Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 (συζήτηση)
 7.Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η βία κατά των γυναικών (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Πρώτη ψηφοφορία
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Παρέμβαση της Ουγγαρίας στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία και στη Βόρεια Μακεδονία (συζήτηση)
 12.Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (συζήτηση)
 13.Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 18.Δεύτερη ψηφοφορία
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 21.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 22.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (164 kb) Κατάσταση παρόντων (32 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (345 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5441 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (164 kb) Κατάσταση παρόντων (32 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (345 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (5441 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (92 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (232 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (299 kb) Κατάσταση παρόντων (82 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (271 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1570 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου