Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2876(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0371/2020

Συζήτηση :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

12. Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń και Karen Melchior.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner και Beata Kempa.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης για την άμβλωση (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020)·

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc και Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax και Monika Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez και Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου