Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 9k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel

18. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Námietka podľa článku 112: Olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí
Návrh uznesenia, ktorý predložili Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky a Marco Zanni, v mene skupiny ID, v súlade s článkom ods. 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

—   Námietka podľa článku 112: Účinné látky vrátane chlorotolurónu
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1511 zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfurón a tritosulfurón (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) – Zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola a Eleonora Evi;

—   Námietka podľa článku 112: Karbendazím na použitie v určitých biocídnych výrobkoch
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje karbendazím ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 10 (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020)Zodpovední poslanci: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp a Eleonora Evi;

—   Hodnotenie európskych volieb
Správa o hodnotení európskych volieb [2020/2088(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku s cieľom nahradiť návrhy uznesenia B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 a B9-0361/2020 predložili Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver a Adam Jarubas, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo, sur l’escalade des tensions à Varosia à la suite des mesures illégales prises par la Turquie et la nécessité de rouvrir les pourparlers de toute urgence (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra vo štvrtok 26. novembra 2020 o 8.30 h.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia