Показалец 
Протокол
XML 158kPDF 307kWORD 80k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***II (разискване)
 5.Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. (разискване)
 6.Равносметка след изборите за Европейски парламент (разискване)
 7.Първо гласуване
 8.Равносметка след изборите за Европейски парламент (продължeние на разискването)
 9.Преглед на търговската политика на ЕС (разискване)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Обявяване на резултатите от гласуването
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите (разискване)
 14.Геополитическите последици от Авраамовите споразумения в региона на Близкия изток (разискване)
 15.Борбата срещу безнаказаността за престъпления, извършени срещу журналисти по целия свят (разискване)
 16.Съобщение на председателството
 17.Възобновяване на заседанието
 18.Второ гласуване
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз
 Приложение 2 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Предложение за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Предложение за решение B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ НА ЮЛИЯ ЛАФРАНК

Приема се (P9_TA(2020)0310)

Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуването“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 3)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 24.11.2020 г.)

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
Доклад относно препоръка на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ НА ФРАНК ЕЛДЕРСОН

Приема се (P9_TA(2020)0311)

Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуването“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 4)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 24.11.2020 г.)

Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - комисия INTA

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (679 гласа „за“, 9 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на пандемията от COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - комисия ECON

ИСКАНЕ ЗА НЕОТЛОЖНА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (684 гласа „за“, 2 гласа „против“, 6 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно бедствие и на авансови плащания на Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Унгария и Португалия във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и 3/5 от подадените гласове за приемане на предложението за резолюция)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0312)
Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуването“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 5)

Проект на коригиращ бюджет № 9/2020: помощ за Хърватия, Полша, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 9/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС с цел предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природни бедствия и на авансови плащания на Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Португалия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0313)
Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуването“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 6)

Борба с бездомничеството в Европейския съюз
Предложение за резолюция B9-0363/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0314)
Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуването“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 7)

Шенгенската система и мерките, предприети по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
Предложение за резолюция B9-0362/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0315)
Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуването“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 8)

(Заседанието беше прекъснато в 8.32 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

3. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 8.46 ч.


4. Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier представи препоръката.

Изказа се Kateřina Konečná (докладчик по становището на комисията IMCO).

Изказа се Didier Reynders (член на Комисията).

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Lara Wolters, от името на групата S&D, Liesje Schreinemacher, от името на групата Renew, Gilles Lebreton, от името на групата ID, Eugen Jurzyca, от името на групата ECR, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Christel Schaldemose, Georg Mayer и Leszek Miller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказа се Heidi Hautala.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че не са внесени предложения за отхвърляне, нито изменения съгласно членове 67 и 68 от Правилника за дейността във връзка с позицията на Съвета на първо четене.

Следователно позицията на Съвета се счита за одобрена. (P9_TA(2020)0316).


5. Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. (разискване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. [2019/2199(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Antonio Tajani (докладчик по становището на комисията AFCO), Yana Toom (докладчик по становището на комисията PETI), Karlo Ressler, от името на групата PPE, Evin Incir, от името на групата S&D, Maite Pagazaurtundúa, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Clare Daly, по личен въпрос, след изказването на Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Sira Rego, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Peter Pollák, Birgit Sippel и Fabienne Keller.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath и Samira Rafaela (докладчик по становището на комисията FEMM).

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14 от протокола от 25.11.2020 г. (изменения); точка 10 от протокола от 26.11.2020 г. (окончателно гласуване).

Изказа се Damian Boeselager, съгласно член 195 от Правилника за дейността, относно прилагането на член 181 от Правилника за дейността във връзка с допустимостта на измененията (председателят направи уточнения).


6. Равносметка след изборите за Европейски парламент (разискване)

Доклад относно равносметката след изборите за Европейски парламент [2020/2088(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, и Giuliano Pisapia, от името на групата S&D.

(Продължение на разискването: точка 8 от протокола от 24.11.2020 г.)


7. Първо гласуване

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
Доклад "Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите" [2020/2021(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар
Доклад относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар [2019/2190(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
Доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите [2020/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Повишаване на ефективността на развитието и на помощта
Доклад относно повишаването на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта [2019/2184(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Гласуването ще продължи до 12.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 15 ч.


8. Равносметка след изборите за Европейски парламент (продължeние на разискването)

Доклад относно равносметката след изборите за Европейски парламент [2020/2088(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Начало на разискването: точка 6 от протокола от 24.11.2020 г.)

Изказаха се Sandro Gozi, от името на групата Renew, Gerolf Annemans, от името на групата ID, Damian Boeselager, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Leila Chaibi, от името на групата GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, независим член на ЕП, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund и Geert Bourgeois.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras и Charles Goerens.

Изказа се Věra Jourová (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18 от протокола от 24.11.2020 г. (изменения); точка 18 от протокола от 25.11.2020 г. (окончателно гласуване).


9. Преглед на търговската политика на ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000070/2020, зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Прегледа на търговската политика на ЕС (B9-0024/2020)

Bernd Lange разви въпроса.

Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Christophe Hansen, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Barry Andrews, от името на групата Renew, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Geert Bourgeois, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut и Jérémy Decerle.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange, от името на комисията INTA, относно прегледа на търговската политика на ЕС (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10 от протокола от 26.11.2020 г (изменения); точка 16 от протокола от 26.11.2020 г (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 12.55 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0317)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 10)

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
Доклад "Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите" [2020/2021(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0318)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 11)

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар
Доклад относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар [2019/2190(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0319)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 12)

Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
Доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите [2020/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ID)

Отхвърля се

Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 13)

Повишаване на ефективността на развитието и на помощта
Доклад относно повишаването на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта [2019/2184(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0323)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 16)

(Заседанието беше прекъснато в 15.06 ч.)


12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.16 ч.


13. Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Katalin Cseh, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Илхан Кючюк, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński и Ioannis Lagos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA

заместник-председател

Изказаха се Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White и Peter van Dalen.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky и Marco Zanni, от името на групата ID, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, от името на групата ECR, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 26.11.2020 г. (изменения); точка 16 от протокола от 26.11.2020 г. (окончателно гласуване).


14. Геополитическите последици от Авраамовите споразумения в региона на Близкия изток (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Геополитическите последици от Авраамовите споразумения в региона на Близкия изток (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Gheorghe-Vlad Nistor, Елена Йончева, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino и Mounir Satouri.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


15. Борбата срещу безнаказаността за престъпления, извършени срещу журналисти по целия свят (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Борбата срещу безнаказаността за престъпления, извършени срещу журналисти по целия свят (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Isabel Wiseler-Lima, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Silvia Sardone, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, независим член на ЕП, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko и Sunčana Glavak.

Изказа се Didier Reynders.

Разискването приключи.


16. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че по отношение на общите позиции на комисиите AFET, DEVE и BUDG относно удължаването на срока на действие на три доверителни фонда на ЕС, обявени на пленарното заседание от понеделник, 23 ноември 2020 г. (точка 7 от протокола от 23.11.2020 г.), не е повдигнато възражение в предвидения 24-часов срок.

Следователно тези общи позиции ще бъдат официално предадени на Комисията.

(Заседанието е прекъснато в 17.49 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

17. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 20.00 ч.


18. Второ гласуване

Парламентът пристъпи към окончателното гласуване на:

—   Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: олово в боеприпасите във влажните зони или около тях
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, от Андрей Слабаков , от името на групата ECR, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото в боеприпасите във влажните зони или около тях (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Прилагане на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Равносметка след изборите за Европейски парламент
Доклад относно равносметката след изборите за Европейски парламент [2020/2088(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Гласуването ще продължи до 21.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, сряда, 25 ноември 2020 г., в 8.45 ч.


19. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.


20. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 659.977/PDOJ).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 21.15 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Станишев Сергей, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване (вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента.


Приложение 1 - Предложение за назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Приложение 2 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност