Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 24 listopada 2020 r. - Bruksela

18. Druga część głosowania
Pełne sprawozdanie

Parlament przystąpi do głosowania końcowego nad:

—   Sprzeciw zgodnie z art. 112 Regulaminu: Ołów w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich
Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c) Regulaminu PE przez Andreya Slabakova w imieniu grupy ECR w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

—   Stosowanie unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania unijnych kontyngentów taryfowych i innych kontyngentów przywozowych [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Ocena wyborów europejskich
Sprawozdanie w sprawie oceny wyborów europejskich [2020/2088(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz.21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, w środę 25 listopada 2020 r., o godz. 8.45.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności