Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 164kPDF 299kWORD 82k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 (συζήτηση)
 7.Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η βία κατά των γυναικών (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Πρώτη ψηφοφορία
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Παρέμβαση της Ουγγαρίας στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία και στη Βόρεια Μακεδονία (συζήτηση)
 12.Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (συζήτηση)
 13.Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)
 14.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 15.Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Επανάληψη της συνεδρίασης
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 18.Δεύτερη ψηφοφορία
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 21.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 22.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 24.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.48.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Μόλυβδος σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους
Πρόταση ψηφίσματος B9-0364/2020

(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 18)

Η εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0324)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 17)

Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών [2020/2088(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0327)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 21)


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκαν στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2020).

Οι επιτροπές PECH και ECON μπόρεσαν να προβούν σε έναρξη διαπραγματεύσεων μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.53.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.02.


5. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας εναντίον των Γυναικών 2020. Απευθύνει έκκληση για κοινή δράση για την εξασφάλιση της ισότητας των φύλων, την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των θυμάτων, και επισημαίνει ότι η κρίση της COVID-19 έχει εντείνει αυτή τη βία, και ιδίως την ενδοοικογενειακή.

Επιμένει στον αποφασιστικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν από κοινού το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα σε αυτή την προσπάθεια, και επισημαίνει ιδίως τη δράση του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τη φιλοξενία ευπαθών γυναικών που έπληξε η COVID-19 στις εγκαταστάσεις του.

Υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επιμένει ώστε όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.


6. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 (2020/2833(RSP))

Η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Simona Bonafè, Valérie Hayer και Nicolas Bay.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé, Peter Lundgren, Δημήτριος Παπαδημούλης, Dino Giarrusso, Siegfried Mureşan, Kati Piri, Luis Garicano, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Derk Jan Eppink, Marisa Matias, Κώστας Παπαδάκης, David McAllister, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Marie Toussaint, Carlo Fidanza, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Moritz Körner, Paolo Borchia, Daniel Freund, Zdzisław Krasnodębski, Tamás Deutsch, Elisabetta Gualmini, Katalin Cseh, Jordan Bardella, Tineke Strik, Anna Zalewska, Dolors Montserrat, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Othmar Karas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Michael Bloss, Zbigniew Kuźmiuk, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Jonás Fernández και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tonino Picula, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Juan Fernando López Aguilar, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Μαρία Σπυράκη, Udo Bullmann, Fulvio Martusciello, Brando Benifei, Javier Moreno Sánchez, Leszek Miller, Κώστας Μαυρίδης, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho, Andreas Schieder και Tanja Fajon.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.


7. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η βία κατά των γυναικών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η βία κατά των γυναικών (2020/2875(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Arba Kokalari, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pina Picierno, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margarita de la Pisa Carrión, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40.)


8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 13.00.


9. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

—   Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: τροποποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020

—   Μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
Έκθεση σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές [2020/2021(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0209/2020

—   Αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά [2019/2190(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marion Walsmann (A9-0207/2020

—   Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών [2020/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020

—   Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
Έκθεση σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη [2020/2076(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Carlo Calenda (A9-0197/2020

—   Επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στην εξωτερική πολιτική
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στην εξωτερική πολιτική [2020/2111(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A9-0204/2020

—   Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας
Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας [2019/2184(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

—   Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Clare Daly (A9-0226/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.45.

Παρεμβάσεις

—   Markus Ferber (εισηγητής), πριν από την έναρξη της πρώτης ψηφοφορίας, ο οποίος ζητεί την παραπομπή το ακόλουθο θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: τροποποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 (2020/0152(COD)) - επιτροπή ECON.

Το αίτημα αυτό θα τεθεί σε ψηφοφορία μετά από την τελική ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.02.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.15.


11. Παρέμβαση της Ουγγαρίας στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία και στη Βόρεια Μακεδονία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παρέμβαση της Ουγγαρίας στα μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία και στη Βόρεια Μακεδονία (2020/2840(RSP))

Η Věra Jourová (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Romana Tomc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Irena Joveva, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár και Radan Kanev.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sylwia Spurek, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń και Karen Melchior.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner και Beata Kempa.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης για την άμβλωση (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020)·

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc και Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax και Monika Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez και Irène Tolleret, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020 (τελική ψηφοφορία).


13. Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (2020/2877(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020)


14. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: τροποποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2020)0317)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 10)

Αίτημα αναπομπής στην επιτροπή

Εγκρίνεται με ΟΚ (367 υπέρ, 149 κατά, 177 αποχές)

Μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές
Έκθεση σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές [2020/2021(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: David Cormand (A9-0209/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0318)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 11)

Αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά [2019/2190(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0319)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 12)

Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών
Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών [2020/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (επιτροπή LIBE)

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0320)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 13)

Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
Έκθεση σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη [2020/2076(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0321)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 14)

Επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στην εξωτερική πολιτική
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στην εξωτερική πολιτική [2020/2111(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0322)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 15)

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας
Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας της βοήθειας [2019/2184(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0323)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 16)

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2020)0328)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020, σημείο 22)


15. Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (2020/2877(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020)

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Angel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Simona Baldassarre, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Silvia Modig, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, μη εγγεγραμμένη, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher και Monika Vana.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.29.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

16. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.00.


17. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ENVI: Cyrus Engerer

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου: Cyrus Engerer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Cyrus Engerer

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


18. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των εξής εγγράφων:

—   Η εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Μόλυβδος σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky και Marco Zanni, εξ ονόματος της ομάδας ID, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τον μόλυβδο σε σκάγια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της chlorotoluron
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1511 της 16ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, παραφινέλαια, picloram, prosulfocarb, sulphur, triflusulfuron και tritosulfuron (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola και Eleonora Evi·

—   Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: Καρβενδαζίμη για χρήση σε ορισμένα βιοκτόνα προϊόντα
Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση της καρβενδαζίμης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 7 και 10 (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020) - Αρμόδιοι βουλευτές: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp και Eleonora Evi·

—   Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών [2020/2088(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

—   Κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών
Κοινή πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 και B9-0361/2020, των Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λευτέρης Χριστοφόρου, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Isabel Wiseler-Lima, Λουκάς Φουρλάς, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Milan Zver και Adam Jarubas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και η επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 στις 8.30.


19. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


20. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


21. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα η υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

—   Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0375/2020

—   Dominique Bilde, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0376/2020

—   Salima Yenbou, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Mounir Satouri και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0377/2020

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0378/2020

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Εμμανουήλ Φράγκος, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil και Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0379/2020

—   Karin Karlsbro, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0380/2020

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμεράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (B9-0381/2020).

II.   Η κατάσταση στην Αιθιοπία (2020/2881(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde και Thierry Mariani, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0382/2020

—   Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0383/2020

—   Kati Piri και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0384/2020

—   Katrin Langensiepen, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Monika Vana, Heidi Hautala, Hannah Neumann και Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0385/2020

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Εμμανουήλ Φράγκος, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil και Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0386/2020

—   Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0387/2020

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, David Lega, Ioan-Rareş Bogdan και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Αιθιοπία (B9-0388/2020).

III.   Οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα η δολοφονία του Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Thomas Waitz, Monika Vana και Diana Riba i Giner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Roman Bondarenko (B9-0389/2020

—   Kati Piri και Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Roman Bondarenko (B9-0390/2020

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Roman Bondarenko (B9-0391/2020

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Roman Bondarenko (B9-0392/2020

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, David Lega, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα τη δολοφονία του Roman Bondarenko (B9-0393/2020).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


22. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 όσον αφορά την επικαιροποίηση του 2020 της ταξινομίας που καθορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς (C(2020)07523 - 2020/2865(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 6 Νοεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: JURI, ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με λεπτομερείς όρους για τον υπολογισμό του πραγματικού συντελεστή προβλέψεων του κοινού ταμείου εγγυήσεων (C(2020)07684 - 2020/2868(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Νοεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, CONT, EMPL (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού), REGI (άρθρο 57 του Κανονισμού), AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την αφαίρεση στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (C(2020)07715 - 2020/2867(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 12 Νοεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό του αριθμού και του τίτλου των μεταβλητών για την υγεία και την ποιότητα ζωής στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης (C(2020)07896 - 2020/2871(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Νοεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: EMPL

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά τις προθεσμίες για την κατάθεση συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση μεταφοράς διά θαλάσσης από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τις Αγγλονορμανδικές Νήσους και τη Νήσο του Μαν (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Νοεμβρίου 2020

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO, INTA (άρθρο 57 του Κανονισμού)


23. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fluxapyroxad (φλουξαπυροξάδη), hymexazol (υμεξαζόλη), metamitron (μεταμιτρόνη), penflufen (πενφλουφαίνη) και spirotetramat (σπειροτετραμάτη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - προθεσμία: 18 Ιανουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα σκληρής επένδυσης (D067546/03 - 2020/2889(RPS) - προθεσμία: 19 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά τη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - προθεσμία: 13 Φεβρουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aclonifen, boscalid, αγελαδινό γάλα, etofenprox, πυροφωσφορικός σίδηρος, L-κυστεΐνη, λ-κυαλοθρίνη, μηλεϊνικό υδραζίδιο, mefentrifluconazole, 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, o-νιτροφαινολικό νάτριο, p-νιτροφαινολικό νάτριο και triclopyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D068961/04 - 2020/2888(RPS) - προθεσμία: 18 Ιανουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, ΙΙΙ και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών τετραχλωράνθρακα, chlorothalonil, χλωροπροφάμ, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, ομεθοάτ, propiconazol και pymetrozine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - προθεσμία: 18 Ιανουαρίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


24. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, DEC 26/2020 και DEC 27/2020 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων V/AB-07/T/20 και V/AB-08/T/20 – Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 3-INF/2020 - Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων C10/2020 και C11/2020 - Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων INF 3/2020 - Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2020 - Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 3/2020 - Τμήμα VIII - Διαμεσολαβητής.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 659.977/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου