Index 
Proces-verbal
XML 142kPDF 280kWORD 75k
Miercuri, 25 noiembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)
 4.Reluarea ședinței
 5.Declarația președinției
 6.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 (dezbatere)
 7.Convenția de la Istanbul și violența împotriva femeilor (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Prima sesiune de votare
 10.Reluarea ședinței
 11.Imixtiunile ungare în mass-media din Slovenia și din Macedonia de Nord (dezbatere)
 12.Dreptul la avort în Polonia (dezbatere)
 13.Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (dezbatere)
 14.Anunțarea rezultatelor votului
 15.Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (continuarea dezbaterii)
 16.Reluarea ședinței
 17.Componența comisiilor și delegațiilor
 18.A doua sesiune de votare
 19.Explicații privind votul
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 21.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 22.Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 23.Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)
 24.Transferuri de credite și decizii bugetare
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.48.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Obiecție în conformitate cu articolul 112: plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora
Propunere de rezoluție B9-0364/2020

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 18)

Aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0324)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 17)

Bilanțul alegerilor europene
Raport referitor la bilanțul alegerilor europene [2020/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0327)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 21)


3. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente)

Președinta a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu cu privire la deciziile de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal al zilei de luni, 23 noiembrie 2020 (punctul 6 al PV din 23.11.2020).

Comisiile PECH și ECON au putut deci începe negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

(Ședința a fost suspendată la 8.53.)


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 9.02.


5. Declarația președinției

Președintele a făcut o declarație cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor 2020. El a solicitat acțiuni comune pentru a asigura egalitatea de gen, a preveni violența împotriva femeilor și a proteja victimele și a subliniat faptul că criza provocată de pandemia de COVID-19 a intensificat acest tip de violență, mai ales violența domestică.

El a subliniat rolul decisiv pe care Parlamentul și celelalte instituții ale UE trebuie să îl joace împreună în această luptă și a evidențiat, în special, acțiunile Parlamentului în negocierile privind cadrul financiar multianual și în ceea ce privește adăpostirea, în clădirile sale, a femeilor vulnerabile afectate de COVID-19.

Acesta a subliniat că Parlamentul va continua să insiste ca toate statele membre ale UE să ratifice Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.


6. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020 (2020/2833(RSP))

Ursula von der Leyen (Președinta Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew, Marco Zanni, în numele Grupului ID, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Beata Szydło, în numele Grupului ECR, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Daniel Caspary, Simona Bonafè, Valérie Hayer și Nicolas Bay.

A PREZIDAT: Katarina BARLEY
Vicepreședintă

Au intervenit Jordi Solé, Peter Lundgren, Dimitrios Papadimoulis, Dino Giarrusso, Siegfried Mureşan, Kati Piri, Luis Garicano, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Derk Jan Eppink, Marisa Matias, Kostas Papadakis, David McAllister, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Marie Toussaint, Carlo Fidanza, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Moritz Körner, Paolo Borchia, Daniel Freund, Zdzisław Krasnodębski, Tamás Deutsch, Elisabetta Gualmini, Katalin Cseh, Jordan Bardella, Tineke Strik, Anna Zalewska, Dolors Montserrat, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Othmar Karas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Michael Bloss, Zbigniew Kuźmiuk, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Jonás Fernández și Seán Kelly.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Tonino Picula, Stelios Kympouropoulos, Juan Fernando López Aguilar, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Maria Spyraki, Udo Bullmann, Fulvio Martusciello, Brando Benifei, Javier Moreno Sánchez, Leszek Miller, Costas Mavrides, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho, Andreas Schieder și Tanja Fajon.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


7. Convenția de la Istanbul și violența împotriva femeilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Convenția de la Istanbul și violența împotriva femeilor (2020/2875(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Arba Kokalari, în numele Grupului PPE, Pina Picierno, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Sylwia Spurek, în numele Grupului S&D, Margarita de la Pisa Carrión, în numele Grupului ECR, și Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.40.)


8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.00.


9. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Piețele instrumentelor financiare: modificări privind cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
Raport Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori [2020/2021(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Siguranța produselor pe piața unică
Raport referitor la siguranța produselor pe piața unică [2019/2190(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor
Raport referitor la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor [2020/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   O nouă strategie industrială pentru Europa
Raport referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa [2020/2076(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Carlo Calenda (A9-0197/2020);

—   Consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă
Raport referitor la consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă [2020/2111(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0204/2020);

—   Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului
Raport referitor la îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului [2019/2184(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019
Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Clare Daly (A9-0226/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 16.45.

Intervenții

—   Markus Ferber (raportor), înainte de deschiderea primei sesiuni de votare, pentru a solicita ca următoarea chestiune să fie retrimisă comisiei competente pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Piețele instrumentelor financiare: modificări privind cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei de COVID-19 (2020/0152(COD)) - ECON.

Această solicitare va fi supusă la vot după votul final cu privire la propunerea Comisiei (punctul 14 al PV din 25.11.2020)).

(Ședința a fost suspendată la 13.02.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.15.


11. Imixtiunile ungare în mass-media din Slovenia și din Macedonia de Nord (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Imixtiunile ungare în mass-media din Slovenia și din Macedonia de Nord (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Romana Tomc, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Irena Joveva, în numele Grupului Renew, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár și Radan Kanev.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Dreptul la avort în Polonia (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Dreptul la avort în Polonia (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Frances Fitzgerald, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Sylwia Spurek, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń și Karen Melchior.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner și Beata Kempa.

A intervenit Helena Dalli.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, referitoare la situația statului de drept în Polonia în contextul recentei hotărâri privind avortul (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc și Beata Szydło, în numele Grupului ECR, referitoare la avortul în Polonia (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax și Monika Beňová, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez și Irène Tolleret, în numele Grupului Renew Europe, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk și Eugenia Rodríguez Palop, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la interzicerea de facto a dreptului la avort în Polonia (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5 al PV din 26.11.2020 (amendamente); punctul 14 al PV din 26.11.2020 (vot final).


13. Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (2020/2877(RSP))

Helena Dalli (membră a Comisiei) a făcut declarația.

(Continuarea dezbaterii: punctul 15 al PV din 25.11.2020)


14. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Piețele instrumentelor financiare: modificări privind cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0317)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 10)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (367 pentru, 149 împotrivă, 177 abțineri)

Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
Raport Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori [2020/2021(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: David Cormand (A9-0209/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0318)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 11)

Siguranța produselor pe piața unică
Raport referitor la siguranța produselor pe piața unică [2019/2190(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0319)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 12)

Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor
Raport referitor la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor [2020/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (LIBE)

Adoptat (P9_TA(2020)0320)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 13)

O nouă strategie industrială pentru Europa
Raport referitor la o nouă strategie industrială pentru Europa [2020/2076(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0321)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 14)

Consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă
Raport referitor la consecințele epidemiei de COVID-19 în materie de politică externă [2020/2111(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0322)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 15)

Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului
Raport referitor la îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului [2019/2184(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0323)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 16)

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019
Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0328)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 22)


15. Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (continuarea dezbaterii)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Noua strategie privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ (2020/2877(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 13 al PV din 25.11.2020)

Au intervenit Maria Walsh, în numele Grupului PPE, Marc Angel, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului Renew, Simona Baldassarre, în numele Grupului ID, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Nicola Procaccini, în numele Grupului ECR, Silvia Modig, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, neafiliată, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher și Monika Vana.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 17.29.)


A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.00.


17. Componența comisiilor și delegațiilor

Președinta a primit din partea Grupului S&D următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

ENVI: Cyrus Engerer

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului : Cyrus Engerer

Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană: Cyrus Engerer

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


18. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

—   Aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Obiecție în conformitate cu articolul 112: plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora
Propunere de rezoluție depusă de Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky și Marco Zanni, în numele Grupului ID, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

—   Obiecție în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3): substanțele active, inclusiv clorotoluronul
Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1511 din 16 octombrie 2020 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezin, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dicamba, difenoconazol, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, uleiuri parafinice, picloram, prosulfocarb, sulf, triflusulfuron și tritosulfuron (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) - Deputați responsabili: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola și Eleonora Evi;

—   Obiecție în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3): utilizarea carbendazimului în anumite produse biocide
Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei privind aprobarea substanței carbendazim ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produse 7 și 10 (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020) - Deputați responsabili: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp și Eleonora Evi;

—   Bilanțul alegerilor europene
Raport referitor la bilanțul alegerilor europene [2020/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și nevoia urgentă de a relua negocierile
Propunere comună de rezoluție depusă, în conformitate cu articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 și B9-0361/2020, de Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver și Adam Jarubas, în numele Grupului PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și nevoia urgentă de a relua negocierile (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine joi 26 noiembrie 2020 la 8.30.


19. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


20. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


21. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

—   Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0375/2020);

—   Dominique Bilde, în numele Grupului ID, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0376/2020);

—   Salima Yenbou, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Mounir Satouri și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0377/2020);

—   Kati Piri și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0378/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil și Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0379/2020);

—   Karin Karlsbro, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0380/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Algeria, în special cazul jurnalistului Khaled Drareni (B9-0381/2020).

II.   Situația din Etiopia (2020/2881(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde și Thierry Mariani, în numele Grupului ID, referitoare la situația din Etiopia (B9-0382/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Etiopia (B9-0383/2020);

—   Kati Piri și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Etiopia (B9-0384/2020);

—   Katrin Langensiepen, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Monika Vana, Heidi Hautala, Hannah Neumann și Pierrette Herzberger-Fofana, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația din Etiopia (B9-0385/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil și Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Etiopia (B9-0386/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la situația din Etiopia (B9-0387/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Ioan-Rareş Bogdan și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Etiopia (B9-0388/2020).

III.   Încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Thomas Waitz, Monika Vana și Diana Riba i Giner, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (B9-0389/2020);

—   Kati Piri și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (B9-0390/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (B9-0391/2020);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (B9-0392/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan și Paulo Rangel, în numele Grupului PPE, referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (B9-0393/2020).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 171 din Regulamentul de procedură.


22. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare pentru formatul de raportare electronic unic (C(2020)07523 - 2020/2865(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 6 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: JURI, ECON (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului cu condiții detaliate pentru calcularea ratei efective de provizionare a fondului comun de provizionare (C(2020)07684 - 2020/2868(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: BUDG, CONT, EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), REGI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 în ceea ce privește deducerea activelor informatice din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (C(2020)07715 - 2020/2867(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 12 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlului variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață, în ceea ce privește sănătatea și calitatea vieții (C(2020)07896 - 2020/2871(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: EMPL

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește termenele de depunere a declarațiilor sumare de intrare și a declarațiilor prealabile la ieșire în cazul transportului pe cale maritimă din și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 noiembrie 2020

retrimis comisiei competente: IMCO, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


23. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime aplicabile pentru reziduurile de fluxapiroxad, himexazol, metamitron, penflufen și spirotetramat din sau de pe anumite produse (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - termen: 18 ianuarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse aparținând categoriei îmbrăcăminți rezistente (D067546/03 - 2020/2889(RPS) - termen: 19 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare în ceea ce privește gestionarea alergenilor alimentari, redistribuirea alimentelor și cultura siguranței alimentare (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - termen: 13 februarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor II și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aclonifen, boscalid, lapte de vacă, etofenprox, pirofosfat feric, L-cisteină, lambda-cihalotrin, hidrazidă maleică, mefentriconazol, 5-nitroguaiacolat de sodiu, o-nitrofenolat de sodiu, p-nitrofenolat de sodiu și triclopir din sau de pe anumite produse (D068961/04 - 2020/2888(RPS) - termen: 18 ianuarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI;

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de tetraclorură de carbon, clorotalonil, clorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiocarb, ometoat, propiconazol și pimetrozin din sau de pe anumite produse (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - termen: 18 ianuarie 2021)
retrimis comisiei competente: ENVI.


24. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, DEC 26/2020 și DEC 27/2020 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite V/AB-07/T/20 și V/AB-08/T/20 - Curtea de Conturi.

În conformitate cu articolul 29 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite nr. 3-INF/2020 - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite C10/2020 și C11/2020 - Secțiunea I - Parlamentul European.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite INF 3/2020 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite nr. 1/2020 - Secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite nr. 3/2020 - Secțiunea VIII - Ombudsmanul.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 659.977/OJJE).


26. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate