Rodyklė 
Protokolas
XML 137kPDF 281kWORD 77k
Antradienis, 2020 m. lapkričio 24 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 3.Posėdžio atnaujinimas
 4.Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ***II (diskusijos)
 5.2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (diskusijos)
 6.EP rinkimų rezultatų apžvalga (diskusijos)
 7.Pirmasis balsavimas
 8.EP rinkimų rezultatų apžvalga (diskusijų tęsinys)
 9.ES prekybos politikos peržiūra (diskusijos)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Balsavimo rezultatų paskelbimas
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Didėjanti įtampa Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotina būtinybė atnaujinti derybas (diskusijos)
 14.Abraomo susitarimų geopolitinės pasekmės Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)
 15.Kova su nebaudžiamumu už nusikaltimus prieš žurnalistus visame pasaulyje (diskusijos)
 16.Pirmininko pranešimas
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Antrasis balsavimas
 19.Paaiškinimai dėl balsavimo
 20.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Julios Laffranque skyrimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare
 2 priedas. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas


PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Julios Laffranque skyrimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: JULIOS LAFFRANQUE PASKYRIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0310).

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 11 24 protokolo 1 priedas)

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: FRANKO ELDERSONO PASKYRIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0311).

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 11 24 protokolo 2 priedas)

Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA komitetas

PRAŠYMAS TAIKYTI SKUBOS TVARKĄ

Po vardinio balsavimo (679 balsavo už, 9 – prieš, 4 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Laikinos priemonės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu COVID-19 vakcinoms ir in vitro diagnostikos medicinos priemonėms dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON komitetas

PRAŠYMAS TAIKYTI SKUBOS TVARKĄ

Po vardinio balsavimo (684 balsavo už, 2 – prieš, 6 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: pagalba Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir avansai Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos
Pranešimas pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos mokėti [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0312).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projektas: pagalba Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Lenkijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams mokėti Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0313).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Benamystės lygio mažinimas Europos Sąjungoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0363/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0314).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Šengeno sistema ir priemonės, kurių imtasi per COVID-19 krizę
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0362/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0315).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

(Posėdis sustabdytas 08.32 val.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

3. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 08.46 val.


4. Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier pristatė rekomendaciją.

Kalbėjo Kateřina Konečná (IMCO komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Didier Reynders (Komisijos narys).

Kalbėjo Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Lara Wolters S&D frakcijos vardu, Liesje Schreinemacher Renew frakcijos vardu, Gilles Lebreton ID frakcijos vardu, Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, Manon Aubry GUE/NGL frakcijos vardu, Christel Schaldemose, Georg Mayer ir Leszek Miller.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Heidi Hautala.

Kalbėjo Didier Reynders.

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad nebuvo pagal Darbo taisyklių 67 ir 68 straipsnius pateikta nei pasiūlymų atmesti per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją, nei jos pakeitimų.

Todėl Tarybos pozicija laikoma priimta (P9_TA(2020)0316).


5. 2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje [2019/2199(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja).

Kalbėjo Antonio Tajani (AFCO komiteto nuomonės referentas), Yana Toom (PETI komiteto nuomonės referentė), Karlo Ressler PPE frakcijos vardu, Evin Incir S&D frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Renew frakcijos vardu, Nicolaus Fest ID frakcijos vardu, Clare Daly asmeniniu klausimu po Nicolaus Fest kalbos, Diana Riba i Giner Verts/ALE frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Sira Rego GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Peter Pollák, Birgit Sippel ir Fabienne Keller.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath ir Samira Rafaela (FEMM komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 11 25 protokolo 14 punktas (pakeitimai); 2020 11 26 protokolo 10 punktas (galutinis balsavimas).

Kalbėjo Damian Boeselager pagal Darbo tvarkos taisyklių 195 straipsnį dėl Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl pakeitimų priimtinumo taikymo (pirmininkas pateikė paaiškinimą).


6. EP rinkimų rezultatų apžvalga (diskusijos)

Pranešimas „EP rinkimų rezultatų apžvalga“ [2020/2088(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja).

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu ir Giuliano Pisapia S&D frakcijos vardu.

(Diskusijų tęsinys: 2020 11 24 protokolo 8 punktas)


7. Pirmasis balsavimas

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas
Pranešimas „Tvaresnės bendrosios rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“ [2020/2021(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas
Pranešimas dėl produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimo [2019/2190(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo
Pranešimas „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo“ [2020/2009(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimas
Pranešimas dėl vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimo [2019/2184(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Balsavimas vyks iki 12.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 15 val.


8. EP rinkimų rezultatų apžvalga (diskusijų tęsinys)

Pranešimas „EP rinkimų rezultatų apžvalga“ [2020/2088(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Diskusijų pradžia: 2020 11 24 protokolo 6 punktas)

Kalbėjo Sandro Gozi Renew frakcijos vardu, Gerolf Annemans ID frakcijos vardu, Damian Boeselager Verts/ALE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Leila Chaibi GUE/NGL frakcijos vardu, Carles Puigdemont i Casamajó, nepriklausomas Parlamento narys, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund ir Geert Bourgeois.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras ir Charles Goerens.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos pirmininkės pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 11 24 protokolo 18 punktas (pakeitimai); 2020 11 25 protokolo 18 punktas (galutinis balsavimas).


9. ES prekybos politikos peržiūra (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000070/2020, kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu Komisijai: ES prekybos politikos peržiūra (B9-0024/2020)

Bernd Lange pateikė klausimą.

Valdis Dombrovskis (vykdomasis Komisijos pirmininkės pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Christophe Hansen PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, Barry Andrews Renew frakcijos vardu, Saskia Bricmont Verts/ALE frakcijos vardu, Geert Bourgeois ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut ir Jérémy Decerle.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

—   Bernd Lange INTA komiteto vardudėl ES prekybos politikos peržiūros (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 11 26 protokolo 10 punktas (pakeitimai); 2020 11 26 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

(Posėdis sustabdytas 12.55 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


11. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Finansinių priemonių rinkos: dalinis nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0317).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 10)

Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas
Pranešimas „Tvaresnės bendrosios rinkos verslui ir vartotojams kūrimas“ [2020/2021(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: David Cormand (A9-0209/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0318).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 11)

Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas
Pranešimas dėl produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimo [2019/2190(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0319).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 12)

Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo
Pranešimas „Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo“ [2020/2009(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (ID frakcija)

Atmesta.

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 13)

Vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimas
Pranešimas dėl vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimo [2019/2184(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0323).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 16)

(Posėdis sustabdytas 15.06 val.)


12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.16 val.


13. Didėjanti įtampa Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotina būtinybė atnaujinti derybas (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Didėjanti įtampa Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotina būtinybė atnaujinti derybas (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu, Katalin Cseh Renew frakcijos vardu, Nicolas Bay ID frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky Verts/ALE frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Márton Gyöngyösi, nepriklausomas Parlamento narys, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński ir Ioannis Lagos.

PIRMININKAVO: Roberta METSOLA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White ir Peter van Dalen.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky ir Marco Zanni ID frakcijos vardudėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardudėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula ir Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu – dėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga ECR frakcijos vardu – dėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu – dėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver ir Sandra Kalniete PPE frakcijos vardudėl didėjančios įtampos Varošoje po neteisėtų Turkijos veiksmų ir neatidėliotinos būtinybės atnaujinti derybas (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2020 11 26 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2020 11 26 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).


14. Abraomo susitarimų geopolitinės pasekmės Artimuosiuose Rytuose (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Abraomo susitarimų geopolitinės pasekmės Artimuosiuose Rytuose (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Antonio López-Istúriz White PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Lars Patrick Berg ID frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Witold Jan Waszczykowski ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, nepriklausomas Parlamento narys, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino ir Mounir Satouri.

Kalbėjo Josep Borrell Fontelles.

Diskusijos baigtos.


15. Kova su nebaudžiamumu už nusikaltimus prieš žurnalistus visame pasaulyje (diskusijos)

Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Kova su nebaudžiamumu už nusikaltimus prieš žurnalistus visame pasaulyje (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Isabel Wiseler-Lima PPE frakcijos vardu, Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Silvia Sardone ID frakcijos vardu, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Sabrina Pignedoli, nepriklausoma Parlamento narė, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko ir Sunčana Glavak.

Kalbėjo Didier Reynders.

Diskusijos baigtos.


16. Pirmininko pranešimas

Pirmininkė pranešė, kad per 24 valandas nebuvo pareikšta prieštaravimų dėl AFET, DEVE ir BUDG bendrųjų pozicijų dėl trijų ES patikos fondų galiojimo pratęsimo, apie kurias paskelbta 2020 m. lapkričio 23 d., pirmadienio, plenariniame posėdyje (2020 11 23 protokolo 7 punktas).

Todėl šios bendrosios pozicijos bus oficialiai perduotos Komisijai.

(Posėdis sustabdytas 17.49 val.)


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

17. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 20.00 val.


18. Antrasis balsavimas

Parlamentas surengė galutinį balsavimą:

—   Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: švinas, su šratais patenkantis į šlapžemes arba aplink jas
Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą pateikė Andrey Slabakov ECR frakcijos vardu – dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl švino, su šratais patenkančio į šlapžemes arba aplink jas, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas, projekto (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymas
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   EP rinkimų rezultatų apžvalga
Pranešimas „EP rinkimų rezultatų apžvalga“ [2020/2088(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Balsavimas vyks iki 21.15 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti rytoj, 2020 m. lapkričio 25 d., trečiadienį, 08.45 val.


19. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Išimties tvarka bus priimami ne daugiau kaip 400 žodžių apimties paaiškinimai dėl balsavimo.


20. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje. Jie pateikiami tik susipažinti ir nekeičia plenariniame posėdyje paskelbtų balsavimo rezultatų.

Dokumentas bus nuolat atnaujinamas ne ilgiau kaip dvi savaites nuo plenarinės sesijos pabaigos.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 659.977/PDOJ).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.15 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Leista nedalyvauti:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.


1 priedas. Julios Laffranque skyrimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2 priedas. Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika