Seznam 
Zápis
XML 138kPDF 283kWORD 77k
Úterý, 24. listopadu 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***II (rozprava)
 5.Stav základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 (rozprava)
 6.Bilance evropských voleb (rozprava)
 7.První hlasování
 8.Bilance evropských voleb (pokračování rozpravy)
 9.Přezkum obchodní politiky EU (rozprava)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Oznámení výsledků hlasování
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů (rozprava)
 14.Geopolitické důsledky Abrahámovských dohod v oblasti Blízkého východu (rozprava)
 15.Boj proti beztrestnosti za trestné činy páchané proti novinářům ve světě (rozprava)
 16.Sdělení předsednictví
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Druhé hlasování
 19.Vysvětlení hlasování
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování Julie Laffranqueové členkou výboru zřízeného článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
 Příloha 2 – Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Jmenování Julie Laffranqueové členkou výboru zřízeného článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie
Návrh rozhodnutí B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ: JMENOVÁNÍ JULIE LAFFRANQUEOVÉ

přijat (P9_TA(2020)0310)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 3)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 24.11.2020)

Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
Zpráva o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ: JMENOVÁNÍ FRANKA ELDERSONA

přijat (P9_TA(2020)0311)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 4)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 24.11.2020)

Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - výbor INTA

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (679 pro, 9 proti, 4 zdržení se).

Dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - výbor ECON

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (684 pro, 2 proti, 6 zdržení se).

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(pro přijetí návrhu usnesení se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0312)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 5)

Návrh opravného rozpočtu č. 9/2020: pomoc Chorvatsku, Polsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku
Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020, který je přiložen k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku a Polsku v souvislosti s přírodními katastrofami a vyplacení záloh Chorvatsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Portugalsku a Španělsku v souvislosti s ohrožením veřejného zdraví [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0313)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 6)

Řešení míry bezdomovectví v Evropské unii
Návrh usnesení B9-0363/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0314)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 7)

Schengenský systém a opatření přijatá během krize způsobené onemocněním COVID-19
Návrh usnesení B9-0362/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0315)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 8)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 8:32.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

3. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 8:46.


4. Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier uvedl doporučení.

Vystoupila Kateřina Konečná (zpravodajka výboru IMCO).

Vystoupil Didier Reynders (člen Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Lara Wolters za skupinu S&D, Liesje Schreinemacher za skupinu Renew, Gilles Lebreton za skupinu ID, Eugen Jurzyca za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, Christel Schaldemose, Georg Mayer a Leszek Miller.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupil Heidi Hautala.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.

Předsedající oznámil, že v souvislosti s níže uvedeným postojem Rady v prvním čtení nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Postoj Rady byl tudíž prohlášen za přijatý (P9_TA(2020)0316).


5. Stav základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 (rozprava)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Antonio Tajani (zpravodaj výboru AFCO), Yana Toom (zpravodajka výboru PETI), Karlo Ressler za skupinu PPE, Evin Incir za skupinu S&D, Maite Pagazaurtundúa za skupinu Renew, Nicolaus Fest za skupinu ID, Clare Daly s osobním prohlášením v návaznosti na vystoupení, které učinil Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Sira Rego za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Peter Pollák, Birgit Sippel a Fabienne Keller.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath a Samira Rafaela (zpravodajka výboru FEMM).

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 14 zápisu ze dne 25.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 10 zápisu ze dne 26.11.2020 (konečné hlasování).

Vystoupil Damian Boeselager v souladu s článkem 195 jednacího řádu ve věci uplatnění článku 181 jednacího řádu týkajícího se přípustnosti pozměňovacích návrhů (předsedající poskytl upřesnění).


6. Bilance evropských voleb (rozprava)

Zpráva o bilanci evropských voleb [2020/2088(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, a Giuliano Pisapia za skupinu S&D.

(pokračování rozpravy: bod 8 zápisu ze dne 24.11.2020)


7. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Trhy finančních nástrojů: změna požadavků na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele
Zpráva na téma „Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele [2020/2021(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu
Zpráva o zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem
Zpráva o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem [2020/2009(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci
Zpráva o zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Hlasovat bylo možné do 12:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 15:00.


8. Bilance evropských voleb (pokračování rozpravy)

Zpráva o bilanci evropských voleb [2020/2088(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(začátek rozpravy: bod 6 zápisu ze dne 24.11.2020)

Vystoupili: Sandro Gozi za skupinu Renew, Gerolf Annemans za skupinu ID, Damian Boeselager za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Leila Chaibi za skupinu GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezařazený poslanec, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund a Geert Bourgeois.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras a Charles Goerens.

Vystoupila Věra Jourová (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18 zápisu ze dne 24.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 18 zápisu ze dne 25.11.2020 (konečné hlasování).


9. Přezkum obchodní politiky EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000070/2020, kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Přezkum obchodní politiky EU (B9-0024/2020)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Barry Andrews za skupinu Renew, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Geert Bourgeois za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut a Jérémy Decerle.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bernd Lange za výbor INTA o přezkumu obchodní politiky EU (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10 zápisu ze dne 26.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 16 zápisu ze dne 26.11.2020 (konečné hlasování).

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:55.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


11. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Trhy finančních nástrojů: změna požadavků na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0317)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 10)

Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele
Zpráva na téma „Směrem k udržitelnějšímu jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele [2020/2021(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: David Cormand (A9-0209/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0318)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 11)

Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu
Zpráva o zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0319)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 12)

Posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem
Zpráva o posílení svobody sdělovacích prostředků: ochrana novinářů v Evropě, nenávistné projevy, dezinformace a úloha platforem [2020/2009(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (skupina ID)

zamítnut

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 13)

Zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci
Zpráva o zvýšení účinnosti rozvoje a efektivnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0323)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 23., 24., 25. a 26. listopadu 2020, bod 16)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 15:06.)


12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:16.


13. Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D, Katalin Cseh za skupinu Renew, Nicolas Bay za skupinu ID, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński a Ioannis Lagos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA

místopředsedkyně

Vystoupili: Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White a Peter van Dalen.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovit rozhovory (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky a Marco Zanni za skupinu ID o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovit rozhovory (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovit rozhovory (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula a Nacho Sánchez Amor za skupinu S&D o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovení rozhovorů (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga za skupinu ECR o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovení rozhovorů (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță a Hilde Vautmans za skupinu Renew o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovení rozhovorů (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver a Sandra Kalniete za skupinu PPE o stupňujícím se napětí ve Varoše v návaznosti na protiprávní jednání Turecka a o naléhavé potřebě obnovení rozhovorů (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 26.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 16 zápisu ze dne 26.11.2020 (konečné hlasování).


14. Geopolitické důsledky Abrahámovských dohod v oblasti Blízkého východu (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Geopolitické důsledky Abrahámovských dohod v oblasti Blízkého východu (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Antonio López-Istúriz White za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Lars Patrick Berg za skupinu ID, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino a Mounir Satouri.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


15. Boj proti beztrestnosti za trestné činy páchané proti novinářům ve světě (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Boj proti beztrestnosti za trestné činy páchané proti novinářům ve světě (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Isabel Wiseler-Lima za skupinu PPE, Isabel Santos za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Silvia Sardone za skupinu ID, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Sabrina Pignedoli – nezařazená poslankyně, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko a Sunčana Glavak.

Vystoupil Didier Reynders.

Rozprava skončila.


16. Sdělení předsednictví

Předsedající oznámila, že vůči společným postojům výborů AFET, DEVE a BUDG k prodloužení tří svěřenských fondů Unie, které byly oznámeny na denním zasedání konaném v pondělí 23. listopadu 2020 (bod 7 zápisu ze dne 23.11.2020), nebyla ve stanovené 24hodinové lhůtě vznesena žádná námitka.

Tyto společné postoje tudíž budou oficiálně předány Evropské komisi.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:49.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

17. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 20:00.


18. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

—   Námitka vůči prováděcímu aktu: olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložil Andrey Slabakov za skupinu ECR, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Bilance evropských voleb
Zpráva o bilanci evropských voleb [2020/2088(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, středu 25. listopadu 2020, v 8:45.


19. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


20. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 659.977/PDOJ).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Omluven/a:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.


Příloha 1 Jmenování Julie Laffranqueové členkou výboru zřízeného článkem 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Příloha 2 Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí