Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

15. Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (2020/2877(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020)

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Angel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Simona Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, μη εγγεγραμμένη, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher και Monika Vana.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.29.)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου