Zoznam 
Zápisnica
XML 137kPDF 280kWORD 75k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Vyhlásenie Predsedníctva
 6.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2020 (rozprava)
 7.Istanbulský dohovor a násilie na ženách (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Prvé hlasovanie
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku (rozprava)
 12.Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (rozprava)
 13.Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (rozprava)
 14.Oznámenie výsledkov hlasovania
 15.Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (pokračovanie rozpravy)
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Druhé hlasovanie
 19.Vysvetlenia hlasovania
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 21.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 22.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 23.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 24.Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.48 h.


2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Námietka podľa článku 112: Olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí
Návrh uznesenia B9-0364/2020

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 18)

Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0324)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 17)

Hodnotenie európskych volieb
Správa o hodnotení európskych volieb [2020/2088(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0327)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 21)


3. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predsedajúca oznámila, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň stredný prah, nedostala žiadosť týkajúcu sa rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania uvedené v zápisnici z pondelka 23. novembra 2020 (bod 6 zápisnice zo dňa 23.11.2020).

Výbory PECH a ECON preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 71 ods. 2 rokovacieho poriadku.

(Rokovanie bolo prerušené o 08.53 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 09.02 h.


5. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Medzinárodného dňa proti násiliu na ženách 2020. Pripomenul, že je dôležité konať spoločne, aby sa tak zaručila rodová rovnosť, predchádzalo násiliu páchanému na ženách a chránili obete, a upozornil, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 zhoršila stav násilia, najmä v domácnostiach.

Zdôraznil rozhodujúcu úlohu, ktorú musia v boji proti tomuto násiliu spoločne plniť Parlament a ostatné inštitúcie, a poukázal na činnosti Parlamentu v rokovaniach o viacročnom finančnom rámci, ako aj na to, že Parlament vo svojich priestoroch poskytol prístrešie ženám, ktoré sú osobitne zasiahnuté pandémiou COVID-19.

Zdôraznil, že Parlament bude naďalej trvať na tom, aby všetky členské štáty Únie ratifikovali Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu.


6. Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2020 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 10. – 11. decembra 2020 (2020/2833(RSP))

Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Marco Zanni v mene skupiny ID, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Beata Szydło v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Simona Bonafè, Valérie Hayer a Nicolas Bay.

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jordi Solé, Peter Lundgren, Dimitrios Papadimoulis, Dino Giarrusso, Siegfried Mureşan, Kati Piri, Luis Garicano, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Derk Jan Eppink, Marisa Matias, Kostas Papadakis, David McAllister, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Marie Toussaint, Carlo Fidanza, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Moritz Körner, Paolo Borchia, Daniel Freund, Zdzisław Krasnodębski, Tamás Deutsch, Elisabetta Gualmini, Katalin Cseh, Jordan Bardella, Tineke Strik, Anna Zalewska, Dolors Montserrat, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Othmar Karas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Michael Bloss, Zbigniew Kuźmiuk, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Jonás Fernández a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tonino Picula, Stelios Kympouropoulos, Juan Fernando López Aguilar, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Maria Spyraki, Udo Bullmann, Fulvio Martusciello, Brando Benifei, Javier Moreno Sánchez, Leszek Miller, Costas Mavrides, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho, Andreas Schieder a Tanja Fajon.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.


7. Istanbulský dohovor a násilie na ženách (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Istanbulský dohovor a násilie na ženách (2020/2875(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Arba Kokalari v mene skupiny PPE, Pina Picierno v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Sylwia Spurek v mene skupiny S&D, Margarita de la Pisa Carrión v mene skupiny ECR a Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.40 h.)


8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.00 h.


9. Prvé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu
Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem [2020/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Nová priemyselná stratégia pre Európu
Správa o novej priemyselnej stratégii pre Európu [2020/2076(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlo Calenda (A9-0197/2020);

—   Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19
Správa o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19 [2020/2111(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A9-0204/2020);

—   Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci
Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Clare Daly (A9-0226/2020).

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 16.45 h.

Vystúpenia:

—   Markus Ferber (spravodajca), pred začatím prvého kola hlasovania, so žiadosťou, aby sa nasledujúca otázka vrátila späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku: Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (2020/0152(COD)) – výbor ECON.

O tejto žiadosti sa bude hlasovať po záverečnom hlasovaní o návrhu Komisie (bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2020).

(Rokovanie bolo prerušené o 13.02 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredseda

10. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.15 h.


11. Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Romana Tomc v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Irena Joveva v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Tineke Strik v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár a Radan Kanev.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


12. Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Sylwia Spurek v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń a Karen Melchior.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner a Beata Kempa.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, v mene skupiny PPE, o právnom štáte v Poľsku v súvislosti s nedávnym rozhodnutím o umelom prerušení tehotenstva (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc a Beata Szydło, v mene skupiny ECR, o umelom prerušení tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax a Monika Beňová, v mene skupiny S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez a Irène Tolleret, v mene skupiny Renew, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk a Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny GUE/NGL, o de facto zákaze práva na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (záverečné hlasovanie).


13. Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (2020/2877(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

(pokračovanie rozpravy: bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2020)


14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0317)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 10)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (367 za, 149 proti, 177 sa zdržali)

Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0318)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 11)

Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu
Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0319)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 12)

Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem [2020/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA (LIBE)

Prijatý (P9_TA(2020)0320)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 13)

Nová priemyselná stratégia pre Európu
Správa o novej priemyselnej stratégii pre Európu [2020/2076(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0321)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 14)

Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19
Správa o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19 [2020/2111(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0322)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 15)

Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci
Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0323)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 16)

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0328)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 22)


15. Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (2020/2877(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 13 zápisnice zo dňa 25.11.2020)

Vystúpili títo poslanci: Maria Walsh v mene skupiny PPE, Marc Angel v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Silvia Modig v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi – nezaradená poslankyňa, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher a Monika Vana.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.29 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 20.00 h.


17. Zloženie výborov a delegácií

Predsedajúca dostal od skupiny S&D nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ENVI: Cyrus Engerer

Osobitný výbor pre boj proti rakovine: Cyrus Engerer

Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom: Cyrus Engerer

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


18. Druhé hlasovanie

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

—   Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Námietka podľa článku 112: Olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí
Návrh uznesenia, ktorý predložili Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky a Marco Zanni, v mene skupiny ID, v súlade s článkom ods. 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

—   Námietka podľa článku 112: Účinné látky vrátane chlorotolurónu
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1511 zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfurón a tritosulfurón (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) – Zodpovední poslanci: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola a Eleonora Evi;

—   Námietka podľa článku 112: Karbendazím na použitie v určitých biocídnych výrobkoch
Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa schvaľuje karbendazím ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 7 a 10 (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020)Zodpovední poslanci: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp a Eleonora Evi;

—   Hodnotenie európskych volieb
Správa o hodnotení európskych volieb [2020/2088(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Eskalácia napätia vo Varoshi po nezákonných krokoch Turecka a naliehavá potreba obnoviť rozhovory
Návrh spoločného uznesenia, ktorý v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku s cieľom nahradiť návrhy uznesenia B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 a B9-0361/2020 predložili Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver a Adam Jarubas, v mene skupiny PPE, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou, v mene skupiny GUE/NGL, a Fabio Massimo Castaldo, sur l’escalade des tensions à Varosia à la suite des mesures illégales prises par la Turquie et la nécessité de rouvrir les pourparlers de toute urgence (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Hlasovať je možné do 21.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra vo štvrtok 26. novembra 2020 o 8.30 h.


19. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Výnimočne bude možné podať vysvetlenia hlasovania obsahujúce najviac 400 slov.


20. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery pri hlasovaní sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovania podľa mien“, ktorý je prílohou k zápisnici z rokovania a je k dispozícii na webovom sídle Parlamentu. Uvádzajú sa len na informačné účely a nemajú vplyv na výsledok hlasovania oznámený v pléne.

Tento dokument sa pravidelne aktualizuje najviac počas dvoch týždňov po schôdzi.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov pri hlasovaní uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


21. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa článku 144 rokovacieho poriadku požiadali títo poslanci alebo politické skupiny o konanie rozpravy o uvedených návrhoch uznesení:

I.   Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípad novinára Khaleda Drareniho (2020/2880(RSP))

—   Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0375/2020);

—   Dominique Bilde, v mene skupiny ID, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0376/2020);

—   Salima Yenbou, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Mounir Satouri a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0377/2020);

—   Kati Piri a Nacho Sánchez Amor, v mene skupiny S&D, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0378/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil a Eugen Jurzyca, v mene skupiny ECR, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0379/2020);

—   Karin Karlsbro, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0380/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan a Paulo Rangel, v mene skupiny PPE, o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Alžírsku, najmä prípade novinára Khaleda Drareniho (B9-0381/2020).

II.   Situácia v Etiópii (2020/2881(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde a Thierry Mariani, v mene skupiny ID, o situácii v Etiópii (B9-0382/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Etiópii (B9-0383/2020);

—   Kati Piri a Carlos Zorrinho, v mene skupiny S&D, o situácii v Etiópii (B9-0384/2020);

—   Katrin Langensiepen, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Monika Vana, Heidi Hautala, Hannah Neumann a Pierrette Herzberger-Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v Etiópii (B9-0385/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil a Eugen Jurzyca, v mene skupiny ECR, o situácii v Etiópii (B9-0386/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o situácii v Etiópii (B9-0387/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Ioan-Rareş Bogdan a Paulo Rangel, v mene skupiny PPE, o situácii v Etiópii (B9-0388/2020).

III.   Pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bielorusku, najmä vražda Romana Bondarenka (2020/2882(RSP))

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Thomas Waitz, Monika Vana a Diana Riba i Giner, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä vražde Romana Bondarenka (B9-0389/2020);

—   Kati Piri a Robert Biedroń, v mene skupiny S&D, o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä vražde Romana Bondarenka (B9-0390/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca a Zdzisław Krasnodębski, v mene skupiny ECR, o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä vražde Romana Bondarenka (B9-0391/2020);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä vražde Romana Bondarenka (B9-0392/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan a Paulo Rangel, v mene skupiny PPE, o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä vražde Romana Bondarenka (B9-0393/2020).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku.


22. Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania (C(2020)07523 - 2020/2865(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. novembra 2020

predložené gestorskému výboru: JURI, ECON (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 dopĺňa o podrobné podmienky výpočtu efektívnej miery tvorby rezerv spoločného rezervného fondu (C(2020)07684 - 2020/2868(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. novembra 2020

predložené gestorskému výboru: BUDG, CONT, EMPL (článok 57 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 57 rokovacieho poriadku), TRAN (článok 57 rokovacieho poriadku), REGI (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o odpočet softvérových aktív od položiek vlastného kapitálu Tier 1 (C(2020)07715 - 2020/2867(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 12. novembra 2020

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 špecifikovaním počtu a názvu premenných pre doménu „príjem a životné podmienky“ týkajúcich sa zdravia a kvality života (C(2020)07896 - 2020/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. novembra 2020

predložené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. novembra 2020

predložené gestorskému výboru: IMCO, INTA (článok 57 rokovacieho poriadku)


23. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fluxapyroxadu, hymexazolu, metamitrónu, penflufénu a spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - lehota: 18. januára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre tuhé krytiny (D067546/03 - 2020/2889(RPS) - lehota: 19. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, pokiaľ ide o riadenie potravinových alergénov, prerozdeľovanie potravín a kultúru bezpečnosti potravín (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - lehota: 13. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aklonifénu, boskalidu, kravského mlieka, etofenproxu, pyrofosforečnanu železitého, L-cysteínu, lambda-cyhalotrínu, maleohydrazidu, mefentriflukonazolu, nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-o-nitrofenolátu, nátrium-p-nitrofenolátu a triklopyru v určitých produktoch alebo na nich (D068961/04 - 2020/2888(RPS) - lehota: 18. januára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí tetrachlórmetánu, chlorotalonilu, chlórprofámu, dimetoátu, etoprofosu, fenamidónu, metiokarbu, ometoátu, propikonazolu a pymetrozínu v určitých produktoch alebo na nich (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - lehota: 18. januára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI.


24. Presuny rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, DEC 26/2020 a DEC 27/2020 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov V/AB-07/T/20 a V/AB-08/T/20 – Dvor audítorov.

V súlade s článkom 29 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun č. 3-INF/2020 – Súdny dvor.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov C10/2020 a C11/2020 – Oddiel I – Európsky parlament.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2020 – Oddiel VII – Výbor regiónov.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov č. 1/2020 – Oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov.

V súlade s článkom 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov č. 3/2020 – Oddiel VIII – európsky ombudsman.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 659.977/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.15 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Ospravedlnení:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Z dôvodov súvisiacich s pandémiou Covid-19 sa zaviedol systém hlasovania na diaľku (pozri rozhodnutie Predsedníctva z 20. marca 2020, ktorým sa dopĺňa jeho rozhodnutie z 3. mája 2004 o pokynoch k hlasovaniu). Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, sú uvedené v dokumente „Výsledky hlasovaní podľa mien“, ktorý je pripojený k zápisnici z rokovania a dostupný na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia