Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Dinsdag 24 november 2020 - Brussel

18. Tweede stemming
Volledige verslagen

Het Parlement gaat over tot eindstemming over de amendementen op:

—   Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Lood in hagel in of rond watergebieden
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c, van het Reglement door Andrey Slabakov, namens de ECR-Fractie, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft lood in hagel in of rond watergebieden (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   De toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
Verslag over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces [2020/2088(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen woensdag 25 november 2020 om 8.45 uur bekendgemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid