)

Głos zabrali Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon i Sunčana Glavak.

Głos zabrał Didier Reynders (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11 protokołu z dnia 24.11.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2020 (głosowanie końcowe).


16. W stronę nowego programu na rzecz konsumentów po 2020 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: W stronę nowego programu na rzecz konsumentów po 2020 r. (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, i Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Jean-Lin Lacapelle w imieniu grupy ID, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo i Edina Tóth.

Głos zabrał Didier Reynders.

Debata została zamknięta.


17. Rynki instrumentów finansowych: zmiana wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Eero Heinäluoma w imieniu grupy S&D, Billy Kelleher w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, i José Gusmão w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Mislav Kolakušić niezrzeszony, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq i Alfred Sant.

Głos zabrała Mairead McGuinness.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11 protokołu z dnia 24.11.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2020 (głosowanie końcowe).


18. Zapewnienie bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku [2019/2190(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann dokonała prezentacji.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 24.11.2020 (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 25.11.2020 (głosowanie końcowe).


19. Wzmocnienie wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wzmocnienia wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform [2020/2009(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz dokonała prezentacji.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 11 protokołu z dnia 24.11.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2020 (głosowanie końcowe).


20. Nowa strategia przemysłowa dla Europy (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy [2020/2076(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda dokonał prezentacji.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9 protokołu z dnia 25.11.2020.


21. Wpływ pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną [2020/2111(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans dokonała prezentacji.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2020.


22. Poprawa efektywności rozwoju i skuteczności pomocy (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie poprawy efektywności rozwoju i skuteczności pomocy [2019/2184(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé dokonał prezentacji.

Głos zabrała Mairead McGuinness (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 24.11.2020 (poprawki); pkt 9 protokołu z dnia 25.11.2020 (głosowanie końcowe).


23. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


24. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 659.977/OJMA).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.42.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności