Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел

15. Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (продължение на разискването)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (2020/2877(RSP))

(Начало на разискването: точка 13 от протокола от 25.11.2020 г.)

Изказаха се Maria Walsh, от името на групата PPE, Marc Angel, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Simona Baldassarre, от името на групата ID, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher и Monika Vana.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 17.29 ч.)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност