Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел

18. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към окончателното гласуване на:

—   Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: олово в боеприпасите във влажните зони или около тях
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, от Андрей Слабаков , от името на групата ECR, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Прилагане на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Равносметка след изборите за Европейски парламент
Доклад относно равносметката след изборите за Европейски парламент [2020/2088(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, сряда, 25 ноември 2020 г., в 8.45 ч.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност