Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

7. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till:

—   Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter
Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Produktsäkerhet på den inre marknaden
Betänkande om produktsäkerhet på den inre marknaden [2019/2190(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll
Betänkande om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll [2020/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
Betänkande om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet [2019/2184(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 12.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 15.00.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy