Index 
Protokoll
XML 114kPDF 255kWORD 70k
Måndagen den 23 november 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 7.Meddelande från talmannen
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (debatt)
 14.Omröstning
 15.En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (fortsättning på debatten)
 16.Mot en ny konsumentagenda efter 2020 (debatt)
 17.Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I (debatt)
 18.Produktsäkerhet på den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 19.Stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll (kortfattad redogörelse)
 20.En ny industristrategi för EU (kortfattad redogörelse)
 21.Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser (kortfattad redogörelse)
 22.Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet (kortfattad redogörelse)
 23.Röstförklaringar
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits fredagen den 13 november 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.06.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 11 november 2020, 12 november 2020 och 13 november 2020 justerades.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga irländska myndigheterna hade meddelat att Colm Markey utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Mairead McGuinness med verkan från och med den 20 november 2020.

Parlamentet noterade att han hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Colm Markey, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D och Verts/ALE samt de grupplösa ledamöternas sekretariat hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ITRE-utskottet: Andrea Caroppo

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Alicia Homs Ginel

Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien: Viola Von Cramon-Taubadel i stället för Terry Reintke

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


6. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 71 i arbetsordningen, PECH- och ECON-utskottens beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden:

—   PECH-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/833 av den 20 maj 2019 om fastställande av bevarande- och tillämpningsföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Föredragande: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   ECON-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Föredragande: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   ECON-utskottet: Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129 vad gäller EU-återhämtningsprospektet och riktade justeringar för finansiella mellanhänder för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen fick ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet senast midnatt nästa dag, tisdagen den 24 november 2020, skriftligen begära omröstning om besluten att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


7. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att AFET-utskottet, DEVE-utskottet och BUDG-utskottet, efter samråd i enlighet med artikel 234 i budgetförordningen, hade översänt sina gemensamma ståndpunkter om förlängning av följande tre förvaltningsfonder:

—   EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien (Madad-fonden), som löper ut den 14 december 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (endast på engelska);

—   EU:s förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken (Bêkou-fonden), som löper ut den 31 december 2020;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (endast på engelska);

—   EU:s förvaltningsfond för Colombia, som löper ut den 31 december 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (endast på engelska).

Dessa gemensamma ståndpunkter skulle officiellt översändas till kommissionen om inga invändningar framförts från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 25 november 2020 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller minskning av fiskekapacitet i Östersjön och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande av fiskeverksamhet för fiskeflottor som fiskar efter torsk i östra Östersjön, torsk i västra Östersjön och sill/strömming i västra Östersjön (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden oktober I 2020 finns på parlamentets webbplats.


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 136 i arbetsordningen):

—   O-000070/2020 från Bernd Lange, för INTA-utskottet, till kommissionen: Översyn av EU:s handelspolitik (B9-0024/2020).


11. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till rådets förordning om inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013 (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Utkast till rådets förordning (EU, Euratom) om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ECON

- Rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering om förlängning av protokollet om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser (2020/2111(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Betänkande om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll (2020/2009(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Betänkande om produktsäkerhet på den inre marknaden (2019/2190(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (2020/2021(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020)

- Betänkande om utvärdering av valet till Europaparlamentet (2020/2088(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Betänkande om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet (2019/2184(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2402 om inrättande av ett särskilt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot folkhälsan (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 – Åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern med anledning av en folkhälsokris (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 (2019/2199(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november II 2020 (PE 659.977/PDOJ) hade delats ut.

Talmannen meddelade att två skriftliga ordningsfrågor hade inkommit och att han skulle ge ordet åt talarna i den ordning frågorna inkommit.

Talare: Sven Simon och Reinhard Bütikofer.

Följande ändringar till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista hade föreslagits (artikel 158 i arbetsordningen):

Talmannen meddelade att han mottagit två begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen) för antagande av nedanstående ärenden innevarande sammanträdesperiod:

—   Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (punkt 56 i PDOJ);

—   Covid-19-pandemin: tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (punkt 57 i PDOJ).

Talmannen meddelade att dessa begäranden skulle tas upp till omröstning under dagens sammanträde.

Talmannen meddelade också att inga förslag om avvisande respektive ändring i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen hade lagts fram till nedanstående ståndpunkter från rådet vid första behandlingen:

—   Samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (punkt 41 i PDOJ);

—   Delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (punkt 65 i PDOJ).

De föreslagna rättsakterna ansågs därmed antagna (P9_TA(2020)0308 och P9_TA(2020)0309).

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista:

Tisdagens och onsdagens andra omröstningsomgångar skulle pågå mellan kl. 20.00 och kl. 21.15.

Talmannen meddelade slutligen att omröstningarna skulle fördelas mellan de olika sammanträdena i enlighet med antalet ändringsförslag och antalet begäranden om delad respektive särskild omröstning. Uppgifter om hur omröstningarna skulle fördelas mellan de olika omröstningsomgångarna skulle meddelas via parlamentets webbplats, under rubriken "Prioriterad information och prioriterade handlingar"

Parlamentet godkände dessa förslag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (debatt)

Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Martin Hojsík (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Arba Kokalari för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Sandro Gozi för Renew-gruppen, Virginie Joron för ID-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth och Alex Agius Saliba.

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 23.11.2020)


14. Omröstning

Parlamentet röstade om följande:

—   Förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Förslag till beslut i enlighet med artikel 128 i arbetsordningen, från Adrián Vázquez Lázara, för JURI-utskottet, med förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Betänkande om rådets rekommendation om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Parlamentet röstade om följande begäranden om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen):

—   Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-utskottet;

—   Covid-19-pandemin: tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON-utskottet

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

—   Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med en folkhälsokris
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Kroatien och Polen i samband med en naturkatastrof och för att möjliggöra utbetalning av förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern i samband med ett hot mot folkhälsan [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Förslag till ändringsbudget nr 9/2020: stöd till Grekland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 9 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 som åtföljer förslaget om mobilisering av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Kroatien och Polen med anledning av naturkatastrofer och om förskott till Grekland, Irland, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland och Ungern med anledning av en folkhälsokris [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   Åtgärder mot antalet hemlösa i Europeiska unionen
Resolutionsförslag i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om åtgärder mot andelen hemlösa i Europeiska unionen (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Schengensystemet och de åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen
Resolutionsförslag i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen, från Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om Schengensystemet och åtgärder som vidtagits under covid-19-krisen (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 19.45.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle meddelas påföljande dag, tisdagen den 24 november 2020 08.30.


15. En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter (fortsättning på debatten)

Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020)

(Början på debatten: punkt 13 i protokollet av den 23.11.2020)

Talare: Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon och Sunčana Glavak.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).


16. Mot en ny konsumentagenda efter 2020 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Mot en ny konsumentagenda efter 2020 (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, och Christel Schaldemose för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Dita Charanzová för Renew-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Beata Mazurek för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo och Edina Tóth.

Talare: Didier Reynders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Billy Kelleher för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, och José Gusmão för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Mislav Kolakušić, grupplös, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq och Alfred Sant.

Talare: Mairead McGuinness.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).


18. Produktsäkerhet på den inre marknaden (kortfattad redogörelse)

Betänkande om produktsäkerhet på den inre marknaden [2019/2190(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann redogjorde för betänkandet.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).


19. Stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll (kortfattad redogörelse)

Betänkande om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll [2020/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz redogjorde för betänkandet.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).


20. En ny industristrategi för EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en ny industristrategi för EU [2020/2076(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda redogjorde för betänkandet.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 25.11.2020.


21. Covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser (kortfattad redogörelse)

Betänkande om covid-19-pandemins utrikespolitiska konsekvenser [2020/2111(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans redogjorde för betänkandet.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020.


22. Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet [2019/2184(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé redogjorde för betänkandet.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 9 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).


23. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


24. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 659.977/OJMA).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.42.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy