Index 
Notulen
XML 139kPDF 283kWORD 77k
Dinsdag 24 november 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***II (debat)
 5.Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 (debat)
 6.De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces (debat)
 7.Eerste stemming
 8.De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces (voortzetting van het debat)
 9.Herziening van het handelsbeleid van de EU (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Bekendmaking van de uitslag van de stemming
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (debat)
 14.De geopolitieke implicaties van de Abrahamakkoorden in het Midden-Oosten (debat)
 15.De wereldwijde strijd tegen straffeloosheid voor misdrijven jegens journalisten (debat)
 16.Mededeling van de Voorzitter
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Tweede stemming
 19.Stemverklaringen
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 8.30 uur geopend.


2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Ontwerpbesluit B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN JULIA LAFFRANQUE

Aangenomen (P9_TA(2020)0310)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 24.11.2020)

Benoeming van Frank Elderson tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN FRANK ELDERSON

Aangenomen (P9_TA(2020)0311)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 4)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 24.11.2020)

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (679 voor, 9 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - commissie ECON

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (684 voor, 2 tegen, 6 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Voor de goedkeuring van de ontwerpresolutie vereiste meerderheid van de leden van het Parlement en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0312)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 5)

Gewijzigde begroting nr. 9/2020: bijstand aan Kroatië, Polen, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Kroatië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0313)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 6)

Het terugdringen van dakloosheidspercentages in de Europese Unie
Ontwerpresolutie B9-0363/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0314)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 7)

Het Schengensysteem en de tijdens de COVID-19-crisis genomen maatregelen
Ontwerpresolutie B9-0362/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0315)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 8)

(De vergadering wordt om 8.32 uur geschorst.)


VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

3. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 8.46 uur hervat.


4. Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten ***II (debat)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Kateřina Konečná (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Lara Wolters, namens de S&D-Fractie, Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Eugen Jurzyca, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Christel Schaldemose, Georg Mayer en Leszek Miller.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.

De Voorzitter deelt mee dat er geen voorstel tot verwerping noch amendementen zijn ingediend overeenkomstig artikel 67 en 68 van het Reglement met betrekking tot het standpunt van de Raad in eerste lezing.

Het standpunt van de Raad wordt bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd (P9_TA(2020)0316).


5. Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 (debat)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (rapporteur voor advies van de commissie AFCO), Yana Toom (rapporteur voor advies van de commissie PETI), Karlo Ressler, namens de PPE-Fractie, Evin Incir, namens de S&D-Fractie, Maite Pagazaurtundúa, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Clare Daly, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Sira Rego, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Peter Pollák, Birgit Sippel en Fabienne Keller.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath en Samira Rafaela (rapporteur voor advies van de commissie FEMM).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14 van de notulen van 25.11.2020 (amendementen); punt 10 van de notulen van 26.11.2020 (eindstemming).

Het woord wordt gevoerd door Damian Boeselager, overeenkomstig artikel 195 van het Reglement, over de toepassing van artikel 181 van het Reglement betreffende de ontvankelijkheid van amendementen (de Voorzitter geeft een toelichting).


6. De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces (debat)

Verslag over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces [2020/2088(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, en Giuliano Pisapia, namens de S&D-Fractie.

(Voortzetting van het debat: punt 8 van de notulen van 24.11.2020)


7. Eerste stemming

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   Markten voor financiële instrumenten: wijziging van de informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten
Verslag "Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten" [2020/2021(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020);

—   De aanpak van productveiligheid op de interne markt
Verslag over de aanpak van productveiligheid op de interne markt [2019/2190(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
Verslag over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms [2020/2009(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
Verslag over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun [2019/2184(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Er kan worden gestemd tot 12.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 15 uur.


8. De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces (voortzetting van het debat)

Verslag over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces [2020/2088(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Begin van het debat: punt 6 van de notulen van 24.11.2020)

Het woord wordt gevoerd door Sandro Gozi, namens de Renew-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ID-Fractie, Damian Boeselager, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Leila Chaibi, namens de GUE/NGL-Fractie, Carles Puigdemont i Casamajó, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund en Geert Bourgeois.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras en Charles Goerens.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18 van de notulen van 24.11.2020 (amendementen); punt 18 van de notulen van 25.11.2020 (eindstemming).


9. Herziening van het handelsbeleid van de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000070/2020 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Toetsing van het handelsbeleid van de EU (B9-0024/2020)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Barry Andrews, namens de Renew-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut en Jérémy Decerle.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 136, lid 5, van het Reglement:

—   Bernd Lange, namens de commissie INTA, over de toetsing van het handelsbeleid van de EU (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10 van de notulen van 26.11.2020 (amendementen); punt 16 van de notulen van 26.11.2020 (eindstemming).

(De vergadering wordt om 12.55 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


11. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

Markten voor financiële instrumenten: wijziging van de informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU wat betreft informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0317)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 10)

Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten
Verslag "Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten" [2020/2021(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0318)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 11)

De aanpak van productveiligheid op de interne markt
Verslag over de aanpak van productveiligheid op de interne markt [2019/2190(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0319)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 12)

Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms
Verslag over versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms [2020/2009(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Gewone meerderheid)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ID-Fractie)

Verworpen

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 13)

Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun
Verslag over verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun [2019/2184(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Gewone meerderheid)

AMENDEMENTEN

Zie aangenomen teksten (P9_TA(2020)0323)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 16)

(De vergadering wordt om 15.06 uur geschorst.)


12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.16 uur hervat.


13. Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, Katalin Cseh, namens de Renew-Fractie, Nicolas Bay, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Giorgos Georgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński en Ioannis Lagos.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White en Peter van Dalen.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Giorgos Georgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky en Marco Zanni, namens de ID-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula en Nacho Sánchez Amor, namens de S&D-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță en Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver en Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, over de escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 2 van de notulen van 26.11.2020 (amendementen); punt 16 van de notulen van 26.11.2020 (eindstemming).


14. De geopolitieke implicaties van de Abrahamakkoorden in het Midden-Oosten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De geopolitieke implicaties van de Abrahamakkoorden in het Midden-Oosten (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Lars Patrick Berg, namens de ID-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Witold Jan Waszczykowski, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino en Mounir Satouri.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


15. De wereldwijde strijd tegen straffeloosheid voor misdrijven jegens journalisten (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De wereldwijde strijd tegen straffeloosheid voor misdrijven jegens journalisten (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Isabel Wiseler-Lima, namens de PPE-Fractie, Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko en Sunčana Glavak.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders.

Het debat wordt gesloten.


16. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat binnen de termijn van vierentwintig uur geen bezwaar is gemaakt tegen de gemeenschappelijke standpunten van de commissies AFET, DEVE en BUDG over de verlenging van drie trustfondsen van de EU, zoals in de plenaire vergadering van maandag 23 november 2020 is bekendgemaakt (punt 7 van de notulen van 23.11.2020).

Deze gemeenschappelijke standpunten worden bijgevolg formeel aan de Commissie voorgelegd.

(De vergadering wordt om 17.49 uur geschorst.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

17. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.00 uur hervat.


18. Tweede stemming

Het Parlement gaat over tot eindstemming over de amendementen op:

—   Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: Lood in hagel in of rond watergebieden
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c, van het Reglement door Andrey Slabakov, namens de ECR-Fractie, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft lood in hagel in of rond watergebieden (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Het Parlement stemt over de amendementen op:

—   De toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
Verslag over de stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces [2020/2088(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Er kan worden gestemd tot 21.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt morgen woensdag 25 november 2020 om 8.45 uur bekendgemaakt.


19. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Bij wijze van uitzondering worden er stemverklaringen van maximaal 400 woorden aanvaard.


20. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement. Zij worden alleen ter informatie vermeld en veranderen niets aan de uitslag van de stemming zoals die in de plenaire vergadering is bekendgemaakt.

Het document wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (document “Agenda” PE 659.977/PDOJ).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Verontschuldigd:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is er een systeem ingevoerd voor stemming op afstand (zie het besluit van het Bureau van 20 maart 2020 tot aanvulling van zijn besluit van 3 mei 2004 over instructies voor de stemmingen). De namen van de leden die hebben deelgenomen aan de stemming staan in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage gaat bij de notulen van de vergadering en beschikbaar is op de website van het Parlement.


Bijlage 1 - Voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid