Indeks 
Protokol
XML 137kPDF 284kWORD 76k
Tirsdag den 24. november 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser ***II (forhandling)
 5.Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019 (forhandling)
 6.Status over valget til Europa-Parlamentet (forhandling)
 7.Første afstemningsrunde
 8.Status over valget til Europa-Parlamentet (fortsat forhandling)
 9.Revision af EU's handelspolitik (forhandling)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (forhandling)
 14.De geopolitiske konsekvenser af Abraham-aftalerne i Mellemøsten (forhandling)
 15.Bekæmpelse af straffrihed for forbrydelser begået mod journalister i hele verden (forhandling)
 16.Meddelelse fra formanden
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Anden afstemningsrunde
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af Julia Laffranque til medlem af det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Udnævnelse af Julia Laffranque til medlem af det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Forslag til afgørelse B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

FORSLAG TIL AFGØRELSE: UDNÆVNELSE AF JULIA LAFFRANQUE

Vedtaget (P9_TA(2020)0310)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 3)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 24.11.2020)

Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
Betænkning om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1))

FORSLAG TIL AFGØRELSE: UDNÆVNELSE AF FRANK ELDERSON

Vedtaget (P9_TA(2020)0311)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 4)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 24.11.2020)

Generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Ved afstemning ved navneopråb (679 for, 9 imod, 4 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og -medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som følge af covid-19-pandemien *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON

ANMODNING OM UOPSÆTTELIG FORHANDLING

Ved afstemning ved navneopråb (684 for, 2 imod, 6 hverken/eller) blev uopsættelig forhandling vedtaget.

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og til udbetaling af forskud til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og til udbetaling af forskud til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Et flertal af Parlamentets medlemmer og 3/5 af de afgivne stemmer påkrævet for at vedtage forslaget til beslutning)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0312)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 5)

Ændringsbudget nr. 9/2020: Bistand til Kroatien, Polen, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien
Betænkning om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2020 til det almindelige budget for 2020, der ledsager forslaget om at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Kroatien og Polen i forbindelse med en naturkatastrofe og forskudsbetalinger til Kroatien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal og Spanien i forbindelse med en folkesundhedskrise [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0313)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 6)

Nedbringelse af antallet af hjemløse i Den Europæiske Union
Forslag til beslutning B9-0363/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0314)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 7)

Schengensystemet og de foranstaltninger, der er truffet under covid-19-krisen
Forslag til beslutning B9-0362/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0315)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 8)

(Mødet afbrudt kl. 08.32)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

3. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 08.46.


4. Adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier forelagde henstillingen.

Taler: Kateřina Konečná (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Didier Reynders (medlem af Kommissionen).

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Lara Wolters for S&D-Gruppen, Liesje Schreinemacher for Renew-Gruppen, Gilles Lebreton for ID-Gruppen, Eugen Jurzyca for ECR-Gruppen, Manon Aubry for GUE/NGL-Gruppen, Christel Schaldemose, Georg Mayer og Leszek Miller.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Taler: Heidi Hautala.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden bekendtgjorde, at der hverken var stillet forslag om at forkaste eller ændre Rådets førstebehandlingsholdning, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68.

Rådets holdning betragtedes derfor som godkendt (P9_TA(2020)0316).


5. Situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019 (forhandling)

Betænkning om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union - årsberetning 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (næstformand for Kommissionen).

Talere: Antonio Tajani (ordfører for udtalelse fra AFCO), Yana Toom (ordfører for udtalelse fra PETI), Karlo Ressler for PPE-Gruppen, Evin Incir for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for Renew-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Clare Daly med en personlig bemærkning efter indlægget af Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner for Verts/ALE-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Sira Rego for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Peter Pollák, Birgit Sippel og Fabienne Keller.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath og Samira Rafaela (ordfører for udtalelse fra FEMM).

Taler: Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 25.11.2020 (ændringsforslag); punkt 10 i protokollen af 26.11.2020 (endelig afstemning).

Taler: Damian Boeselager, jf. forretningsordenens artikel 195, om anvendelse af forretningsordenens artikel 181 om formelle betingelser for behandling af ændringsforslag (formanden gav præciserende forklaringer).


6. Status over valget til Europa-Parlamentet (forhandling)

Betænkning om status over valget til Europa-Parlamentet [2020/2088(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (næstformand for Kommissionen).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen og Giuliano Pisapia for S&D-Gruppen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 8 i protokollen af 24.11.2020)


7. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Markeder for finansielle instrumenter: Ændring af oplysningskrav, produktstyringskrav og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0208/2020)

—   På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere
Betænkning På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere [2020/2021(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: David Cormand (A9-0209/2020)

—   Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked
Betænkning om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked [2019/2190(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

—   Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle
Betænkning om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle [2020/2009(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

—   Øget udviklings- og bistandseffektivitet
Betænkning om øget udviklings- og bistandseffektivitet [2019/2184(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 12.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 15.00.


8. Status over valget til Europa-Parlamentet (fortsat forhandling)

Betænkning om status over valget til Europa-Parlamentet [2020/2088(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 24.11.2020)

Talere: Sandro Gozi for Renew-Gruppen, Gerolf Annemans for ID-Gruppen, Damian Boeselager for Verts/ALE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Leila Chaibi for GUE/NGL-Gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, løsgænger, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund og Geert Bourgeois.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras og Charles Goerens.

Taler: Věra Jourová (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18 i protokollen af 24.11.2020 (ændringsforslag); punkt 18 i protokollen af 25.11.2020 (endelig afstemning).


9. Revision af EU's handelspolitik (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000070/2020 af Bernd Lange for INTA til Kommissionen: Revision af EU's handelspolitik (B9-0024/2020)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

Valdis Dombrovskis (Ledende næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Christophe Hansen for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Barry Andrews for Renew-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Geert Bourgeois for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut og Jérémy Decerle.

Taler: Valdis Dombrovskis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 136, stk. 5):

—   Bernd Lange for INTA om revision af EU's handelspolitik (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10 i protokollen af 26.11.2020 (ændringsforslag); punkt 16 i protokollen af 26.11.2020 (endelig afstemning).

(Mødet afbrudt kl. 12.55.)


FORSÆDE: Pedro SILVA PEREIRA
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


11. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Markeder for finansielle instrumenter: Ændring af oplysningskrav, produktstyringskrav og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0317)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 10)

På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere
Betænkning På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere [2020/2021(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: David Cormand (A9-0209/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0318)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 11)

Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked
Betænkning om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked [2019/2190(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0319)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 12)

Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle
Betænkning om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle [2020/2009(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (ID-Gruppen)

Forkastet

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 13)

Øget udviklings- og bistandseffektivitet
Betænkning om øget udviklings- og bistandseffektivitet [2019/2184(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0323)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 23., 24., 25., og 26. november 2020, punkt 16)

(Mødet afbrudt kl. 15.06.)


12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.16.


13. Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen, Katalin Cseh for Renew-Gruppen, Nicolas Bay for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Giorgos Georgiou for GUE/NGL-Gruppen, Márton Gyöngyösi, løsgænger, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński og Ioannis Lagos.

FORSÆDE: Roberta METSOLA

næstformand

Talere: Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White og Peter van Dalen.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Giorgos Georgiou for GUE/NGL-Gruppen om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020)

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky og Marco Zanni for ID-Gruppen om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020)

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020)

—   Kati Piri, Tonino Picula og Nacho Sánchez Amor for S&D-Gruppen om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020)

—   Anna Fotyga for ECR-Gruppen om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020)

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță og Hilde Vautmans for Gruppen Renew om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020)

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver og Sandra Kalniete for PPE-Gruppen om voksende spændinger i Varosha efter Tyrkiets ulovlige handlinger og det presserende behov for at genoptage forhandlingerne (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 2 i protokollen af 26.11.2020 (ændringsforslag); punkt 16 i protokollen af 26.11.2020 (endelig afstemning).


14. De geopolitiske konsekvenser af Abraham-aftalerne i Mellemøsten (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De geopolitiske konsekvenser af Abraham-aftalerne i Mellemøsten (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Lars Patrick Berg for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino og Mounir Satouri.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Bekæmpelse af straffrihed for forbrydelser begået mod journalister i hele verden (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Bekæmpelse af straffrihed for forbrydelser begået mod journalister i hele verden (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik .

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Isabel Wiseler-Lima for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Lucia Ďuriš Nicholsonová for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Sabrina Pignedoli, løsgænger, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko og Sunčana Glavak.

Taler: Didier Reynders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Meddelelse fra formanden

Formanden bekendtgjorde, at der ikke var gjort indsigelse inden for fristen på 24 timer mod de fælles holdninger fra AFET, DEVE og BUDG om forlængelse af de tre EU-trustfonde, som var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 23. november 2020 (punkt 7 i protokollen af 23.11.2020).

Disse fælles holdninger ville således blive fremsendt officielt til Kommissionen.

(Mødet udsat kl. 17.49.)


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

17. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.00.


18. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Blyhagl i eller omkring vådområder
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c), af Andrey Slabakov for ECR-Gruppen om Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår blyhagl i eller omkring vådområder (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Unionens toldkontingenter og andre importkontingenter [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Status over valget til Europa-Parlamentet
Betænkning om status over valget til Europa-Parlamentet [2020/2088(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, onsdag den 25. november 2020 kl. 08.45.


19. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


20. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 659.977/PDOJ).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Fritaget:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.


Bilag 1 - Udnævnelse af Julia Laffranque til medlem af det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

STEMMELISTE

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik