Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

18. Δεύτερη ψηφοφορία
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα προβαίνει σε τελική ψηφοφορία επί των εξής:

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Μόλυβδος σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους
Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού, του Andrey Slabakov, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

—   Η εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0216/2020

—   Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών [2020/2088(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στις 8.45.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου