Indekss 
Protokols
XML 135kPDF 282kWORD 77k
Otrdiena, 2020. gada 24. novembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Balsošanas rezultātu paziņošana
 3.Sēdes atsākšana
 4.Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***II (debates)
 5.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu (debates)
 6.Eiropas vēlēšanu izvērtēšana (debates)
 7.Pirmais balsošanas laiks
 8.Eiropas vēlēšanu izvērtēšana (debašu turpinājums)
 9.ES tirdzniecības politikas pārskatīšana (debates)
 10.Sēdes atsākšana
 11.Balsošanas rezultātu paziņošana
 12.Sēdes atsākšana
 13.Spriedzes palielināšanās Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamā nepieciešamība atsākt sarunas (debates)
 14.Ābrahama vienošanos ģeopolitiskā ietekme Tuvo Austrumu reģionā (debates)
 15.Cīņa pret nesodāmību par tādiem noziegumiem, kas izdarīti pret žurnālistiem visā pasaulē (debates)
 16.Sēdes vadītāja paziņojums
 17.Sēdes atsākšana
 18.Otrais balsošanas laiks
 19.Balsojumu skaidrojumi
 20.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Julia Laffranque iecelšana darbam komitejā, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu
 2. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītāja nolasīja balsošanas rezultātus.

Julia Laffranque iecelšana darbam komitejā, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu
Lēmuma priekšlikums B9-0368/2020 [2020/2238(INS)].

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS: JULIA LAFFRANQUE IECELŠANA

Pieņemts (P9_TA(2020)0310).

(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (24.11.2020. protokola 1. pielikums ).

Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana
Ziņojums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS: FRANK ELDERSON IECELŠANA

Pieņemts (P9_TA(2020)0311).

(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (24.11.2020. protokola 2. pielikums ).

Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA komiteja.

PIEPRASĪJUMS PIEMĒROT STEIDZAMĪBAS PROCEDŪRU

Balsojot PS (679 par, 9 pret, 4 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Pagaidu pasākumi saistībā ar pievienotās vērtības nodokli Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, kas īstenojami, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON komiteja.

PIEPRASĪJUMS PIEMĒROT STEIDZAMĪBAS PROCEDŪRU

Balsojot PS (684 par, 2 pret, 6 atturas), tika nolemts piemērot steidzamības procedūru.

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana: palīdzība Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un avansa maksājumi Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0221/2020).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu un trīs piektdaļu balsu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0312).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9 projekts: palīdzība Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Polijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 9/2020 projektu, kas pievienots priekšlikumam izmantot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai sniegtu palīdzību Horvātijai un Polijai saistībā ar dabas katastrofu un lai nodrošinātu avansa maksājumus Grieķijai, Horvātijai, Īrijai, Portugālei, Spānijai, Ungārijai un Vācijai saistībā ar liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situāciju [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0313).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

Bezpajumtniecības problēmas risināšana Eiropas Savienībā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0363/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0314).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

Šengenas sistēma un Covid-19 krīzes laikā veiktie pasākumi
Rezolūcijas priekšlikums B9-0362/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0315).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 8.32.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

3. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 8.46.


4. Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un ar ko atceļ Direktīvu 2009/22/EK [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Geoffroy Didier (A9-0224/2020).

Geoffroy Didier iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Kateřina Konečná (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis).

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Lara Wolters S&D grupas vārdā, Liesje Schreinemacher grupas “Renew” vārdā, Gilles Lebreton ID grupas vārdā, Eugen Jurzyca ECR grupas vārdā, Manon Aubry GUE/NGL grupas vārdā, Christel Schaldemose, Georg Mayer un Leszek Miller.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Heidi Hautala.

Uzstājās Didier Reynders.

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz nostāju, ko Padome pieņēmusi pirmajā lasījumā, atbilstoši Reglamenta 67. un 68. pantam nav iesniegts neviens priekšlikums nostāju noraidīt un nav iesniegts neviens grozījums.

Līdz ar to Padomes nostāja ir uzskatāma par pieņemtu (P9_TA(2020)0316).


5. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu [2019/2199(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Clare Daly (A9-0226/2020).

Clare Daly iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Uzstājās Antonio Tajani (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Yana Toom (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Karlo Ressler PPE grupas vārdā, Evin Incir S&D grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa grupas “Renew” vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Clare Daly ‒ ar personīgu paziņojumu par Nicolaus Fest uzstāšanos, Diana Riba i Giner Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Sira Rego GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Pollák, Birgit Sippel un Fabienne Keller.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath un Samira Rafaela (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2020. protokola 14. punkts (grozījumi); 26.11.2020. protokola 10. punkts (galīgais balsojums).

Uzstājās Damian Boeselager saskaņā ar Reglamenta 195. pantu ‒ par Reglamenta 181. panta piemērošanu grozījumu pieņemamībai (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


6. Eiropas vēlēšanu izvērtēšana (debates)

Ziņojums par Eiropas vēlēšanu izvērtēšanu [2020/2088(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Pascal Durand iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā un Giuliano Pisapia S&D grupas vārdā.

(Debašu turpinājums: 24.11.2020. protokola 8. punkts.)


7. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Finanšu instrumentu tirgi: grozījumi attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldības prasībām un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0208/2020).

—   Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu
Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu [2020/2021(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: David Cormand (A9-0209/2020).

—   Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū
Ziņojums par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū [2019/2190(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marion Walsmann (A9-0207/2020).

—   Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme
Ziņojums par mediju brīvības stiprināšanu: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme [2020/2009(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020).

—   Attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošana
Ziņojums par attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošanu [2019/2184(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 12.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 15.00.


8. Eiropas vēlēšanu izvērtēšana (debašu turpinājums)

Ziņojums par Eiropas vēlēšanu izvērtēšanu [2020/2088(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0211/2020).

(Debašu sākums: 24.11.2020. protokola 6. punkts.)

Uzstājās Sandro Gozi grupas “Renew” vārdā, Gerolf Annemans ID grupas vārdā, Damian Boeselager Verts/ALE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Leila Chaibi GUE/NGL grupas vārdā, Carles Puigdemont i Casamajó, pie grupām nepiederošs deputāts, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund un Geert Bourgeois.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras un Charles Goerens.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētājas vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2020. protokola 18. punkts (grozījumi); 25.11.2020. protokola 18. punkts (galīgais balsojums).


9. ES tirdzniecības politikas pārskatīšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000070/2020) un kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: ES tirdzniecības politikas pārskatīšana (B9-0024/2020).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Christophe Hansen PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Barry Andrews grupas “Renew” vārdā, Saskia Bricmont Verts/ALE grupas vārdā, Geert Bourgeois ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut un Jérémy Decerle.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Bernd Lange INTA komitejas vārdāpar ES tirdzniecības politikas pārskatīšanu (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2020. protokola 10. punkts (grozījumi); 26.11.2020. protokola 16. punkts (galīgais balsojums).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.55.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


11. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Finanšu instrumentu tirgi: grozījumi attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldības prasībām un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A9-0208/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0317).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts.)

Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu
Ziņojums par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu [2020/2021(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: David Cormand (A9-0209/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0318).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts.)

Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū
Ziņojums par produktu drošuma jautājuma risināšanu vienotajā tirgū [2019/2190(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Marion Walsmann (A9-0207/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0319).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts.)

Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme
Ziņojums par mediju brīvības stiprināšanu: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme [2020/2009(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (ID grupa)

Noraidīts.

(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts.)

Attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošana
Ziņojums par attīstības efektivitātes un palīdzības lietderības uzlabošanu [2019/2184(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0323).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 23., 24., 25. un 26. novembra pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 15.06.)


12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.16.


13. Spriedzes palielināšanās Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamā nepieciešamība atsākt sarunas (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Spriedzes palielināšanās Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamā nepieciešamība atsākt sarunas (2020/2844(RSP)).

Josep Borrell (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā, Katalin Cseh grupas “Renew” vārdā, Nicolas Bay ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński un Ioannis Lagos.

SĒDI VADA: Roberta METSOLA

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White un Peter van Dalen.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdā ‒ par spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky un Marco Zanni ID grupas vārdāpar spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdāpar spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula un Nacho Sánchez Amor S&D grupas vārdā ‒ par spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga ECR grupas vārdā ‒ par spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā ‒ par spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver un Sandra Kalniete PPE grupas vārdāpar spriedzes palielināšanos Varošā pēc Turcijas nelikumīgajām darbībām un steidzamo nepieciešamību atsākt sarunas (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2020. protokola 2. punkts (grozījumi); 26.11.2020. protokola 16. punkts (galīgais balsojums).


14. Ābrahama vienošanos ģeopolitiskā ietekme Tuvo Austrumu reģionā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Ābrahama vienošanos ģeopolitiskā ietekme Tuvo Austrumu reģionā (2020/2828(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Lars Patrick Berg ID grupas vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Witold Jan Waszczykowski ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino un Mounir Satouri.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


15. Cīņa pret nesodāmību par tādiem noziegumiem, kas izdarīti pret žurnālistiem visā pasaulē (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cīņa pret nesodāmību par tādiem noziegumiem, kas izdarīti pret žurnālistiem visā pasaulē (2020/2826(RSP)).

Didier Reynders (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Isabel Wiseler-Lima PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau grupas “Renew” vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Sabrina Pignedoli, pie grupām nepiederoša deputāte, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko un Sunčana Glavak.

Uzstājās Didier Reynders.

Debates tika slēgtas.


16. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītāja darīja zināmu, ka attiecībā uz AFET, DEVE un BUDG komiteju kopējām nostājām par trīs ES trasta fondu darbības laika pagarināšanu, par kurām bija paziņots pirmdienas, 2020. gada 23. novembra, plenārsēdē (23.11.2020. protokola 7. punkts), noteiktajā 24 stundu laikā nav saņemts neviens iebildums.

Līdz ar to šīs kopējās nostājas oficiāli tiks nosūtītas Komisijai.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.49.)


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

17. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 20.00.


18. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minēto dokumentu.

—   Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: Svins skrotīs mitrājos vai to tuvumā
Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu iesniedza Andrey Slabakov ECR grupas vārdā, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu skrotīs mitrājos vai to tuvumā groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

—   Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošana
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Christophe Hansen (A9-0216/2020).

—   Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
Ziņojums par Eiropas vēlēšanu izvērtēšanu [2020/2088(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, trešdien, 2020. gada 25. novembrī, plkst. 8.45.


19. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


20. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 659.977/PDOJ).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


1. pielikums. Julia Laffranque iecelšana darbam komitejā, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. pielikums. Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika