Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 159kPDF 307kWORD 83k
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***II (συζήτηση)
 5.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 (συζήτηση)
 6.Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συζήτηση)
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συνέχεια της συζήτησης)
 9.Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (συζήτηση)
 14.Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις των «Συμφωνιών του Αβραάμ» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (συζήτηση)
 15.Καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος δημοσιογράφων ανά τον κόσμο (συζήτηση)
 16.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Δεύτερη ψηφοφορία
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός της Julia Laffranque στην επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Διορισμός της Julia Laffranque στην επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόταση απόφασης B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ JULIA LAFFRANQUE

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0310)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 3)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2020)

Διορισμός ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANK ELDERSON

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0311)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 4)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2020)

Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - επιτροπή INTA

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Κατόπιν ΟΨ (679 υπέρ, 9 κατά, 4 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Προσωρινά μέτρα ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας για εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - επιτροπή ECON

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Κατόπιν ΟΨ (684 υπέρ, 2 κατά, 6 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για την πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0312)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 5)

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2020: παροχή βοήθειας στην Κροατία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσική καταστροφή και για την πληρωμή προκαταβολών στην Κροατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0313)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 6)

Αντιμετώπιση των ποσοστών αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόταση ψηφίσματος B9-0363/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0314)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 7)

Το σύστημα Σένγκεν και τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19
Πρόταση ψηφίσματος B9-0362/2020

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0315)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 8)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.32.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

3. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 8.46.


4. Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Ο Geoffroy Didier παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Kateřina Konečná (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lara Wolters, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liesje Schreinemacher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christel Schaldemose, Georg Mayer και Leszek Miller.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Heidi Hautala.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι δεν κατατέθηκε καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Συνεπώς, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα (P9_TA(2020)0316).


5. Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Clare Daly (A9-0226/2020)

Η Clare Daly παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Yana Toom (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Karlo Ressler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Clare Daly, επί προσωπικού ζητήματος μετά την παρέμβαση του Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sira Rego, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Peter Pollák, Birgit Sippel και Fabienne Keller.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Κώστας Παπαδάκης, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath και Samira Rafaela (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τελική ψηφοφορία).

Παρεμβαίνει ο Damian Boeselager, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Κανονισμού, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 181 του Κανονισμού αναφορικά με το παραδεκτό των τροπολογιών (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).


6. Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών [2020/2088(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Ο Pascal Durand παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Giuliano Pisapia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2020)


7. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

—   Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: τροποποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020

—   Μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
Έκθεση σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές [2020/2021(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0209/2020

—   Αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά [2019/2190(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marion Walsmann (A9-0207/2020)·

—   Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών [2020/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020

—   Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας
Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας [2019/2184(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 12.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 15.00.


8. Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών [2020/2088(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2020)

Παρεμβαίνουν οι Sandro Gozi, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Leila Chaibi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, μη εγγεγραμμένος, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund και Geert Bourgeois.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras και Charles Goerens.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020 (τελική ψηφοφορία).


9. Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000070/2020 που κατέθεσε Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (B9-0024/2020)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Valdis Dombrovskis (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Barry Andrews, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geert Bourgeois, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut και Jérémy Decerle.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τελική ψηφοφορία).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας :

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: τροποποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0317)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 10)

Μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
Έκθεση σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές [2020/2021(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0209/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0318)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 11)

Αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά [2019/2190(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0319)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 12)

Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών [2020/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (ομάδα ID)

Απορρίπτεται

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 13)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας
Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας [2019/2184(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0323)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 16)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.06.)


12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.16.


13. Κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP))

Ο Josep Borrell (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Katalin Cseh, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Λευτέρης Χριστοφόρου, Δημήτρης Παπαδάκης, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński και Ιωάννης Λαγός.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Κώστας Μαυρίδης, Filip De Man, Arnaud Danjean, Νίκος Ανδρουλάκης, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White και Peter van Dalen.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky και Marco Zanni, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020)·

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020)·

—   Kati Piri, Tonino Picula και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020

—   Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λευτέρης Χριστοφόρου, Peter van Dalen, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Milan Zver και Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τελική ψηφοφορία).


14. Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις των «Συμφωνιών του Αβραάμ» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις των «Συμφωνιών του Αβραάμ» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (2020/2828(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino και Mounir Satouri.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος δημοσιογράφων ανά τον κόσμο (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος δημοσιογράφων ανά τον κόσμο (2020/2826(RSP))

Ο Didier Reynders (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabel Wiseler-Lima, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, μη εγγεγραμμένη, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko και Sunčana Glavak.

Παρεμβαίνει ο Didier Reynders.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι για τις κοινές θέσεις των επιτροπών AFET, DEVE και BUDG σχετικά με την παράταση τριών καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, οι οποίες ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2020), δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προθεσμίας των 24 ωρών.

Συνεπώς, οι εν λόγω κοινές θέσεις θα διαβιβαστούν επισήμως στην Επιτροπή.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.49.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

17. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.00.


18. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε τελική ψηφοφορία επί των εξής:

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Μόλυβδος σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους
Πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού, του Andrey Slabakov, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

—   Η εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0216/2020

—   Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών [2020/2088(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 στις 8.45.


19. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


20. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 659.977/PDOJ).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Ανδρουλάκης Νίκος, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


Παράρτηµα 1 - Διορισμός της Julia Laffranque στην επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 2 - Διορισμός ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου