Zoznam 
Zápisnica
XML 113kPDF 260kWORD 73k
Pondelok, 23. novembra 2020 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 9.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (rozprava)
 14.Hlasovanie
 15.Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (pokračovanie rozpravy)
 16.Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020 (rozprava)
 17.Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I (rozprava)
 18.Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (stručná prezentácia)
 19.Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem (stručná prezentácia)
 20.Nová priemyselná stratégia pre Európu (stručná prezentácia)
 21.Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)
 22.Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené v piatok 13. novembra 2020 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.06 h.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 11. novembra 2020, 12. novembra 2020 a 13. novembra 2020 boli schválené.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné írske úrady oznámili, že Colm Markey bol s účinnosťou od 20. novembra 2020 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Mairead McGuinnessovú.

Parlament vzal zvolenie na vedomie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa Colm Markey až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín S&D a Verts/ALE a od sekretariátu nezaradených poslancov tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ITRE: Andrea Caroppo

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Alicia Homs Ginel

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko: Viola Von Cramon-Taubadel namiesto Terry Reintkeovej

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


6. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil v súlade s článkom 71 rokovacieho poriadku rozhodnutie výborov PECH a ECON začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ:

—   výbor PECH: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/833 z 20. mája 2019, ktorým sa ustanovujú ochranné a vynucovacie opatrenia uplatniteľné v regulačnej oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Spravodajkyňa: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   výbor ECON: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhradných referenčných hodnôt pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   výbor ECON: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Správa: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu v súlade s článkom 71 ods. 2 rokovacieho poriadku písomne požiadať do polnoci nadchádzajúceho dňa, utorok 24. novembra 2020, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


7. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že výbor AFET, výbor DEVE a výbor BUDG potom, ako boli konzultované v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách, predložili svoje spoločné pozície k predĺženiu mandátov týchto trustových fondov EÚ:

—   Regionálny trustový fond EÚ zriadený v reakcii na krízu v Sýrii (fond Madad), ktorého platnosť sa skončí 14. decembra 2020

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (dokument je k dispozícii len v anglickom jazyku);

—   Trustový fond pre Stredoafrickú republiku (fond Bêkou), ktorého platnosť sa skončí 31. decembra 2020;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (dokument je k dispozícii len v anglickom jazyku);

—   Trustový fond pre Kolumbiu, ktorého platnosť sa skončí 31. decembra 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (dokument je k dispozícii len v anglickom jazyku).

Ak žiadna politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nevznesú proti týmto spoločným pozíciám námietku v lehote 24 hodín od ich ohlásenia, tieto spoločné pozície sa oficiálne postúpia Európskej komisii.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 25. novembra 2020 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zníženie rybolovnej kapacity v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora a sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o ďalšom postupe na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na 1. októbrovej schôdzi 2020 je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu.


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

—   O-000070/2020, ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Preskúmanie obchodnej politiky EÚ (B9-0024/2020).


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom“ a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 (12525/2020 – C9-0363/2020 – 2018/0252(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Návrh nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa mení nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

stanovisko:

ECON

– Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti Protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (11262/2020 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

stanovisko:

DEVE, BUDG

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) (COM(2020)0739 – C9-0371/2020 – 2020/0329(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

JURI

– Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020 (11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

PECH

stanovisko:

DEVE, BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– Správa o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19 (2020/2111(INI)) – výbor AFET – Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

– Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem (2020/2009(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

– Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (2019/2190(INI)) – výbor IMCO – Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

– Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (2020/2021(INI)) – výbor IMCO – Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020)

– Správa o hodnotení európskych volieb (2020/2088(INI)) – výbor AFCO – Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020)

– Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (2019/2184(INI)) – výbor DEVE – Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Othmar Karas (A9-0213/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – 2020/0151(COD)) – výbor ECON – Spravodajca: Paul Tang (A9-0215/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o odstránení ciel na určité výrobky (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD)) – výbor INTA – Spravodajca: Bernd Lange (A9-0217/2020)

– Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

– Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

– Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019 (2019/2199(INI)) – výbor LIBE – Spravodajkyňa: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD)) – výbor JURI – Spravodajca: Franco Roberti (A9-0222/2020)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD)) – výbor JURI – Spravodajca: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD)) – výbor JURI – Spravodajca: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu rokovaní počas 2. novembrovej schôdze 2020 (PE 659.977/PDOJ).

Predseda oznámil, že dostal písomné procedurálne námietky a že udelí slovo rečníkom v tom istom chronologickom poradí, v ktorom dostal ich žiadosti.

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon a Reinhard Bütikofer.

Boli predložené tieto návrhy na zmenu konečného programu schôdze (článok 158 rokovacieho poriadku):

Predseda oznámil, že dostal dve žiadosti o uplatnenie naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku) na prijatie nasledujúcich spisov počas tejto plenárnej schôdze:

—   Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (bod 56 konečného návrhu programu schôdze);

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 (bod 57 konečného návrhu programu schôdze).

Predseda takisto oznámil, že o týchto žiadostiach sa bude hlasovať počas dnešného hlasovania.

Predseda okrem toho oznámil, že nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie ani pozmeňujúci návrh v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o tieto pozície Rady v prvom čítaní:

—   Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (bod 41 konečného návrhu programu schôdze);

—   Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (bod 65 konečného návrhu programu schôdze).

Navrhnuté akty sa preto považujú za prijaté (P9_TA(2020)0308 a P9_TA(2020)0309).

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol túto zmenu programu rokovania:

Druhé kolo hlasovania v utorok aj v stredu bude trvať od 20.00 h do 21.15 h.

Predseda napokon oznámil, že hlasovania budú mať viaceré kolá podľa počtu pozmeňujúcich návrhov a podľa počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a o oddelené hlasovanie. Informácie o rozvrhnutí hlasovaní na rôzne kolá budú zverejnené na webovom sídle Parlamentu pod záložkou Prioritné informácie a dokumenty.

Parlament vyjadril súhlas s týmito návrhmi.

Týmto bol stanovený program práce.


13. Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (rozprava)

Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Martin Hojsík (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Arba Kokalari v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Sandro Gozi v mene skupiny Renew, Virginie Joron v mene skupiny ID, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Anne-Sophie Pelletier v mene skupiny GUE/NGL, Dorien Rookmaker – nezaradená poslankyňa, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth, a Alex Agius Saliba.

(pokračovanie rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 23.11.2020)


14. Hlasovanie

Parlament hlasuje o:

—   Vymenovanie Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Návrh rozhodnutia, ktorý v súlade s článkom 128 rokovacieho poriadku predložil Adrián Vázquez Lázara, v mene výboru JURI, ktorým sa navrhuje vymenovať Juliu Laffranqueovú za členku výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlament hlasuje o týchto žiadostiach o použití naliehavého postupu (článok 163 rokovacieho poriadku):

—   Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] – výbor INTA;

—   Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] – výbor ECON

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

—   Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie: pomoc Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a zálohy pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Návrh opravného rozpočtu č. 9/2020: pomoc Grécku, Chorvátsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Riešenie miery bezdomovectva v Európskej únii
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, o riešení miery bezdomovectva v EÚ (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Schengenský systém a opatrenia, ktoré boli zavedené počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 227 ods. 2 rokovacieho poriadku predložila Dolors Montserrat, v mene výboru PETI, o schengenskom systéme a opatreniach, ktoré boli zavedené počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Hlasovať je možné do 19.45 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra utorok 24. novembra 2020 o 08.30.


15. Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (pokračovanie rozpravy)

Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020)

(začiatok rozpravy: bod 13 zápisnice zo dňa 23.11.2020)

Vystúpili títo poslanci: Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon a Sunčana Glavak.

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11 zápisnice zo dňa 24.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (záverečné hlasovanie).


16. Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020 (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE a Christel Schaldemose v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Dita Charanzová v mene skupiny Renew, Jean-Lin Lacapelle v mene skupiny ID, Anna Cavazzini v mene skupiny Verts/ALE, Beata Mazurek v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo a Edina Tóth.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.


17. Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Eero Heinäluoma v mene skupiny S&D, Billy Kelleher v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE a José Gusmão v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq a Alfred Sant.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11 zápisnice zo dňa 24.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (záverečné hlasovanie).


18. Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (stručná prezentácia)

Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann uviedla správu.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 24.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (záverečné hlasovanie).


19. Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem (stručná prezentácia)

Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem [2020/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz uviedla správu.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 11 zápisnice zo dňa 24.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (záverečné hlasovanie).


20. Nová priemyselná stratégia pre Európu (stručná prezentácia)

Správa o novej priemyselnej stratégii pre Európu [2020/2076(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9 zápisnice zo dňa 25.11.2020.


21. Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)

Správa o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19 [2020/2111(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans uviedla správu.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020.


22. Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (stručná prezentácia)

Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mairead McGuinness (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7 zápisnice zo dňa 24.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 9 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (záverečné hlasovanie).


23. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


24. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 659.977/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.42 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia