Märksõnaregister 
Protokoll
XML 136kPDF 269kWORD 74k
Kolmapäev, 25. november 2020 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Istungi jätkamine
 5.Presidentuuri avaldus
 6.Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 7.Istanbuli konventsioon ja naistevastane vägivald (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Esimene hääletusvoor
 10.Istungi jätkamine
 11.Ungari sekkumine Sloveenia ja Põhja-Makedoonia ajakirjandusse (arutelu)
 12.Abordiõigus Poolas (arutelu)
 13.Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu)
 14.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 15.Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu jätkamine)
 16.Istungi jätkamine
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Teine hääletusvoor
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.48.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused.

Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses
Resolutsiooni ettepanek B9-0364/2020

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 18)

Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0324)
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 17)

Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte
Raport Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõtte kohta [2020/2088(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0327)
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 21)


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

Juhataja andis teada, et ta ei olnud saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsustega alustada esmaspäeva, 23. novembri 2020. aasta protokollis (23.11.2020 protokollipunkt 6) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

PECH- ja ECON-komisjon võisid seega pärast kodukorra artikli 71 lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimistega alustada.

(Istung katkestati kell 8.53.)


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 9.02.


5. Presidentuuri avaldus

President tegi rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva 2020 puhul avalduse. Ta kutsus ka üles tagama soolist võrdõiguslikkust, ennetama naistevastast vägivalda ja kaitsma ohvreid ning märkis, et COVID-19 on seda vägivalda, eelkõige kodust vägivalda, suurendanud.

Ta kinnitas, et Euroopa Parlamendil ja teistel institutsioonidel on selles võitluses ühiselt otsustav roll, ning märkis eelkõige Euroopa Parlamendi sellealast tegevust mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel ja seda, et parlament pakkus COVID-19 tõttu kaitsetusse olukorda sattunud naistele oma ruumides majutust.

Ta rõhutas, et Euroopa Parlament jätkab nõudmist, et kõik liikmesriigid ratifitseeriksid naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooni.


6. Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 10.–11. detsembri 2020. aasta kohtumise ettevalmistamine (2020/2833(RSP))

Ursula von der Leyen (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Marco Zanni fraktsiooni ID nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Márton Gyöngyösi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Simona Bonafè, Valérie Hayer ja Nicolas Bay.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Jordi Solé, Peter Lundgren, Dimitrios Papadimoulis, Dino Giarrusso, Siegfried Mureşan, Kati Piri, Luis Garicano, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Derk Jan Eppink, Marisa Matias, Kostas Papadakis, David McAllister, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Marie Toussaint, Carlo Fidanza, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Moritz Körner, Paolo Borchia, Daniel Freund, Zdzisław Krasnodębski, Tamás Deutsch, Elisabetta Gualmini, Katalin Cseh, Jordan Bardella, Tineke Strik, Anna Zalewska, Dolors Montserrat, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Othmar Karas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Michael Bloss, Zbigniew Kuźmiuk, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Jonás Fernández ja Seán Kelly.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid Tonino Picula, Stelios Kympouropoulos, Juan Fernando López Aguilar, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Maria Spyraki, Udo Bullmann, Fulvio Martusciello, Brando Benifei, Javier Moreno Sánchez, Leszek Miller, Costas Mavrides, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho, Andreas Schieder ja Tanja Fajon.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


7. Istanbuli konventsioon ja naistevastane vägivald (arutelu)

Komisjoni avaldus: Istanbuli konventsioon ja naistevastane vägivald (2020/2875(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Arba Kokalari fraktsiooni PPE nimel, Pina Picierno fraktsiooni S&D nimel, María Soraya Rodríguez Ramos fraktsiooni Renew nimel, Silvia Sardone fraktsiooni ID nimel, Sylwia Spurek fraktsiooni S&D nimel, Margarita de la Pisa Carrión fraktsiooni ECR nimel, ja Manon Aubry fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.40.)


8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 13.00.


9. Esimene hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks
Raport „Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks“ [2020/2021(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Tooteohutuse tagamine ühtsel turul
Raport tooteohutuse tagamise kohta ühtsel turul [2019/2190(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll
Raport meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll [2020/2009(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Euroopa uus tööstusstrateegia
Raport Euroopa uue tööstusstrateegia kohta [2020/2076(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlo Calenda (A9-0197/2020);

—   COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed
Raport COVID-19 puhangu välispoliitiliste tagajärgede kohta [2020/2111(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0204/2020);

—   Arengu ja abi tõhususe täiustamine
Raport arengu ja abi tõhususe täiustamise kohta [2019/2184(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
Raport aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Clare Daly (A9-0226/2020).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 16.45.

Sõnavõtud

—   Markus Ferber (raportöör) taotles enne esimese hääletusvooru avamist, et vastutavale komisjonile saadetaks institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil tagasi järgmine küsimus (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4): Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele (2020/0152(COD)) - ECON-komisjon.

See taotlus pannakse pärast komisjoni ettepaneku lõpphääletust hääletusele (25.11.2020 protokolli punkt 14).

(Istung katkestati kell 13.02.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.15.


11. Ungari sekkumine Sloveenia ja Põhja-Makedoonia ajakirjandusse (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ungari sekkumine Sloveenia ja Põhja-Makedoonia ajakirjandusse (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Romana Tomc fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Irena Joveva fraktsiooni Renew nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár ja Radan Kanev.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


12. Abordiõigus Poolas (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Abordiõigus Poolas (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Samira Rafaela fraktsiooni Renew nimel, Joachim Kuhs fraktsiooni ID nimel, Sylwia Spurek fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń ja Karen Melchior.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner ja Beata Kempa.

Sõna võttis Helena Dalli.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska fraktsiooni PPE nimel õigusriigi olukorra kohta Poolas seoses hiljutise aborti käsitleva otsusega (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc ja Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel abordiõiguse kohta Poolas (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax ja Monika Beňová fraktsiooni S&D nimel, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez ja Irène Tolleret fraktsiooni Renew nimel, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk ja Eugenia Rodríguez Palop fraktsiooni GUE/NGL nimel abordiõiguse de facto keelustamise kohta Poolas (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.11.2020 protokollipunkt 5 (muudatusettepanekud); 26.11.2020 protokollipunkt 14 (lõpphääletus).


13. Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (2020/2877(RSP))

Helena Dalli (komisjoni liige) esines avaldusega.

(Arutelu jätk: 25.11.2020 protokollipunkt 15)


14. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused.

Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0317)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 10)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (367 poolt, 149 vastu, 177 erapooletut)

Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks
Raport „Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks“ [2020/2021(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0209/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0318)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 11)

Tooteohutuse tagamine ühtsel turul
Raport tooteohutuse tagamise kohta ühtsel turul [2019/2190(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0319)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 12)

Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll
Raport meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll [2020/2009(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (LIBE-komisjon)

Vastu võetud (P9_TA(2020)0320)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 13)

Euroopa uus tööstusstrateegia
Raport Euroopa uue tööstusstrateegia kohta [2020/2076(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0321)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 14)

COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed
Raport COVID-19 puhangu välispoliitiliste tagajärgede kohta [2020/2111(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0322)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 15)

Arengu ja abi tõhususe täiustamine
Raport arengu ja abi tõhususe täiustamise kohta [2019/2184(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0323)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 16)

Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
Raport aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0328)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 22)


15. Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (2020/2877(RSP))

(Arutelu algus: 25.11.2020 protokollipunkt 13)

Sõna võtsid Maria Walsh fraktsiooni PPE nimel, Marc Angel fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Simona Baldassarre fraktsiooni ID nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher ja Monika Vana.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 17.29.)


ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.00.


17. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon S&D on esitanud juhatajale järgmised otsused muudatuste tegemiseks komisjonide ja delegatsioonide koosseisus:

ENVI-komisjon: Cyrus Engerer

Vähktõvevastase võitluse erikomisjon : Cyrus Engerer

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks: Cyrus Engerer

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.


18. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

—   Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses
Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky ja Marco Zanni fraktsiooni ID nimel kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni 16. oktoobri 2020. aasta rakendusmääruse (EL) 2020/1511 kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, pikloraami, prosulfokarbi, väävli, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola ja Eleonora Evi;

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: karbendasiimi kasutamine teatavates biotsiidides
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine karbendasiimi kasutamine tooteliikidesse 7 ja 10 kuuluvates biotsiidides (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020) - Vastutavad parlamendiliikmed Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi;

—   Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte
Raport Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõtte kohta [2020/2088(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi
Resolutsiooni ühisettepanek, mis asendab resolutsiooni ettepanekud B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 ja B9-0361/2020 ja mille esitasid kodukorra artikli 132 lõige 2 ja 4 alusel Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver ja Adam Jarubas fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel, Giorgos Georgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Fabio Massimo Castaldo Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasvu kohta Varoshas ja tungiva vajaduse kohta alustada uuesti läbirääkimisi (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäeval, 26. novembril 2020 kell 8.30).


19. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


20. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


21. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   Inimõiguste halvenev olukord Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtum (2020/2880(RSP))

—   Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta (B9-0375/2020);

—   Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta (B9-0376/2020);

—   Salima Yenbou, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Mounir Satouri ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta (B9-0377/2020);

—   Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta (B9-0378/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil ja Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta (B9-0379/2020);

—   Karin Karlsbro, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta(B9-0380/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan ja Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel inimõiguste halveneva olukorra kohta Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtumi kohta (B9-0381/2020).

II.   Olukord Etioopias (2020/2881(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde ja Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel olukorra kohta Etioopias (B9-0382/2020);

—   Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Etioopias (B9-0383/2020);

—   Kati Piri ja Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Etioopias (B9-0384/2020);

—   Katrin Langensiepen, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Monika Vana, Heidi Hautala, Hannah Neumann ja Pierrette Herzberger-Fofana fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo olukorra kohta Etioopias (B9-0385/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ja Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Etioopias (B9-0386/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Etioopias (B9-0387/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Ioan-Rareş Bogdan ja Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Etioopias (B9-0388/2020).

III.   Inimõiguste pidev rikkumine Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrv (2020/2882(RSP))

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Thomas Waitz, Monika Vana ja Diana Riba i Giner fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Fabio Massimo Castaldo inimõiguste pideva rikkumise kohta Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrva kohta (B9-0389/2020);

—   Kati Piri ja Robert Biedroń fraktsiooni S&D nimel inimõiguste pideva rikkumise kohta Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrva kohta (B9-0390/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel inimõiguste pideva rikkumise kohta Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrva kohta (B9-0391/2020);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel inimõiguste pideva rikkumise kohta Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrva kohta (B9-0392/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan ja Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel inimõiguste pideva rikkumise kohta Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrva kohta (B9-0393/2020).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


22. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu jaoks regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud taksonoomia ajakohastamisega 2020. aastal (C(2020)07523 - 2020/2865(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 6. novembrist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI, ECON (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL, Euratom) 2018/1046 ühise eraldisfondi tegeliku eraldiste määra arvutamise üksikasjalike tingimustega (C(2020)07684 - 2020/2868(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. novembrist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, CONT, EMPL (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57), REGI (kodukorra artikkel 57), AGRI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 241/2014 seoses tarkvaraga seotud varade mahaarvamisega esimese taseme põhiomavahendite kirjetest (C(2020)07715 - 2020/2867(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 12. novembrist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/1700, määrates sissetuleku ja elamistingimuste valdkonna jaoks kindlaks tervist ja elukvaliteeti käsitlevate muutujate arvu ja nimetused (C(2020)07896 - 2020/2871(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. novembrist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. novembrist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO, INTA (kodukorra artikkel 57)


23. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses fluksapüroksaadi, hümeksasooli, metamitrooni, penflufeeni ja spirotetramaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - tähtaeg: 18. jaanuar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse kõvakattetoodetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (D067546/03 - 2020/2889(RPS) - tähtaeg: 19. veebruar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta seoses toiduallergeenidest tuleneva riski ohjamise, toidu ümberjagamise ja toiduohutuskultuuriga (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - tähtaeg: 13. veebruar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja IV lisa seoses aklonifeeni, boskaliidi, lehmapiima, etofeenproksi, raud(III)pürofosfaadi, L-tsüsteiini, lambda-tsühalotriini, maleiinhüdrasiidi, mefentriflukonasooli, naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi, naatrium-p-nitrofenolaadi ja triklopüüri jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D068961/04 - 2020/2888(RPS) - tähtaeg: 18. jaanuar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate süsiniktetrakloriidi, klorotaloniili, kloroprofaami, dimetoaadi, etoprofossi, fenamidooni, metiokarbi, ometoaadi, propikonasooli ja pümetrosiini jääkide piirnormidega (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - tähtaeg: 18. jaanuar 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


24. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, DEC 26/2020 ja DEC 27/2020 - III jagu – Euroopa Komisjon.

Vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamised V/AB-07/T/20 ja V/AB-08/T/20 – Euroopa Kontrollikoda.

Vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõigetele 1 ja 2 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamised 3-INF/2020 - Euroopa Kohus.

Vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõikele 1 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Parlamendi assigneeringute ümberpaigutamised C10/2020 ja C11/2020 - I jagu - Euroopa Parlament.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise INF 3/2020 - VII jagu - Regioonide Komitee.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise 1/2020 - IX jagu - Euroopa Andmekaitseinspektor.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 29 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise 3/2020 - VIII jagu – Euroopa Ombudsman.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 659.977/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika