Zoznam 
Zápisnica
XML 137kPDF 285kWORD 77k
Utorok, 24. novembra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***II (rozprava)
 5.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 (rozprava)
 6.Hodnotenie európskych volieb (rozprava)
 7.Prvé hlasovanie
 8.Hodnotenie európskych volieb (pokračovanie rozpravy)
 9.Preskúmanie obchodnej politiky EÚ (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Oznámenie výsledkov hlasovania
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory (rozprava)
 14.Geopolitické dôsledky Abrahámskych dohôd v regióne Blízkeho východu (rozprava)
 15.Boj proti beztrestnosti za trestné činy spáchané proti novinárom na celom svete (rozprava)
 16.Oznámenie predsedníctva
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Druhé hlasovanie
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovanie Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
 Príloha 2 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky


PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Vymenovanie Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Návrh rozhodnutia B9-0368/2020 (2020/2238(INS))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: VYMENOVANIE JULIE LAFFRANQUEOVEJ

Prijatý (P9_TA(2020)0310)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 24.11.2020)

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: VYMENOVANIE FRANKA ELDERSONA

Prijatý (P9_TA(2020)0311)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 4)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 24.11.2020)

Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] – výbor INTA

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (679 za, 9 proti, 4 sa zdržali), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] – výbor ECON

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (684 za, 2 proti, 6 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie: pomoc Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a zálohy pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov )

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0312)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 5)

Návrh opravného rozpočtu č. 9/2020: pomoc Grécku, Chorvátsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0313)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 6)

Riešenie miery bezdomovectva v Európskej únii
Návrh uznesenia B9-0363/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0314)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 7)

Schengenský systém a opatrenia, ktoré boli zavedené počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0362/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0315)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 8)

(Rokovanie bolo prerušené o 08.32 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 08.46 h.


4. Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpila Kateřina Konečná (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Didier Reynders (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Lara Wolters v mene skupiny S&D, Liesje Schreinemacher v mene skupiny Renew, Gilles Lebreton v mene skupiny ID, Eugen Jurzyca v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Christel Schaldemose, Georg Mayer a Leszek Miller.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

V rozprave vystúpila Heidi Hautala.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.

Predseda oznámil, že k pozícii Rady v prvom čítaní nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie ani pozmeňujúci návrh podľa článkov 67 a 68 rokovacieho poriadku.

Pozícia Rady sa preto považuje za schválenú (P9_TA(2020)0316).


5. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 (rozprava)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Yana Toom (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Karlo Ressler v mene skupiny PPE, Evin Incir v mene skupiny S&D, Maite Pagazaurtundúa v mene skupiny Renew, Nicolaus Fest v mene skupiny ID, Clare Daly, s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie Nicolausa Festa, Diana Riba i Giner v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Sira Rego v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Peter Pollák, Birgit Sippel a Fabienne Keller.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath a Samira Rafaela (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 10 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (záverečné hlasovanie).

V rozprave vystúpil Damian Boeselager v súlade s článkom 195 rokovacieho poriadku k uplatneniu článku 181 rokovacieho poriadku k prípustnosti pozmeňujúcich návrhov (predseda poskytol spresňujúce informácie).


6. Hodnotenie európskych volieb (rozprava)

Správa o hodnotení európskych volieb [2020/2088(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE a Giuliano Pisapia v mene skupiny S&D.

(pokračovanie rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 24.11.2020)


7. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu
Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem [2020/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci
Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Hlasovať je možné do 12.15 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 15 hod.


8. Hodnotenie európskych volieb (pokračovanie rozpravy)

Správa o hodnotení európskych volieb [2020/2088(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(začiatok rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 24.11.2020)

Vystúpili títo poslanci: Sandro Gozi v mene skupiny Renew, Gerolf Annemans v mene skupiny ID, Damian Boeselager v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Leila Chaibi v mene skupiny GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund a Geert Bourgeois.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras a Charles Goerens.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18 zápisnice zo dňa 24.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 18 zápisnice zo dňa 25.11.2020 (záverečné hlasovanie).


9. Preskúmanie obchodnej politiky EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000070/2020, ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Preskúmanie obchodnej politiky EÚ (B9-0024/2020)

Bernd Lange rozvinul otázku.

Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Christophe Hansen v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Barry Andrews v mene skupiny Renew, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Geert Bourgeois v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut a Jérémy Decerle.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange, v mene výboru INTA, o preskúmaní obchodnej politiky EÚ (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 16 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (záverečné hlasovanie).

(Rokovanie bolo prerušené o 12.55 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


11. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0317)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 10)

Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0318)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 11)

Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu
Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0319)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 12)

Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem [2020/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (skupina ID)

Zamietnutý

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 13)

Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci
Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0323)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 16)

(Rokovanie bolo prerušené o 15.06 h.)


12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.16 h.


13. Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory (rozprava)

vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Nacho Sánchez Amor v mene skupiny S&D, Katalin Cseh v mene skupiny Renew, Nicolas Bay v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou v mene skupiny GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński a Ioannis Lagos.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA

podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White a Peter van Dalen.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky a Marco Zanni, v mene skupiny ID, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, v mene skupiny ECR, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o eskalácii napätia vo Varoshe po protiprávnom konaní Turecka a o naliehavej potrebe obnovenia rozhovorov (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 16 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (záverečné hlasovanie).


14. Geopolitické dôsledky Abrahámskych dohôd v regióne Blízkeho východu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Geopolitické dôsledky Abrahámskych dohôd v regióne Blízkeho východu (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Tonino Picula v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Lars Patrick Berg v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino a Mounir Satouri.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


15. Boj proti beztrestnosti za trestné činy spáchané proti novinárom na celom svete (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Boj proti beztrestnosti za trestné činy spáchané proti novinárom na celom svete (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau v mene skupiny Renew, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Sabrina Pignedoli – nezaradená poslankyňa, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko a Sunčana Glavak.

V rozprave vystúpil Didier Reynders.

Rozprava sa skončila.


16. Oznámenie predsedníctva

Predsedajúca oznámila, že proti spoločným pozíciám výborov AFET, DEVE a BUDG o predĺžení mandátov troch trustových fondov EÚ, ktoré boli ohlásené v pléne v pondelok 23. novembra 2020 (bod 7 zápisnice zo dňa 23.11.2020), nebola v lehote 24 hodín vznesená žiadna námietka.

Tieto spoločné pozície budú preto oficiálne zaslané Komisii.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.49 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

17. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.00 h.


18. Druhé hlasovanie

Parlament pristúpil k záverečnému hlasovaniu o týchto dokumentoch:

—   Námietka podľa článku 112: Olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí
Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku, predložil Andrey Slabakov v mene skupiny ECR, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Hodnotenie európskych volieb
Správa o hodnotení európskych volieb [2020/2088(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 hod.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra v stredu 25. novembra 2020 o 8.45.


19. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


20. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 659.977/PDOJ).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.


Príloha 1 – Vymenovanie Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Príloha 2 – Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia